RNDr. Jaroslav LEXA, CSc.

 
vedecký pracovník


Pracovisko:Bratislava, Dúbravská cesta 9
Telefón:02 3229 3217
E-mail:ks.ab1544702093vas@a1544702093xel.v1544702093alsor1544702093aj1544702093
ks.ab1544702093vas@x1544702093lajlo1544702093eg1544702093
Osobná webstránka:

Ďalšie informácie

Oblasť výskumu:
  • geologické mapovanie vulkanických terénov
  • vulkanológia a paleovulkanická rekonštrukcia
  • geochémia a petrológia vulkanických hornín
  • geotektonika
  • ložisková geológia a genéza vulkanogénnych ložísk nerastných surovín


Projekty

 

Aktuálne riešené projekty:

VEGA 2/0138/15 - Vývoj monogenetických ryolitových vulkánov
APVV-0339-12 - Genéza perlitu a inovatívne prístupy pri jeho ťažbe a spracovaní

 

Ukončené projekty:

MAD - Genetické a časové vzťahy magmatických procesov a zlatej mineralizácie v porfýrovo-epitermálnych rudotvorných systémoch vo vulkanických štruktúrach stredoslovenských neovulkanitov
APVV 0537-10 - Ložiskové modely porfýrových systémov so zlatom v stredoslovenských neovulkanitoch a environmentálne aspekty ich ťažby
VEGA 2/0162/11 - Procesy a produkty ryolitového vulkanizmu: paleovulkanická rekonštrukcia jastrabskej formácie stredoslovenských neovulkanitov
MAD - Paleovulkanická rekonštrukcia a vývoj ryolitových vulkanických formácií karpatsko-panónskeho regiónu

Vybrané publikácie

BROSKA, Igor - BALÁŽ, Peter - BEZÁK, Vladimír - BRIMICH, Ladislav - ĎURIŠOVÁ, Anna - HUDÁČKOVÁ, Natália - JELEŇ, Stanislav - KOVÁČOVÁ, Marianna - LEXA, Jaroslav - MADARÁS, Ján - MALÍK, Peter - MICHALÍK, Jozef - NELIŠEROVÁ, Eva - ORFÁNUS, Tomáš - PAŽÁK, Peter - PETRÍK, Igor - PORUBČAN, Vladimír - PUŠKELOVÁ, Ľubica - SIMAN, Pavol - SLÁDEK, Ján - STAREK, Dušan - ŠEFČÁKOVÁ, A. - ZAHRADNIKOVÁ, Barbara - ŽENIŠOVÁ, Zlatica. Planéta, na ktorej žijeme. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2015. 170 s. Svet vedy, zväzok č. 36. ISBN 978-80-224-1436-4.
HURAI, V. - PAQUETTE, J.-L. - LEXA, J. - KONEČNÝ, P. - DIANIŠKA, I. U-Pb-Th geochronology of monazite and zircon in albitite metasomatites of the Rožňava-Nadabula ore field (Western Carpathians, Slovakia): implications for the origin of hydrothermal polymetallic siderite veins. In Mineralogy and Petrology, 2015, vol. 109, p. 519-530.
ZÁVADA, P. - DĚDEČEK, P. - LEXA, J. - KELLER, G.R. Devils Tower (Wyoming, USA): A lava coulee emplaced into a maar-diatreme volcano? In Geosphere, 2015, vol. 11, no. 2, p. 354-375.
KODĚRA, P. - HEINRICH, C. A. - WÄLLE, M. - LEXA, J. Magmatic salt melt and vapor: Extreme fluids forming porphyry gold deposits in shallow subvolcanic settings. In Geology, 2014, vol. 42, n. 6, p. 495-498.
KODĚRA, P. - LEXA, J. - FALLICK, A. E. - WÄLLE, M. - BIROŇ, A. Hydrothermal fluids in epithermal and porphyry Au deposits in the Central Slovakia Volcanic Field. In Geological Society, London, Special Publications, 2014, vol. 402, p. 177-206.
CHERNYSHEV, I.V. - KONEČNÝ, V. - LEXA, J. - KOVALENKER, V.A. - JELEŇ, S. - LEBEDEV, V.A. - GOLTSMAN, Y.V. K-Ar and Rb-Sr geochronology and evolution of the Štiavnica Stratovolcano (Central Slovakia). In Geologica Carpathica, 2013, vol. 64, no. 4, p. 327-351.
LEXA, J. - ŠEBESTA, J. - CHAVEZ, J.A. - HERNÁNDEZ, W. - PÉCSKAY, Z. Geology and volcanic evolution in the southern part of the San Salvador Metropolitan Area. In Journal of Geosciences, 2011, vol. 56, no. 1, p. 105-140.
KODĚRA, P. - LEXA, J. - FALLICK, A.E. Formation of the Vysoká-Zlatno Cu-Au skarn-porphyry deposit, Slovakia. In Mineralium Deposita, 2010, vol. 45, no. 8, p. 817-843.
LEXA, J. - BAČO, P. - HURAI, V. - CHOVAN, M. - KODĚRA, P. - PETRO, M. - ROJKOVIČ, I. - TRÉGER, M. Vysvetlivky k metalogenetickej mape Slovenskej republiky 1 : 500 000. Editor Jaroslav Lexa. Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2007. 153 s. ISBN 978-80-89225-11-8.
PÉCSKAY, Z. - LEXA, J. - SZAKACS, A. - SEGHEDI, I. - BALOGH, K. - KONEČNÝ, V. - ZELENKA, T. - KOVACS, M. - PÓKA, T. - FÜLÖP, A. - MÁRTON, E. - PANAIOTU, C. - CVETKOVIĆ, V. Geochronology of Neogene magmatism in the Carpathian arc and intra-Carpathian area. In Geologica Carpathica, 2006, vol. 57, no. 6, p. 511-530.
POLÁK, M., BEZÁK, V., FILO, I., HAVRILA, M., KOHÚT, M., KOVÁČ, P., MELLO, J., MAGLAY, J., ELEČKO, M., OLŠAVSKÝ, M., VOZÁR, J., SIMAN, P., BUČEK, S. , HÓK, J. , RAKÚS, M., LEXA, J., ŠIMON, L. Geologická mapa Starohorských vrchov, Čierťaže a severnej časti Zvolenskej kotliny 1:50 000. Bratislava : ŠGÚDŠ - Nakladateľstvo D. Štúra, 2003.
LEXA, J., BEZÁK, V., ELEČKO, M., MELLO, J., POLÁK, M., POTFAJ, M., VOZÁR, J. (Edits.), ELIÁŠ, M., KONEČNÝ, V., LESS, Gy., MANDE, G.W., MELLO, J., PÁLENSKÝ, P., PELIKÁN, P., POLÁK, M., POTFAJ, M., RADÓCZ, Gy., RYLKO, W., SCHNABEL, G.W., STRÁNÍK, Z., VASS, D., VOZÁR, J., & ZELENKA, T. Geological map of Western Carpathians and adjacent areas, 1:500 000. Geological Survey of Slovak republic, Bratislava, 2000.
KONEČNÝ, V., LEXA, J., HALOUZKA, R., DUBLAN, L., ŠIMON, L., STOLÁR, M., NAGY, A., POLÁK, M., VOZÁR, J., HAVRILA, M. & PRISTAŠ, J. Geologická mapa Štiavnických vrchov a Pohronského Inovca (štiavnický stratovulkán). Reg. geol. mapy Slovenska 1:50 000. Geol. služba SR, Bratislava, 1998.
VOZÁR, J., BEZÁK, V., ELEČKO, M. GROSS, P., KONEČNÝ, V., LEXA, J., MELLO, J. POLÁK, M., POTFAJ, M., RAKÚS, M. VASS, D. & VOZÁROVÁ, A. Geological map of Slovakia, 1:1,000.000. Vozár, J. & Káčer, Š. (Edits.), Geol. Survey of Slovak republic, Bratislava, 1998.
BUJNOVSKÝ, A., POLÁK, M., KOHÚT, M., FILO, I., PRISTAŠ, J., HAVRILA, M., VOZÁR, J., MELLO, J., RAKÚS, M., BUČEK, S. & LEXA, J. Geologická mapa Veľkej Fatry. Reg. geol. mapy Slovenska 1:50 000. Geol. služba SR, Bratislava, 1997.
BIELY, A., BEZÁK, V., ELEČKO, M., KALIČIAK, M., KONEČNÝ, V., LEXA, J., NEMČOK, J., POTFAJ, M., RAKÚS, M., VASS, D., VOZÁR, J. & VOZÁROVÁ, A. Geological map of Slovak republic 1:500.000. Geol. Survey of Slovak republic, Bratislava, 1996.
VASS, D. , BEZÁK, V., ELEČKO, M., KONEČNÝ, V., LEXA, J., PRISTAŠ, J., & VOZÁR, J. Geologická mapa Lučenskej kotliny a Cerovej vrchoviny, 1:50.000. Geol. Úst. D. Štúra, Bratislava, 1992.

V Katalógu publikačnej činnosti pracovníkov SAV nájdete kompletný prehľad publikácií od r. 1999 (príp. od nástupu zamestnanca na pracovisko SAV)