doc. RNDr. Jozef MICHALÍK, DrSc.

 
vedecký pracovník


Pracovisko:Bratislava, Dúbravská cesta 9
Telefón:02 3229 3206
E-mail:ks.ab1547639772vas@k1547639772ilahc1547639772im.fe1547639772zoj1547639772
ks.ab1547639772vas@h1547639772cimlo1547639772eg1547639772
Osobná webstránka:

Ďalšie informácie

Oblasť výskumu:
  • paleontológia morských makroskopických bezstavovcov
  • karbonátové fácie
  • karbonátová sekvenčná stratigrafia
  • paleoceánografia a paleoklíma
  • mezozoická biostratigrafia
  • fácie a paleogeografia
Vzdelanie:

1969:   Katedra geológie a paleontológie, Karlova Univerzita Praha
1970:   Rigorózum (RNDr), Karlova Univerzita Praha
1976:   CSc. (~PhD), Geologický ústav SAV Bratislava
1994:   DrSc (~Research Professor), Komenského Univerzita Bratislava
1998:   hosťujúci docent PvF Komenského Univerzita Bratislava
2005:   riadny docent PvF Komenského Univerzita Bratislava

Prax:

1969   Asistent, Geologický ústav SAV Bratislava
1976   vedecký pracovník GlÚ SAV Bratislava
1995   vedúci vedecký pracovník GlÚ SAV Bratislava
1996-2002   riaditeľ Geologického ústavu SAV Bratislava

Medzinárodná spolupráca:

1976-1980:   Triassic of the Tethys realm. Project 4 IGCP UNESCO (vedúci H. Zapfe), člen.
1987-1992:   Tethyan Cretaceous correlation Project 262 IGCP UNESCO (vedúci G. Császár, H. Kollmann), člen
1993-1997:   Tethyan/Boreal Cretaceous correlation. Project 362 IGCP UNESCO (vedúci J. Michalík, H. Leereveld) – medzinárodný vedúci
1996 – dodnes:   Geologica Carpathica, Editor.
2000 – dodnes:    corresponding member of Triassic Stratigraphic Subcommission of IUGS.
2001-2002:   Warning against abrupt climatic turnovers. Project 45 Visegrad International Fund, international leader.
2001-2005:   Slovak National Geological Committee, predseda.
2001-2005:   TRIBE Project (458 IGCP UNESCO) – národný koordinátor
2002-2006:   CORB Project (463 IGCP UNESCO) – členProjekty

 

Aktuálne riešené projekty:

VEGA 2/0136/15 - Zmeny v teplote morskej vody počas masového vymierania na konci triasu a počas ranej jury (Západné Karpaty a Východné Alpy)
IGCP 609 - Klimaticko-environmentalne zhoršenie počas skleníkových fáz: príčiny a následky krátkodobých kriedových zmien morskej hladiny
VEGA 2/0042/12 - Odraz nestability globálnych systémov Zeme vo vrchnokriedových a paleogénnych súvrstiach Západných Karpát: zmeny fyzikálnych a životných podmienok v období biotických kríz, klimatických extrémov, impaktov a syngenetického vulkanizmu.
VEGA 2/0065/12 - Porovnanie paleopodnebia a paleooceanografie oblasti Západných Karpát na začiatku jurského a kriedového obdobia

 

Ukončené projekty:

APVV 0644-10 - Využitie tafonomických a geochemických metód pri zhodnotení stability morských paleospoločenstiev s bezstavovcami
VEGA 2/0068/11 - Využitie tafonomických a geochemických metód pri zhodnotení stability morských paleoekosystémov počas jury
ITMS 26220120064 - Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme
APVV 0248-07 - Zhodnotenie a simulácie ekologickej stability spoločenstiev Tétydného oceánu počas jury
LPP 0107-07 - Stopy spodnojurskej infauny v karbonátových panvách Západných Karpát

Vybrané publikácie

BROSKA, Igor - BALÁŽ, Peter - BEZÁK, Vladimír - BRIMICH, Ladislav - ĎURIŠOVÁ, Anna - HUDÁČKOVÁ, Natália - JELEŇ, Stanislav - KOVÁČOVÁ, Marianna - LEXA, Jaroslav - MADARÁS, Ján - MALÍK, Peter - MICHALÍK, Jozef - NELIŠEROVÁ, Eva - ORFÁNUS, Tomáš - PAŽÁK, Peter - PETRÍK, Igor - PORUBČAN, Vladimír - PUŠKELOVÁ, Ľubica - SIMAN, Pavol - SLÁDEK, Ján - STAREK, Dušan - ŠEFČÁKOVÁ, A. - ZAHRADNIKOVÁ, Barbara - ŽENIŠOVÁ, Zlatica. Planéta, na ktorej žijeme. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2015. 170 s. Svet vedy, zväzok č. 36. ISBN 978-80-224-1436-4.
JAGLARZ, P. - GAŹDZICKI, A. - MICHALÍK, J. Skały węglanowe i klastyczne triasu górnego (retyk). In Skały osadowe Tatr. 1. vyd. - Zakopane : Wydawnictwa Tatrziańskiego Parku Narodowego, 2014, p. 65-73. ISBN 978-83-61788-83-6
JACH, R. - UCHMAN, A. - DZIUBIŃSKA, B. - MICHALÍK, J. Zlepieniec koperszadzki. In Skały osadowe Tatr. 1. vyd. - Zakopane : Wydawnictwa Tatrziańskiego Parku Narodowego, 2014, p. 31-33. ISBN 978-83-61788-83-6
MICHALÍK, J. Skały węglanowe i klastyczne kredy dolnej (formacja wapieni murańskich oraz formacja z Hali Murańskiej). In Skały osadowe Tatr. 1. vyd. - Zakopane : Wydawnictwa Tatrziańskiego Parku Narodowego, 2014, p. 200-203. ISBN 978-83-61788-83-6
RYCHLIŃSKI, T. - MICHALÍK, J. Skały węglanowe triasu środkowego. In Skały osadowe Tatr. 1. vyd. - Zakopane : Wydawnictwa Tatrziańskiego Parku Narodowego, 2014, p. 125-133. ISBN 978-83-61788-83-6
UCHMAN, A. - SALATA, D. - MICHALÍK, J. Skały klastyczne jury dolnej (formacja piaskowca z Koperszadów). In Skały osadowe Tatr. 1. vyd. - Zakopane : Wydawnictwa Tatrziańskiego Parku Narodowego, 2014, p. 160-163. ISBN 978-83-61788-83-6
LINTNEROVÁ, O. - MICHALÍK, J. - UHLÍK, P. - SOTÁK, J. - WEISSOVÁ, Z. Latest Triassic climate humidification and kaolinite formation (Western Carpathians, Tatric Unit of the Tatra Mts.). In Geological Quarterly, 2013, vol. 57, no. 4, p. 701-728.
MICHALÍK, J. - LINTNEROVÁ, O. - WOJCIK-TABOL, P. - GAZDZICKI, A. - GRABOWSKI, J. - GOLEJ, M. - ŠIMO, V. – ZAHRADNÍKOVÁ, B. Paleoenvironments during the Rhaetian transgression and the colonization history of marine biota in the Fatric Unit (Western Carpathians). In Geologica Carpathica, 2013, vol. 64, no. 1, p. 39-62.
MICHALÍK, J. - VAŠÍČEK, Z. - BOOROVÁ, D. - GOLEJ, M. - HALÁSOVÁ, E. - HORT, P. - LEDVÁK, P. - LINTNEROVÁ, O. - MĚCHOVÁ, L. - ŠIMO, V. - ŠIMONOVÁ, V. - REHÁKOVÁ, D. - SCHLŐGL, J. - SKUPIEN, P. - SMREČKOVÁ, M. - SOTÁK, J. - ZAHRADNIKOVÁ, B. Vrch Butkov : kamenný archív histórie slovenských vrchov a druhohorného morského života : a stone archive of Slovakian mountains and of the Mesozoic sea life history. 1. vyd. Bratislava : Slovak Academy of Sciences, Geological Institute : Veda Editorial house, 2013. 164 s. ISBN 978-80-224-1287-2
MICHALÍK, J. - LINTNEROVÁ, O. - REHÁKOVÁ, D. - BOOROVÁ, D. - ŠIMO, V. Early Cretaceous sedimentary evolution of a pelagic basin margin (the Manín Unit, central Western Carpathians, Slovakia). In Cretaceous Research, 2012, vol.38, p. 68-79.
BRIESTENSKÝ, M. - STEMBERK, J. - MICHALÍK, J. - BELLA, P. - ROWBERRY, M. The Use of a Karstic Cave System in a Study of Active Tectonics: Fault Movements Recorded at Driny Cave, Malé Karpaty Mts. (Slovakia). In Journal of Cave and Karst Studies, 2011, vol. 73, no. 2, p. 114-123.
GRABOWSKI, J. - MICHALÍK, J. - PSZCZÓŁKOWSKI, A. - LINTNEROVÁ, O. Magneto-, and isotope stratigraphy around the Jurassic/Cretaceous boundary in the Vysoká Unit (Malé Karpaty Mountains, Slovakia): correlations and tectonic implications. In Geologica Carpathica, 2010, vol. 61, no. 4, p. 309-326.
MICHALÍK, J. - BIROŇ, A. - LINTNEROVÁ, O. - GÖTZ, A. - RUCKWIED, K. Climate change at the Triassic/Jurassic boundary in the northwestern Tethyan realm, inferred from sections in the Tatra Mountains (Slovakia). In Acta Geologica Polonica, 2010, vol. 60, no. 4, p. 535-548.
MICHALÍK, J. - ŠIMO, V. A new spreite trace fossil from Lower Cretaceous limestone (Western Carpathians, Slovakia). In Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh, 2010, vol. 100, no. 4, p. 417-427.
GRABOWSKI, J. - MICHALÍK, J. - SZANIAWSKI, R. - GROTEK, I. Synthrusting remagnetization of the Krížna nappe: high resolution palaeo- and rock magnetic study in the Strážovce section, Strážovské vrchy Mts, Central West Carpathians (Slovakia). In Acta Geologica Polonica, 2009, vol. 59, no. 2, p. 137-155.
MICHALÍK, J. - REHÁKOVÁ, D. - HALÁSOVÁ, E. - LINTNEROVÁ, O. The Brodno section — a potential regional stratotype of the Jurassic/Cretaceous boundary (Western Carpathians). In Geologica Carpathica, 2009, vol. 60, no. 3, p. 213-232.
FEIST-BURKHARDT, S. - GÖTZ, A. - SZULC, J. - BORKHATARIA, R. - GELUK, M. - HAAS, J. - HORNUNG, J. - JORDAN, P. - KEMPF, O. - MICHALÍK, J. - NAWROCKI, J. - REINHARDT, L. - RICKEN, W. - RÖHLING, H-G. - RÜFFER, T. - TÖRÖK, Á. - ZÜHLKE, R. Triassic. In The geology of Central Europe : Volume 2 - Mesozoic and Cenozoic. - London : Geological Society, 2008, p. 749-821. ISBN 978-1-86239-264-9.
MICHALÍK, J. - SOTÁK, J. - LINTNEROVÁ, O. - HALÁSOVÁ, E. - BĄK, M. - SKUPIEN, P. - BOOROVÁ, D. The stratigraphic and paleoenvironmental setting of Aptian OAE black shale deposits in the Pieniny Klippen Belt, Slovak Western Carpathians. In Cretaceous Research, 2008, vol. 29, no. 5-6, p. 871-892.
PIENKOWSKI, G. - SCHUDACK, M.E. - BOSÁK, P. - ENAY, R. - FELDMAN-OLSZEWSKA, A. - GOLONKA, J. - GUTOWSKI, J. - HERNGREEN, G.F.W. - JORDAN, P. - KROBICKI, M. - LATHUILIERE, B. - LEINFELDER, R.R. - MICHALÍK, J. - MÖNNIG, E. - NOE-NYGAARD, N. - PÁLFY, J. - PINT, A. - RASSER, M.W. - REISDORF, A. - SCHMID, D.U. - SCHWEIGERT, G. - SURLYK, F. - WETZEL, A. - WONG, T.E. Jurassic. In The geology of Central Europe : Volume 2 - Mesozoic and Cenozoic. - London : Geological Society, 2008, p. 823-922. ISBN 978-1-86239-264-9.
SCHLÖGL, J. - MICHALÍK, J. - ZÁGORŠEK, K. - ATROPS, F. Early Tithonian serpulid-dominated cavity-dwelling fauna, and the recruitment pattern of the serpulid larvae. In Journal of Paleontology, 2008, vol. 82, no. 2, p. 351-361.
VOIGT, S. - WAGREICH, M. - SURLYK, F. - WALASZCZYK, I. - ULIČNÝ, D. - ČECH, S. - VOIGT, T. - WIESE, F. - WILMSEN, M. - NIEBUHR, B. - REICH, M. - FUNK, H. - MICHALÍK, J. - JAGT, J.W.M. - FELDER, P.J. - SCHULP, A.S. Cretaceous. In The geology of Central Europe : Volume 2 - Mesozoic and Cenozoic. - London : Geological Society, 2008, p. 923-997. ISBN 978-1-86239-264-9.
MICHALÍK, J. - LINTNEROVÁ, O. - GAŹDZICKI, A. - SOTÁK, J. Record of environmental changes in the Triassic-Jurassic boundary interval in the Zliechov Basin, Western Carpathians. In Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2007, vol. 244, no. 1-4, p. 71-88.
MICHALÍK, J. Sedimentary rock record and microfacies indicators of the latest Triassic to mid-Cretaceous tensional development of the Zliechov Basin (Central Western Carpathians). In Geologica Carpathica, 2007, vol. 58, no. 5, p. 443-453.
HU, X. - JANSA, L. - WANG, C. - SARTI, M. - BAK, K. - WAGREICH, M. - MICHALÍK, J. - SOTÁK, J. Upper Cretaceous oceanic red beds (CORBs) in the Tethys: occurrences, lithofacies, age, and environments. In Cretaceous Research. - Elsevier, 2005, vol. 26, no. 1, p. 3-20.
AUBRECHT, R. - SZULC, J. - MICHALÍK, J. - SCHLÖGL, J. - WAGREICH, M. Middle Jurassic Stromatactis mud-mound in the Pieniny Klippen Belt (Western Carpathians). In Facies, 2002, no. 47, p. 113-126.
LINTNEROVÁ, O. - MICHALÍK, J. High resolution carbon isotope stratigraphy of Lower Cretaceous pelagic limestones. In Geologica Carpathica : Proceedings of the XVIIth Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, 2002, vol. 53, spec. iss., p. 64-66.
MICHALÍK, J. - LINTNEROVÁ, O. - SOTÁK, J. - HUDÁČKOVÁ, N. Orbital fluctuations and paleoclimate changes record in rhythmic rock sequences. In Geologica Carpathica : Proceedings of the XVIIth Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, 2002, vol. 53, special issue, p. 31.
MICHALÍK, J. - TOMAŠOVÝCH, A. - LINTNEROVÁ, O. - SOTÁK, J. Paleoclimatic, environmental and biotic changes during Triassic/Jurassic boundary time. In Geologica Carpathica : Proceedings of the XVIIth Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, 2002, vol. 53, special issue, p. 35-36.
MICHALÍK, J. (ed.) Tethyan/Boreal Cretaceous correlation : Mediterranean and Boreal Cretaceous paleobiogegraphic areas in Central and Eastern Europe. Bratislava : Veda, 2002. 291 P. ISBN 80-224-0708-9.
RONIEWICZ, E. - MICHALÍK, J. Carnian corals from the Malé Karpaty Mountains, Western Carpathians, Slovakia. In Geologica Carpathica, 2002, vol. 53, no. 3, p. 149-157.

V Katalógu publikačnej činnosti pracovníkov SAV nájdete kompletný prehľad publikácií od r. 1999 (príp. od nástupu zamestnanca na pracovisko SAV)