RNDr. Silvia OZDÍNOVÁ, PhD.

 
vedecký pracovník


Pracovisko:Bratislava, Dúbravská cesta 9
Telefón:02 3229 3218
E-mail:ks.ab1540053736vas@a1540053736vonid1540053736zo.ai1540053736vlis1540053736
ks.ab1540053736vas@a1540053736sislo1540053736eg1540053736
Osobná webstránka:

Ďalšie informácie

Oblasť výskumu:
  • mikropaleontológia – vápnité nanofosílie
  • paleoekológia
  • paleooceánografia
  • biostratigrafia
  • paleogénna a neogénna zonácia morských sedimentov v panvách Západných Karpát na základe vápnitých nanofosílií


Projekty

 

Aktuálne riešené projekty:

VEGA 2/0094/14 - Biostratigrafická a paleoenvironmentálna analýza spodno až strednojurských sekvencií vybraných lokalít Západných Karpát
VEGA 2/0042/12 - Odraz nestability globálnych systémov Zeme vo vrchnokriedových a paleogénnych súvrstiach Západných Karpát: zmeny fyzikálnych a životných podmienok v období biotických kríz, klimatických extrémov, impaktov a syngenetického vulkanizmu.

 

Ukončené projekty:

VEGA 2/0145/11 - Zmeny v spoločenstve vápnitých nanofosílií v geologických obdobiach výrazných klimatických udalostí
CBEP - Podnebie a biota skorého paleogénu

Vybrané publikácie

OZDÍNOVÁ, S. - SOTÁK, J. Oligocene-Early Miocene planktonic microbiostratigraphy and paleoenvironments of the South Slovakian Basin (Lučenec Depression). In Geologica Carpathica, 2014, vol. 65, no. 6, p. 451-470.
OZDÍNOVÁ, S. Paleoecological evaluation of calcareous nannofossils from the Eocene and Oligocene sediments of the Subtatric Group of the Western Carpathians. In Mineralia Slovaca, 2013, vol. 45, no. 1, p. 1-10.

V Katalógu publikačnej činnosti pracovníkov SAV nájdete kompletný prehľad publikácií od r. 1999 (príp. od nástupu zamestnanca na pracovisko SAV)