RNDr. Igor PETRÍK, DrSc.

 
vedecký pracovník


Pracovisko:Bratislava, Dúbravská cesta 9
Telefón:02 3229 3208
E-mail:ks.ab1547643094vas@k1547643094irtep1547643094.rogi1547643094
ks.ab1547643094vas@r1547643094teplo1547643094eg1547643094
Osobná webstránka:

Ďalšie informácie

Oblasť výskumu:
  • petrológia granitoidných hornín
  • datovanie monazitu
  • monazit, allanit; vzájomné vzťahy
  • otvorené vs. zatvorené systémy v granitoidnej magme
Vzdelanie
1967-1970 SVŠ; Metodova Bratislava
1971-1975 Prírodovedeckí fakulta UK Bratislava, odbor geochémia
1975-1978 študijný pobyt Geologický ústav SAV Bratislava
1980 Rigorózum (RNDr.) PF UK Katedra geochémie
1979-1985 Ašpirantúra pracovníkov školiacich pracovísk
1982-1984 JASPEX Právnická fakulta UK
1985 Obhajoba CSc. (~PhD.)
1990 Samostatný vedecký pracovník
1999 Hosťujúci docent (PF UK) Katedra mineralógie a petrológie
Medzinárodná spolupráca
1982 Terénny pobyt Kaukaz (IGEM AN SSSR Moskva)
1987 študijný pobyt Helsinky, Fínsko, Geological Survey of Finland
1988 Terénny pobyt Kazachstan (IGEM AN SSSR Moskva)
2000-2002 Aktion Österreich – Slowakei, Universität Salzburg
2003-2004 Aktion Österreich – Slowakei, Universität Salzburg


Projekty

 

Aktuálne riešené projekty:

VEGA 2/0159/13 - Úloha dioritickej magmy pri vzniku granitoidného magmatizmu I-typu – mafické enklávy Nízkych Tatier
APVV 0080-11 - (Ultra)vysokotlaková metamorfóza a fázové transformácie počas subdukcie a exhumácie kontinentálnej litosféry v kolíznych orogénnych zónach
VEGA 2/0013/12 - Termodynamické modelovanie metamorfných procesov v kolíznych ondogénnych zónach

 

Ukončené projekty:

VEGA 2/0060/10 - Oxidačno-redukčný a vodný režim granitoidných magiem: využitie biotitu a Fe-Ti oxidov granitodov Západných Karpát ako ako petrologických indikátorov

Vybrané publikácie

BROSKA, Igor - BALÁŽ, Peter - BEZÁK, Vladimír - BRIMICH, Ladislav - ĎURIŠOVÁ, Anna - HUDÁČKOVÁ, Natália - JELEŇ, Stanislav - KOVÁČOVÁ, Marianna - LEXA, Jaroslav - MADARÁS, Ján - MALÍK, Peter - MICHALÍK, Jozef - NELIŠEROVÁ, Eva - ORFÁNUS, Tomáš - PAŽÁK, Peter - PETRÍK, Igor - PORUBČAN, Vladimír - PUŠKELOVÁ, Ľubica - SIMAN, Pavol - SLÁDEK, Ján - STAREK, Dušan - ŠEFČÁKOVÁ, A. - ZAHRADNIKOVÁ, Barbara - ŽENIŠOVÁ, Zlatica. Planéta, na ktorej žijeme. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2015. 170 s. Svet vedy, zväzok č. 36. ISBN 978-80-224-1436-4.
ONDREJKA, Martin - HURAIOVÁ, Monika - PETRÍK, Igor - KOHÚT, Milan - SPIŠIAK, Ján - ŠARINOVÁ, Katarína - KONEČNÝ, Vlastimil - VANČOVÁ, Iveta. Klasifikácia a nomenklatúra magmatických hornín - slovenské vydanie. In Mineralia Slovaca, 2015, vol. 47, no. 1, s. 97-112.
BROSKA, I. - PETRÍK, I. Accessory Phases in the Genesis of Igneous Rocks. In Modelling of Magmatic and Allied Processes. 1. vyd. - Springer International Publishing, 2014, p. 109-149. ISBN 978-3-319-06470-3.
ČÍK, Š. - PETRÍK, I. Stanovenie P-T podmienok vzniku margaritu a pumpellyitu-(Al) v metamorfovaných horninách Malej Magury (Strážovské vrchy). In Acta Geologica Slovaca, 2014, in press
PETRÍK, I. - ČÍK, Š. - MIGLIERINI, M. - DIANIŠKA, I. - OZDÍN, D. Alpine oxidation of lithium micas in Permian S-type granites (Gemericunit, Western Carpathians, Slovakia). In Mineralogical Magazine, 2014, in press
BROSKA, I. - PETRÍK, I. - SHLEVIN, Y.B. - MAJKA, J. - BEZÁK, V. Devonian/Mississippian I-type granitoids in the Western Carpathians: A subduction-related hybrid magmatism. In Lithos, 2013, vol. 162-163, no. 1, p. 27-36.
ČÍK, Š. - PETRÍK, I. Asociácia biotit-granát-sillimanit v granitoch S-typu: P-T podmienky kryštalizácie granitov Malej Magury bratislavského masívu a Považského Inovca (Slovenská republika). In Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 2012, roč. 20, č. 2, s. 197-207.
BROSKA, Igor - PETRÍK, Igor - UHER, Pavel. Akcesorické minerály granitických hornín Západných Karpát. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2012. 235 s. ISBN 978-80-224-1255-1.
BROSKA, I. - PETRÍK, I. Accessory Fe-Ti oxides in the West-Carpathian I-type granitoids: witnesses of the granite mixing and late oxidation processes. In Mineralogy and Petrology, 2011, vol. 102, p. 87-97.
PETRÍK, I. - KUBIŠ, M. - KONEČNÝ, P. - BROSKA, I. - MALACHOVSKÝ, P. Rare phosphates from the Surovec topaz - Li-mica microgranite, Gemeric unit, Western Carpathians, Slovak Republic: role of F/H2O of the melt. In Canadian Mineralogist, 2011, vol. 49, no. 2, p. 521-540.
BÓNOVÁ, K. - BROSKA, I. - PETRÍK, I. Biotite from Čierna hora Mountains granitoids (Western Carpathians, Slovakia) and estimation of water contents in granitoid melts. In Geologica Carpathica, 2010, vol. 61, no. 1, p. 3-17.
SMRČOK, Ľ. - PETRÍK, I. - LANGER, V. - FILINCHUK, Y. - BERAN, P. X-ray, synchrotron and neutron diffraction analysis of Roman cavalry parade helmet fragment. In Crystal Research and Technology, 2010, vol. 45, no. 10, p. 1025-1031.
PETRÍK, I. - KONEČNÝ, P. Metasomatic replacement of inherited metamorphic monazite in a biotite-garnet granite from the Nízke Tatry Mountains, Western Carpathians, Slovakia: Chemical dating and evidence for disequilibrium melting. In American Mineralogist, 2009, vol. 94, no. 7, p. 957-974.
BROSKA, I. - ZAHRADNÍK, L. - PETRÍK, I. Origin of syenitic dike by flowage differentiation (Modra massif, Malé Karpaty Mts., Western Carpathians). In Neues Jahrbuch für Mineralogie - Abhandlungen, 2008, vol. 185, no. 1, p. 79-90.
PETRÍK, Igor: Pemza a bronz - na pomedzí mytológie a histórie egejského sveta. VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 2008, 281 str.ISBN 978-80-224–1018-2 (english summary)
PETRÍK, I. - KONEČNÝ, P. - KOVÁČIK, M. - HOLICKÝ, I. Electron microprobe dating of monazite from the Nizke Tatry Mountains orthogneisses (Western Carpathians, Slovakia). In Geologica Carpathica, 2006, vol. 57, no. 4, p. 227-242.
FINGER, F. - BROSKA, I. - HAUNSCHMID, B. - HRAŠKO, Ľ. - KOHÚT, M. - KRENN, E. - PETRÍK, I. - RIEGLER, G. - UHER, P. Electron-microprobe dating of monazites from Western Carpathian basement granitoids: plutonic evidence for an important Permian rifting event subsequent to Variscan crustal anatexis. In International Journal of Earth Sciences, 2003, vol. 92, p. 86-98.
PETRÍK, I. - NABELEK, P. - JANÁK, M. - PLAŠIENKA, D. Conditions of formation and crystallization kinetics of highly oxidized pseudotachylytes from the High Tatras (Slovakia). In Journal of Petrology, 2003, vol. 44, no. 5, p. 901-927.
PUTIŠ, M. - KOTOV, A.B. - PETRÍK, I. - KORIKOVSKY, S.P. - MADARÁS, J. - SALNIKOVA, E.B. - YAKOVLEVA, S.Z. - BEREZHNAYA, N.G. - PLOTKINA, Y.V. - KOVACH, V.P. - LUPTÁK, B. - MAJDÁN, M. Early- vs. Late orogenic granitoids relationships in the Variscan basement of the Western Carpathians. In Geologica Carpathica, 2003, vol. 54, no. 3, p. 163-174.

V Katalógu publikačnej činnosti pracovníkov SAV nájdete kompletný prehľad publikácií od r. 1999 (príp. od nástupu zamestnanca na pracovisko SAV)