Mgr. Katarína POŠTEKOVÁ

 
doktorand


Pracovisko:Bratislava, Dúbravská cesta 9
Telefón:02 3229 3225
E-mail:ks.ab1547641301vas@a1547641301voket1547641301sop.a1547641301nirat1547641301ak1547641301
ks.ab1547641301vas@o1547641301paklo1547641301eg1547641301
Osobná webstránka:

Ďalšie informácie

Dizertačná práca:

Téma: Formy a litologicko-petrografická charakteristika extruzívnych telies ryolitov jastrabskej formácie.
Školiteľ:  RNDr. Jaroslav LEXA, CSc.

Cieľ práce:

Cieľom dizertačnej práce je analyzovať formu/3D geometriu ryolitových extruzívnych telies jastrabskej formácie a na základe tejto analýzy a následnej interpretácie jej výsledkov vygenerovať model vzniku študovaných telies, ktorý bude následne porovnaný so situáciou na recentných dómoch v zahraničí.
Otázka evolúcie formy a rastu dómov predstavuje komplexný problém, ktorého riešenie je v rámci tejto práce rozdelené do niekoľkých čiastkových krokov (vzhľadom k parametrom, ktoré je možné analyzovať):

  1. analýza formy extruzívnych dómov (ED) – mapovanie súčasnej morfológie telies)
  2. litologická analýza ED – identifikácia rôznych litologických typov hornín a ich priestorové usporiadanie v rámci telesa
  3. štruktúrna analýza ED – identifikácia a orientácia štruktúrnych prvkov a ich priestorové usporiadanie v rámci telesa
  4. petrografická analýza ED – identifikácia rôznych petrografických variet hornín a ich priestorové usporiadanie v rámci telesa.

Okrem samotných uvedených parametrov je výskum zameraný na pochopenie a objasnenie vzájomných časovo-priestorových vzťahov medzi nimi.Projekty

 

Aktuálne riešené projekty:

VEGA 2/0138/15 - Vývoj monogenetických ryolitových vulkánov
APVV-0339-12 - Genéza perlitu a inovatívne prístupy pri jeho ťažbe a spracovaní

 

Ukončené projekty:

MAD - Paleovulkanická rekonštrukcia a vývoj ryolitových vulkanických formácií karpatsko-panónskeho regiónu

Vybrané publikácie


V Katalógu publikačnej činnosti pracovníkov SAV nájdete kompletný prehľad publikácií od r. 1999 (príp. od nástupu zamestnanca na pracovisko SAV)