RNDr. Pavol SIMAN, PhD.

 
vedecký pracovník, člen predsedníctva SAV


Pracovisko:Bratislava, Valašská ul.
Telefón:02 3229 3247
E-mail:ks.ab1547642901vas@n1547642901amis.1547642901lovap1547642901
ks.ab1547642901vas@a1547642901mislo1547642901eg1547642901
Osobná webstránka:

Ďalšie informácie

Oblasť výskumu:
  • geologické mapovanie,
  • petrografia,
  • mineralógia,
  • petrológia a datovanie magmatických a metamorfovaných hornín

samostatný vedecký pracovník so skúsenosťami a zameraním v oblasti elektrónovej mikroanalýzy a geochronológie minerálov a hornín.

  • 2002 – priznaný titul „PhD.“ v odbore petrológia
  • 2006 – vedecký kvalifikačný stupeň – II a.

Od roku 1988 skúsenosti s prácou a ovládaním elektrón – optických prístrojov – JEOL, CAMECA. Viac ako 11 rokov pôsobil ako vedúci Oddelenia elektrónovej mikroanalýzy na Geologickom ústave D. Štúra v Bratislave.

Od roku 2006 pracuje v oblasti datovania hornín metódou Ar/Ar – pracovník a vedúci organizačnej jednotky v Stredoeurópskom Ar labortóriu (Central European Ar Laboratory – CEAL)

práca na hmotnostnom spektrometri VG 5400 pri datovaní prírodných materiálov metódou Ar40/Ar39 ; organizácia a vedenie prác v CEAL, vrátane evidencie užívateľov, merania a kompletného manažmentu vzoriek

Samostatne sa venuje problematike mineralógie, geochémie, petrológie migmatitizovaných – granitizovaných hornín.

Má skúsenosti s prípravou a vedením projektov výskumu v rezorte MŽP, ako aj VEGA a APVV. Pôsobil v rámci študijných pobytov a terénnych prác na niekoľkých zahraničných inštitúciách: 1993 -1997 – medzinárodné letné školy európskeho projektu TEMPUS so zameraním na petrológiu, geodynamiku a termodynamiku geologických procesov, Prírodovedecká fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, Česká republika.

1993, 1994 a 1995 – krátkodobé stážové pobyty vo Francúzsku na BRGM, Orléans, so zameraním na tektoniku, petrológiu a termodynamiku minerálnych fáz horninotvorných minerálov a genézu granitoidných hornín a migmatitov v oblasti francúzskeho Centrálneho masívu, Velay masívu, Bretónska a Normandie. Vedenie Dr. Patrick Ledru, Dr. Viera Johan.

1993-1996 – geologické mapovanie v oblasti kryštalinika Tauernského okna a východných Álp – Rakúsko. Výsledky práce sú publikované v podobe regionálnych máp a vysvetliviek Geologickej služby Rakúska. 1995 – tektonicko-petrologický terénny kurz v južných a západných Alpách pod vedením prof. J.M. Lardeaux, Univerzita Lyon, Francúzsko.

Členstvo:

člen Slovenskej geologickej spoločnosti a redakčnej rady odborných periodík Geologické práce -Správy a Slovak Geological Magazine
2003-2006 člen vedeckej rady ŠGÚDŠ, Bratislava

Edukačný proces:

2001 – spoluorganizátor a ko-editor medzinárodnej geologickej konferencie – Western Carpathians and European Hercynides, Osrblie, Slovenská republika.
2008 – odborná prednáška v rámci Európskeho Sociálneho Fondu pre širokú verejnosť so zameraním na objasnenie výskumu materiálov metódami elektrónovej mikroanalýzy a hmotnostnej spektrometrie – Ar/Ar metódou
– externé odborné prednášky pre postgraduantov na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v BratislaveProjekty

 

Aktuálne riešené projekty:

VEGA 2/0069/13 - Stabilné a rádiogénne izotopy v mineráloch bazaltových maarov južného Slovenska – implikácia pre vek vulkanizmu a genézu exotických xenolitov
APVV 0080-11 - (Ultra)vysokotlaková metamorfóza a fázové transformácie počas subdukcie a exhumácie kontinentálnej litosféry v kolíznych orogénnych zónach
VEGA 2/0013/12 - Termodynamické modelovanie metamorfných procesov v kolíznych ondogénnych zónach

 

Ukončené projekty:

JSPS 2012-2013 - The role of ultramafic rocks on the mechanism of crust-mantle interaction in subduction zone
APVV 0081-10 - Metaultramafity, indikátor mechanizmov kôrovo-plášťovej interakcie, recyklácie a exhumácie v orogénnej prizme (Západné Karpaty, východný okraj Álp)
VEGA 1/0744/11 - Lamprofýry v Západných Karpát, petrológia a geochémia
VEGA 1/0029/10 - Genéza a vek megakryštálov v alkalických bazaltoch južného Slovenska

Vybrané publikácie

BROSKA, Igor - BALÁŽ, Peter - BEZÁK, Vladimír - BRIMICH, Ladislav - ĎURIŠOVÁ, Anna - HUDÁČKOVÁ, Natália - JELEŇ, Stanislav - KOVÁČOVÁ, Marianna - LEXA, Jaroslav - MADARÁS, Ján - MALÍK, Peter - MICHALÍK, Jozef - NELIŠEROVÁ, Eva - ORFÁNUS, Tomáš - PAŽÁK, Peter - PETRÍK, Igor - PORUBČAN, Vladimír - PUŠKELOVÁ, Ľubica - SIMAN, Pavol - SLÁDEK, Ján - STAREK, Dušan - ŠEFČÁKOVÁ, A. - ZAHRADNIKOVÁ, Barbara - ŽENIŠOVÁ, Zlatica. Planéta, na ktorej žijeme. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2015. 170 s. Svet vedy, zväzok č. 36. ISBN 978-80-224-1436-4.
UHER, P. - KOHÚT, M. - ONDREJKA, M. - KONEČNÝ, P. - SIMAN, P. Monazite-(Ce) in Hercynian granites and pegmatites of the Bratislava Massif, Western carpathians: Compositional variations and Th-U-Pb Electron-microprobe dating. In Acta Geologica Slovaca, 2015, vol. 6, no. 2, p. 215-231.
KONEČNÝ, P. - KOHÚT, M. - ROJKOVIČ, I. - SIMAN, P. Petrology and monazite dating of the Fe-rich gneisses from Kokava (Veporic Unit, Western Carpathians, Slovakia): Devonian sediments supplied from Gondwanan sources metamorphosed in the Variscan times. In Journal of Geosciences, 2011, vol. 56, no. 2, p. 181-200.
PUTIŠ, M. - FRANK, W. - PLAŠIENKA, D. - SIMAN, P. - SULÁK, M. - BIROŇ, A. Progradation of the Alpidic Central Western Carpathians orogenic wedgerelated to two subductions: constrained by 40Ar/39Ar ages of white micas. In Geodinamica Acta, 2009, vol. 22, no. 1-3, p. 31-56.
PUTIŠ, M. - IVAN, P. - KOHÚT, M. - SPIŠIAK, J. - SIMAN, P. - RADVANEC, M. - UHER, P. - SERGEEV, S. - LARIONOV, A. - MÉRES, Š. - DEMKO, R. - ONDREJKA, M. Meta-igneous rocks of the West-Carpathian basement, Slovakia: indicators of Early Paleozoic extension and shortening events. In Bulletin de la Société géologique de France, 2009, vol. 180, no. 6, p. 461-471.
PUTIŠ, M. - SERGEEV, S. - ONDREJKA, M. - LARIONOV, A. - SIMAN, P. - SPIŠIAK, J. - UHER, P. - PADERIN, I. Cambrian-Ordovician metaigneous rocks associated with Cadomian fragments in the West-Carpathian basement dated by SHRIMP on zircons: a record from the Gondwana active margin settings. In Geologica Carpathica, 2008, vol. 59, no. 1, p. 3-18.
BROSKA, I. - HARLOV, D. - TROPPER, P. - SIMAN, P. Formation of magmatic titanite and titanite-ilmenite phase relations during granite alteration in the Tribec Mountains, Western Carpathians, Slovakia. In Lithos, 2007, vol. 95, no. 1-2, p. 58-71.
POLÁK, M., BEZÁK, V., FILO, I., HAVRILA, M., KOHÚT, M., KOVÁČ, P., MELLO, J., MAGLAY, J., ELEČKO, M., OLŠAVSKÝ, M., VOZÁR, J., SIMAN, P., BUČEK, S. , HÓK, J. , RAKÚS, M., LEXA, J., ŠIMON, L. Geologická mapa Starohorských vrchov, Čierťaže a severnej časti Zvolenskej kotliny 1:50 000. Bratislava : ŠGÚDŠ - Nakladateľstvo D. Štúra, 2003.

V Katalógu publikačnej činnosti pracovníkov SAV nájdete kompletný prehľad publikácií od r. 1999 (príp. od nástupu zamestnanca na pracovisko SAV)