Mgr. Vladimír ŠIMO, PhD.

 
vedecký pracovník


Pracovisko:Bratislava, Dúbravská cesta 9
Telefón:02 3229 3220
E-mail:ks.ab1544965218vas@o1544965218mis.r1544965218imida1544965218lv1544965218
ks.ab1544965218vas@o1544965218mislo1544965218eg1544965218
Osobná webstránka:

Ďalšie informácie

Oblasť výskumu:
  • fosílne stopy
  • paleontológia
  • sedimentológia


Projekty

 

Aktuálne riešené projekty:

VEGA 2/0017/15 - Integrovaný sedimentologický výskum paleogénnych súvrství Centrálnych Západných Karpát: rekonštrukcia depozičných paleoprostredí vo vzťahu k tektogenetickým procesom, subsidenčnej histórii panvy a meniacim sa klimatickým režimom
VEGA 2/0094/14 - Biostratigrafická a paleoenvironmentálna analýza spodno až strednojurských sekvencií vybraných lokalít Západných Karpát
VEGA 2/0065/12 - Porovnanie paleopodnebia a paleooceanografie oblasti Západných Karpát na začiatku jurského a kriedového obdobia

 

Ukončené projekty:

APVV 0644-10 - Využitie tafonomických a geochemických metód pri zhodnotení stability morských paleospoločenstiev s bezstavovcami
VEGA 2/0068/11 - Využitie tafonomických a geochemických metód pri zhodnotení stability morských paleoekosystémov počas jury
VEGA 2/0100/11 - Stopy života vo vrchnopaleozoických sedimentoch na Slovensku a vekové zaradenie na základe zloženia izotopov (300-250 m.a.)
LPP 0107-07 - Stopy spodnojurskej infauny v karbonátových panvách Západných Karpát

Vybrané publikácie

HYŽNÝ, M. - ŠIMO, V. - STAREK, D. Ghost shrimps (Decapoda: Axiidea: Callianassidae) as producers of an Upper Miocene trace fossil association from sublittoral deposits of Lake Pannon (Vienna Basin, Slovakia). In Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology, 2015, vol. 425, p. 50-66.
ŠIMO, V. - STAREK, D. Sand spherules interpreted as crustacean feeding pellets from an Eocene shore environment (Western Carpathians - Slovakia). In Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2015, vol. 438, p. 364-378.
MICHALÍK, J. - LINTNEROVÁ, O. - WOJCIK-TABOL, P. - GAZDZICKI, A. - GRABOWSKI, J. - GOLEJ, M. - ŠIMO, V. – ZAHRADNÍKOVÁ, B. Paleoenvironments during the Rhaetian transgression and the colonization history of marine biota in the Fatric Unit (Western Carpathians). In Geologica Carpathica, 2013, vol. 64, no. 1, p. 39-62.
MICHALÍK, J. - VAŠÍČEK, Z. - BOOROVÁ, D. - GOLEJ, M. - HALÁSOVÁ, E. - HORT, P. - LEDVÁK, P. - LINTNEROVÁ, O. - MĚCHOVÁ, L. - ŠIMO, V. - ŠIMONOVÁ, V. - REHÁKOVÁ, D. - SCHLŐGL, J. - SKUPIEN, P. - SMREČKOVÁ, M. - SOTÁK, J. - ZAHRADNIKOVÁ, B. Vrch Butkov : kamenný archív histórie slovenských vrchov a druhohorného morského života : a stone archive of Slovakian mountains and of the Mesozoic sea life history. 1. vyd. Bratislava : Slovak Academy of Sciences, Geological Institute : Veda Editorial house, 2013. 164 s. ISBN 978-80-224-1287-2
ŠIMO, V. - TOMAŠOVÝCH, A. Trace-fossil assemblages with a new ichnogenus in "spotted" (Fleckenmergel-Fleckenkalk) deposits: a signature of oxygen-limited benthic communities. In Geologica Carpathica, 2013, vol. 64, no. 5, p. 355-374.
MICHALÍK, J. - LINTNEROVÁ, O. - REHÁKOVÁ, D. - BOOROVÁ, D. - ŠIMO, V. Early Cretaceous sedimentary evolution of a pelagic basin margin (the Manín Unit, central Western Carpathians, Slovakia). In Cretaceous Research, 2012, vol.38, p. 68-79.
LEDVÁK, P. - ŠIMO, V. Ladinian-Lower Carnian echinoderms from the biohermal Raming Limestone at Liptovská Osada (Western Carpathians). In Mineralia Slovaca, 2010, vol. 42, no. 4, p. 453-460.
MICHALÍK, J. - ŠIMO, V. A new spreite trace fossil from Lower Cretaceous limestone (Western Carpathians, Slovakia). In Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh, 2010, vol. 100, no. 4, p. 417-427.
OLŠAVSKÝ, M. - ŠIMO, V. - GOLEJ, M. Hronsecké vrstvy: korelačný člen medzi silicikom s. I. (drienocký príkrov) a hronikom (frankovský príkrov; Západné Karpaty). In Mineralia Slovaca, 2010, vol. 42, no. 4, p. 407-418.
JELEŇ, S. - GALVÁNEK, J. - ANDRÁŠ, P. - BENDÍK, A. - BELÁČEK, B. - BOZALKOVÁ, I. - GAÁL, Ľ. - GAJDOŠ, A. - HÁBER, M. - KONEČNÝ, V. - KRIŽÁNI, I. - LUPTÁKOVÁ, J. - MAZÚREK, J. - MICHAL, P. - SOTÁK, J. - STAŇOVÁ, S. - ŠIMO, V. - ŠURKA, J. - WETTER, R. Náučno-poznávací sprievodca po geologických a geografických lokalitách stredného Slovenska. Banská Bystrica : Geologický ústav SAV, 2009. 320 s., ISBN 978-80-970413-4-2.
OLŠAVSKÝ, M. - ŠIMO, V. Diplocraterion - výrazná ichnofaciálna črta spodnotriasových súvrství Západných Karpát. In Mineralia Slovaca, 2007, vol. 39, no. 3, p. 173-184.
ŠIMO, V. - OLŠAVSKÝ, M. Diplocraterion parallelum Torell, 1870, and other trace fossils from the Lower Triassic succession of the Drienok Nappe in the Western Carpathians, Slovakia. In Bulletin of Geosciences, 2007, vol. 82, no. 2, p. 165-173.
MIKULÁŠ, R. - ŠIMO, V. Nález neobvykle zachovalé ichnofosilie křídového stáří z glaciálních uloženin Čech. In Zpravodaj České geologické společnosti, 2006, č. 2, s. 21-23.

V Katalógu publikačnej činnosti pracovníkov SAV nájdete kompletný prehľad publikácií od r. 1999 (príp. od nástupu zamestnanca na pracovisko SAV)