Mgr. Dušan STAREK, PhD.

 
vedecký pracovník, vedúci pracoviska v Bratislave


Pracovisko:Bratislava, Dúbravská cesta 9
Telefón:02 3229 3219
E-mail:ks.ab1547639033vas@k1547639033erats1547639033.nasu1547639033d1547639033
ks.ab1547639033vas@r1547639033atslo1547639033eg1547639033
Osobná webstránka:

Ďalšie informácie

Oblasť výskumu:
  • sedimentárna petrológia
  • faciálna analýza
  • dynamická sedimentológia
  • sekvenčná stratigrafia

Vedecká práca je orientovaná najmä na sedimentárnu analýzu a vývoj terciérnych bazénov Západných Karpát.Projekty

 

Aktuálne riešené projekty:

VEGA 2/0017/15 - Integrovaný sedimentologický výskum paleogénnych súvrství Centrálnych Západných Karpát: rekonštrukcia depozičných paleoprostredí vo vzťahu k tektogenetickým procesom, subsidenčnej histórii panvy a meniacim sa klimatickým režimom
VEGA 2/0056/15 - Multiproxy analýza limnických profundálnych sedimentov: cyklicita a variabilita prostredia vo vrchnom miocéne Centrálnej Paratetýdy
MAD - Neotektonika východného segmentu zlomovej zóny Mür-Oravská panva.
VEGA 2/0042/12 - Odraz nestability globálnych systémov Zeme vo vrchnokriedových a paleogénnych súvrstiach Západných Karpát: zmeny fyzikálnych a životných podmienok v období biotických kríz, klimatických extrémov, impaktov a syngenetického vulkanizmu.

 

Ukončené projekty:

VEGA 1/0180/12 - Postglaciálny vývoj prostredia v Tatrách, multidisciplinárna paleoekologická štúdia subalpínskeho jazera

Vybrané publikácie

BROSKA, Igor - BALÁŽ, Peter - BEZÁK, Vladimír - BRIMICH, Ladislav - ĎURIŠOVÁ, Anna - HUDÁČKOVÁ, Natália - JELEŇ, Stanislav - KOVÁČOVÁ, Marianna - LEXA, Jaroslav - MADARÁS, Ján - MALÍK, Peter - MICHALÍK, Jozef - NELIŠEROVÁ, Eva - ORFÁNUS, Tomáš - PAŽÁK, Peter - PETRÍK, Igor - PORUBČAN, Vladimír - PUŠKELOVÁ, Ľubica - SIMAN, Pavol - SLÁDEK, Ján - STAREK, Dušan - ŠEFČÁKOVÁ, A. - ZAHRADNIKOVÁ, Barbara - ŽENIŠOVÁ, Zlatica. Planéta, na ktorej žijeme. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2015. 170 s. Svet vedy, zväzok č. 36. ISBN 978-80-224-1436-4.
HYŽNÝ, M. - ŠIMO, V. - STAREK, D. Ghost shrimps (Decapoda: Axiidea: Callianassidae) as producers of an Upper Miocene trace fossil association from sublittoral deposits of Lake Pannon (Vienna Basin, Slovakia). In Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology, 2015, vol. 425, p. 50-66.
ŠIMO, V. - STAREK, D. Sand spherules interpreted as crustacean feeding pellets from an Eocene shore environment (Western Carpathians - Slovakia). In Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2015, vol. 438, p. 364-378.
STAREK, D. - SOTÁK, J. - JABLONSKÝ, J. - MARSCHALKO, R. Large-volume gravity flow deposits in the Central Carpathian Paleogene Basin (Orava region, Slovakia): evidence for hyperpycnal river discharge in deep-sea fans. In Geologica Carpathica, 2013, vol. 64, no. 4, p. 305-326.
STAREK, D. - SLIVA, Ľ. - VOJTKO, R. Eustatic and tectonic control on late Eocene fan delta development (Orava Basin, Central Western Carpathians). In Geological Quarterly, 2012, vol. 56, no. 1, p. 67-84.
TOKARSKI, A.K. - SWIERCZEWSKA, A. - ZUCHIEWICZ, W. - STAREK, D. - FODOR, L. Quaternary exhumation of the Carpathians: a record from the Orava-Nowy Targ Intramontane Basin, Western Carpathians (Poland and Slovakia). In Geologica Carpathica, 2012, vol. 63, no. 4, p. 257-266.
STAREK, D. - PIPÍK, R. - HAGAROVÁ, I. Meiofauna, trace metals, TOC, sedimentology, and oxygen availability in the Late Miocene sublittoral deposits of Lake Pannon. In Facies, 2010, vol. 56, no. 3, p. 369-384.
PEŠKOVÁ, I. - VOJTKO, R. - STAREK, D. - SLIVA, Ľ. Late Eocene to Quaternary deformation and stress field evolution of the Orava region (Western Carpathians). In Acta Geologica Polonica, 2009, vol. 59, no. 1, p. 73-91.

V Katalógu publikačnej činnosti pracovníkov SAV nájdete kompletný prehľad publikácií od r. 1999 (príp. od nástupu zamestnanca na pracovisko SAV)