RNDr. Jozef VOZÁR, DrSc.

 
emeritný vedecký pracovník


Pracovisko:Bratislava, Dúbravská cesta 9
Telefón:02 3229 3203
E-mail:ks.ab1547639867vas@r1547639867azov.1547639867fezoj1547639867
ks.ab1547639867vas@o1547639867vojlo1547639867eg1547639867
Osobná webstránka:

Ďalšie informácie

Oblasť výskumu:
 • regionálna geológia a geologické mapy
 • paleozoické sekvencie, osobitne vulkanity
 • tektonika a hlbinná stavba
 • interpretácia geofyziky
 • geotermálne zdroje
Životopis:

Narodený v Dobšinej 11.apríla 1939. Vysokoškolské štúdium ukončené r. 1962 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Viac ako 40 rokov pracoval ako výskumný a vedecký pracovník v Geologickom ústave Dionýza Štúra v Bratislave. Vedecká výchova (CSc) 1965-1971 na Geologickom ústave SAV a obhajoba DrSc 2001 pred komisiou pre geológiu pri AV ČR v Prahe. V období 1981 až 1990 a 1996-1998 bol vedúcim odboru regionálneho geologického výskumu Geologického ústavu Dionýza Štúra a v rokoch 2002-2006 riaditeľom Geologického ústavu SAV.

Publikoval 285 pôvodných vedeckých prác, 7 monografií a 32 geologických máp regionálnych, republikových a medzinárodných.Výsledky predniesol na mnohých svetových a európskych kongresoch. Viedol štátne výskumne úlohy a projekty z ktorých možno vyzdvihnúť hlavne: Paleogeografický vývoj Západných Karpát (1975 – 1980), Regionálny geologický výskum Slovenskej republiky zameraný na zostavovanie geologických máp regiónov Slovenska (etapy II., III., IV. 1981-1992), Geodynamický model a hlbinná stavba Západných Karpát (1991-1996 v spolupráci s M. Rakúsom), Atlas hlbinných seizmických profilov Západných Karpát a ich interpretácia (1995-1999). Z medzinárodných projektov CELEBRATION 2000 – doposiaľ najrozsiahlejší experiment výskumu hlbinnej stavby na základe refrakčných seizmických profilov v Európe (1999-2006), SUDETES 2003 výskum hlbinnej stavby na styku Českého masívu a Západných Karpát (2003-2008), časť projektu DANREG – predterciérna stavba Podunajskej panvy na území Maďarska, Rakúska a Slovenska (1992-1998) a slovenskú časť viacerých projektov UNESCO-IGCP 5, 196, 276 (1977-1996). Organizoval viacero medzinárodných podujatí a exkurzií v rámci medzinárodných projektov a kongresov (1979, 1981, 1984, 1985, 1989, 1995).Pôsobil ako člen a predseda Edičnej rady Geologického ústavu Dionýza Štúra (1975-2002), člen a predseda redakčnej rady Geologica Carpathica (od r. 1995) a je členom redakčných rád medzinárodných časopisov. Pôsobil vo vedeckých radách Geologického ústavu Dionýza Štúra (1981-2002) a Ústredného Geol. Ústavu Praha (1981-1988), Geologickej služby SR (1996-2002) a Prírodovedeckej Fakulty UK (2003-2011). Bol členom Národného Geologického Komitétu Československa a Slovenska (1981-1992) a je čestný člen geologických spoločností – Rakúska, Srbska a Maďarska. V r. 1998-2002 bol prezident medzinárodného komitétu Karpato-balkánskej geologickej asociácie (KBGA/CBGA) a prezident 17. Kongresu CBGA 2002 v Bratislave a v období 2002-2006 pôsobil ako viceprezident CBGA pre 18. Kongres 2006 v Beograde.

Ocenenia a rezortné vyznamenania:
 • 1978 a 1989 Vyznamenanie Slovenského Geologického Úradu
 • 1999 “Člen-Korešpodent GBA Wien”
 • 1999 Slovenská geologická spoločnosť prepožičala medailu Jána Slávika
 • 1999 Štátny Geologický ústav Dionýza Štúra prepožičal plaketu Dionýza Štúra
 • 2000 Ocenenie Ministra životného prostredia SR za rozvoj geológie na Slovensku
 • 2009 z príležitosti životného jubilea ocenený Predsedom SAV – Najlepší vedecký pracovník
 • 2011 Z príležitosti 70. výročia založenia Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra ocenenie „Za rozvoj geologického výskumu na Slovensku”


Projekty

 

Aktuálne riešené projekty:

 

Ukončené projekty:

VEGA-1/0095/12 - Interpretácia anomálnych zdrojov geofyzikálnych polí s cieľom skvalitniť poznatky o stavbe a dynamike karpatského orogénu
VEGA 2/0100/11 - Stopy života vo vrchnopaleozoických sedimentoch na Slovensku a vekové zaradenie na základe zloženia izotopov (300-250 m.a.)
MAD - Štúdium geologicko-tektonických korelácií alpínskych a predalpínskych jednotiek Západných Karpát,Južných Karpát a Vardarskej zóny a ich paleotektonický vývoj počas vrchného miocénu a pliocénu na území Slovenska a Srbska

Vybrané publikácie

VOZÁR, J. - SPIŠIAK, J. - VOZÁROVÁ, A. - BAZARNIK, J. - KRÁĽ, J. Geochemistry and Sr, Nd isotopic composition of the Hronic Upper Paleozoic basic rocks (Western Carpathians, Slovakia). In Geologica Carpathica, 2015, vol. 66, no. 1, p. 3-17.
BEZÁK, V. - PEK, J. - VOZÁR, J. - BIELIK, M. - VOZÁR, Jozef. Geoelectrical and geological structure of the crust in Western Slovakia. In Studia Geophysica et Geodaetica, 2014, vol. 58, no. 3, p. 473-488.
BEZÁK, V. - PEK, J. - VOZÁR, Ján - BIELIK, M. - VOZÁR, Jozef. Geoelectrical and geological structure of the crust in Western Slovakia. In Studia Geophysica et Geodaetica, vol. 58, 2014, DOI: 10.1007/s11200-013-0491-9.
VOZÁR, J. - EBNER, F. - VOZÁROVÁ, A. - HAAS, J. - KOVÁCS, S. - SUDAR, M. - BIELIK, M. - PÉRÓ, C. Variscan and Alpine terranes of the Circum-Pannonian region. Second Edition (Available only as DVD version). Bratislava : Geological Institute of SAS Bratislava : Comenius University, Faculty of Natural Sciences, Bratislava, 2014
VOZÁROVÁ, A. - KONEČNÝ, P. - ŠARINOVÁ, K. - VOZÁR, J. Ordovician and Cretaceous tectonothermal history of the Southern Gemericum Unit from microprobe monazite geochronology (Western Carpathians, Slovakia). In International Journal of Earth Sciences, 2014, vol. 103, p. 1005-1022.
VOZÁROVÁ, A. - KONEČNÝ, P. - VĎAČNÝ, M. - VOZÁR, J. - ŠARINOVÁ, K. Provenance of Permian Malužiná Formation sandstones (Hronicum, Western Carpathians): evidence from monazite geochronology. In Geologica Carpathica, 2014, vol. 65, no. 5, p. 329-338.
VĎAČNÝ, M. - VOZÁROVÁ, A. – VOZÁR, J. Geochemistry of the Permian sandstones from the Maluzina Formation in the Male Karpaty Mts (Hronic Unit, Western Carpathians, Slovakia): implications for source-area weathering, provenance and tectonic setting. In Geologica Carpathica, 2013, vol. 64, no. 1, p. 23-38.
BRIESTENSKÝ, M. - KOŠŤÁK, B. - STEMBERK, J. - VOZÁR, J. Long-Term Slope Deformation Monitoring in the High Mountains of the Western Carpathians. In Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2011, vol. 8, no. 4, p. 403-412.
JANIK, T. - GRAD, M. - GUTERCH, A. - VOZÁR, J. - BIELIK, M. - VOZÁROVÁ, A. - HEGEDÜS, E. - KOVÁCS, C.A. - KOVÁCS, I. - CELEBRATION 2000 WORKING GROUP. Crustal structure of the Western Carpathians and Pannonian Basin System: Seismic models from CELEBRATION 2000 data and geological implication. In Journal of Geodynamics, 2011, vol. 52, issue 2, p. 97-113.
BRIESTENSKÝ, M. - KOŠŤÁK, B. - STEMBERK, J. - PETRO, Ľ. - VOZÁR, J. - FOJTÍKOVÁ, L. Active tectonic fault microdisplacement analyses: a comparison of results from surface and underground monitoring. In Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2010, vol. 7, no. 4, p. 387-397.
HRUBCOVÁ, P. - ŚRODA, P. - GRAD, M. - GEISSLER, W.H. - GUTERCH, A. - VOZÁR, J. - HEGEDÜS, E. - SUDETES 2003 WORKING GROUP. From the Variscan to the Alpine Orogeny: crustal structure of the Bohemian Massif and the Western Carpathians in the light of the SUDETES 2003 seismic data. In Geophysical Journal International, 2010, vol. 183, no. 2, p. 611-633.
KUBEŠ, P. - BEZÁK, V. - KUCHARIČ, Ľ. - FILO, M. - VOZÁR, J. - KONEČNÝ, V. - KOHÚT, M. - GLUCH, A. Magnetic field of the Western Carpathians (Slovakia): reflections on the structure of the crust. In Geologica Carpathica, 2010, vol. 61, no. 5, p. 437-447.
VOZÁR, J. - EBNER, F. - VOZÁROVÁ, A. - HAAS, J. - KOVÁCS, S. - SUDAR, M. - BIELIK, M. - PÉRÓ, C. Variscan and Alpine terranes of the Circum-Pannonian Region. 1. vyd. Bratislava : Slovak Academy of Sciences, Geological Institute, 2010. 233 p. ISBN 978-80-970578-5-5.
GRAD, M. - BRÜCKL, E. - MAJDANSKI, M. - BEHM, M. - GUTERCH, A. - CELEBRATION 2000 AND ALP 2002 WORKING GROUPS - VOZÁR, J. Crustal structure of the Eastern Alps and their foreland: seismic model beneath the CEL10/Alp04 profile and tectonic implications. In Geophysical Journal International, 2009, vol. 177, no. 1, p. 279-295.
GRAD, M. - TIIRA, T. - ESC WORKING GROUP - VOZÁR, J. The Moho depth map of the European Plate. In Geophysical Journal International, 2009, vol. 176, no. 1, p. 279-292.
JANIK, T. - GRAD, M. - GUTERCH, A. - VOZÁR, J. Seismic structure of the lithosphere between the East European Craton and the Carpathians from the net of CELEBRATION 2000 profiles in SE Poland. In Geological Quarterly, 2009, vol. 53, no. 1, p. 141-158.
HRUBCOVÁ, P. - ŚRODA, P. - CELEBRATION 2000 WORKING GROUP - VOZÁR, J. Crustal structure at the easternmost termination of the Variscan belt based on CELEBRATION 2000 and ALP 2002 data. In Tectonophysics, 2008, vol. 460, no. 1-4, p. 55-75.
VOZÁROVÁ, A. - KONEČNÝ, P. - VOZÁR, J. - ŠMELKO, M. Upper Jurassic-Lower Cretaceous tectonothermal events in the Southern Gemeric Permian rocks deduced from electron microprobe dating of monazite (Western Carpathians, Slovakia). In Geologica Carpathica, 2008, vol. 59, no. 2, p. 89-102.
MAJDANSKI, M. - KOZLOVSKAYA, E. - GRAD, M. - SUDETES 2003 WORKING GROUP - VOZÁR, J. 3D structure of the Earth's crust beneath the northern part of the Bohemian Massif. In Tectonophysics, 2007, vol. 437, no. 1-4, p. 17-36.
BIELIK, M. - KLOSKA, K. - MEURERS, B. - ŠVANCARA, J. - WYBRANIEC, S. - CELEBRATION 2000 Potencial Field Working Group (FANCSIK, T., GRAD, M., GRAND, T., GUTERCH, A., KATONA, M., KRÓLIKOWSKI, CZ., MIKUŠKA, J., PAŠTEKA, R., PETECKI, Z., POLECHOŇSKA, O., RUESS, D., SZALAIOVÁ, V., ŠEFARA, J. & VOZÁR, J.) Gravity anomaly map of the CELEBRATION 2000 region. In Geol. Carpathica, 2006, vol. 57, no. 3, p. 145-156.
GRAD, M. - GUTERCH, A. - KELLER, G.R. - JANIK, T. - HEGEDÜS, E. - VOZÁR, J. - SLACZKA, A. - TIIRA, T. - YLINIEMI, J. Lithospheric structure beneath trans-Carpathian transect from Precambrian platform to Pannonian basin: CELEBRATION 2000 seismic profile CEL05. In Journal of Geophysical Research : Solid Earth, 2006, vol. 111, b03301, doi:10.1029/2005JB003647.
MAJDANSKI, M. - GRAD, M. - GUTERCH, A. - SUDETES 2003 WORKING GROUP - VOZÁR, J. 2-D seismic tomographic and ray tracing modelling of the crustal structure across the Sudetes Mountains basing on SUDETES 2003 experiment data. In Tectonophysics, 2006, vol. 413, no. 3-4, p. 249-269.
ŚRODA, P. - CZUBA, W. - GRAD, M. - GUTERCH, A. - TOKARSKI, A. - JANIK, T. - RAUCH, M. - KELLER, G.R. - HEGEDÜS, E. - VOZÁR, J. - CELEBRATION 2000 WORKING GROUP. Crustal and upper mantle structure of the Western Carpathians from CELEBRATION 2000 profiles CEL01 and CEL04: seismic models and geological implications. In Geophysical Journal International. - Oxford : Blackwell Science, 2006, vol. 167, no. 2, p. 737-760.
VOZÁROVÁ, A. - FRANK, W. - KRÁĽ, J. - VOZÁR, J. 40Ar/39Ar dating of detrital mica from the Upper Paleozoic sandstones in the Western Carpathians (Slovakia). In Geologica Carpathica, 2005, vol. 56, no. 6, p. 463-472.
BEZÁK, V. - BROSKA, I. - IVANIČKA, J. - REICHWALDER, P. - VOZÁR, J. - POLÁK, M. - HAVRILA, M. - MELLO, J. - BIELY, A. - PLAŠIENKA, D. - POTFAJ, M. - KONEČNÝ, V. - LEXA, J. - KALINČIAK, M. - ŽEC, B. - VASS, D. - ELEČKO, M. - JANOČKO, J. - PERESZLÉNYI, M. - MARKO, F. - MAGLAY, J. - PRISTAŠ, J. Tektonická mapa Slovenskej republiky. Bratislava : Ministerstvo životného prostredia SR : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2004. ISBN 80-88974-62-3.
DOSTÁL, J. - VOZÁR, J. - KEPPIE, J.D. - HOVORKA, D. Permian volcanism in the Central Western Carpathians (Slovakia): Basin-and-Range type rifting in the southern Laurassian margin. In International Journal of Earth Sciences, 2003, vol. 92, no. 1, p. 27-35.
GRAD, M. - ŠPIČÁK, A. - KELLER, G.R. - GUTERCH, A. - BROŽ, M. - HEGEDÜS, E. - WORKING GROUP - VOZÁR, J. SUDETES 2003 seismic experiment. In Studia geophysica et geodaetica. - Praha : Academie věd České Republiky, 2003, vol. 47, no. 3, p. 681-689.
GUTERCH, A. - GRAD, M. - KELLER, G.R. - POSGAY, K. - VOZÁR, J. - ŠPIČÁK, A. - BRÜCKL, E. - HAJNAL, Z. - THYBO, H. - SELVI, O. - CELEBRATION 2000 EXPERIMENT TEAM. CELEBRATION 2000 seismic experiment. In Studia geophysica et geodaetica. - Praha : Academie věd České Republiky, 2003, vol. 47, no. 3, p. 659-669.
GUTERCH, A. - GRAD, M. - ŠPIČÁK, A. - BRÜCKL, E. - HEGEDÜS, E. - KELLER, G. R. - THYBO, H. - CELEBRATION 2000, ALP 2002, SUDETES 2003 WORKING GROUPS - VOZÁR, Jozef. An overview of recent seismic refraction experiments in Central Europe. In Studia geophysica et geodaetica. - Praha : Academie věd České Republiky, 2003, vol. 47, no. 3, p. 651-657.
POLÁK, M., BEZÁK, V., FILO, I., HAVRILA, M., KOHÚT, M., KOVÁČ, P., MELLO, J., MAGLAY, J., ELEČKO, M., OLŠAVSKÝ, M., VOZÁR, J., SIMAN, P., BUČEK, S. , HÓK, J. , RAKÚS, M., LEXA, J., ŠIMON, L. Geologická mapa Starohorských vrchov, Čierťaže a severnej časti Zvolenskej kotliny 1:50 000. Bratislava : ŠGÚDŠ - Nakladateľstvo D. Štúra, 2003.
BIELY, A. - BEZÁK, V. - ELEČKO, M. - KONEČNÝ, V. - POLÁK, M. - VASS, D. - VOZÁR, J. Some new geological knowledge obtained in the Western Cartpathians between the Xth and XVIIth CBGA Congresses. In Geol. Carpathica, 2002, vol. 53, no. 3, p. 211-212.
IVAN, P. - DEMKO, R. - ROJKOVIČ, I. - VOZÁR, J. Geochemistry and Geodynamic setting of the Permian Volcanism in the Western Carpathians: a review. In Electronical Form of the Geol. Carpathica, 2002, vol. 53, Special Issue, Proc. of the XVIIth Congress of CBGA, Bratislava, Index I.
PAMIČ, J. - KOVÁCS, S. - VOZÁR, J. The Internal Dinaridic fragments into the collage of the South Pannonian Basin. In Geologica Carpathica, 2002, vol. 53, spec. iss., p. 9-12.
SOTÁK, J. - VOZÁROVÁ, A. - VOZÁR, J. The East Slovak triple point junction area: collisional puzzle of the West Carpathian-Pannonian-East Carpathian units. In Geol. Carpathica, 2002, vol. 53, Special Issue, Proc. of the XVIIth Congress of CBGA, Bratislava, p. 123–126.
ŠANTAVÝ, J. - BIELIK, M. - VOZÁR, J. Multidisciplinary Geophysical and Geological study of the Structure and Dynamics of the Lithosphere in the Western Carpathians and the Bohemina Massif Junction. In Electronical Form of the Geol. Carpathica, 2002, vol. 53, Special Issue, Proc. of the XVIIth Congress of CBGA, Bratislava, Index S.
VOZÁR, J. Remarks to the main tectonic fenomena along the northern part of the seismic transect 2T. In Geol. Carpathica, 2002, vol. 53, Special Issue, Proc. of the XVIIth Congress of CBGA, Bratislava, p. 126–127.
LEXA, J., BEZÁK, V., ELEČKO, M., MELLO, J., POLÁK, M., POTFAJ, M., VOZÁR, J. (Edits.), ELIÁŠ, M., KONEČNÝ, V., LESS, Gy., MANDE, G.W., MELLO, J., PÁLENSKÝ, P., PELIKÁN, P., POLÁK, M., POTFAJ, M., RADÓCZ, Gy., RYLKO, W., SCHNABEL, G.W., STRÁNÍK, Z., VASS, D., VOZÁR, J., & ZELENKA, T. Geological map of Western Carpathians and adjacent areas, 1:500 000. Geological Survey of Slovak republic, Bratislava, 2000.
MELLO, J., FILO, I., HAVRILA, M., IVANIČKA, J., MADARÁS, J., NÉMETH, Z., POLÁK, M., PRISTAŠ, J., VOZÁR, J., KOŠA, E. & JACKO, S. jun. Geologická mapa Slovenského raja, Galmusu a Hornádskej kotliny 1:50 000. ŠGÚDŠ, Bratislava, 2000.
PRISTAŠ, J. (edit.), ELEČKO, M., MAGLAY, J., FORDINÁL, K., ŠIMON, L., GROSS, P., POLÁK, M., HAVRILA, M., IVANIČKA, J., HATÁR, J. & VOZÁR, J., MELLO, J., NAGY , A. Geologická mapa Podunajskej nížiny – Nitrianskej pohorkatiny 1:50 000. ŠGÚDŠ, Bratislava, 2000.
GROSS, P., BUČEK, S., ĎURKOVIČ, T., FILO, I., KAROLI, S., MAGLAY, J., NAGY, A., HALOUZKA, R., SPIŠÁK, Z., ŽEC, B., VOZÁR, J., BORZA, V., LUKÁČIK, E., MELLO, J., POLÁK, M. & JANOČKO, J. Geologická mapa Popradskej kotliny, Hornádskej kotliny, Levočských vrchov, Spišsko-Šarišského medzihoria, Bachurne a Šarišskej vrchoviny 1:50 000. GS SR, Bratislava, 1999.
VOZÁR, J. - ŠANTAVÝ, J. - POTFAJ, M. - SZALAIOVÁ, V. - SCHOLTZ, P. - TOMEK, Č. - ŠEFARA, J. - MACHKOVÁ, N. - GNOJEK, I. - ŠÁLY, B. - PERESZLÉNYI, M. - HRUŠECKÝ, I. - HLAVATÝ, I. - JUREŇA, V. - RUDINEC, R. - MAGYAR, J. - SLÁVIK, M. Atlas of deep reflection seismic profiles of the Western Carpathians and their interpretation (Edits. J. Vozár & J. Šantavý), Geol. Survey of Slovak Rep., Bratislava, 1999, 31 p. form A2, 38 maps and tables form A2.
IVANIČKA, J., POLÁK, M., HÓK, J., HATÁR, J., GREGUŠ, J., VOZÁR, J., NAGY, A., FORDINÁL, K., PRISTAŠ, J., KONEČNÝ, V. & ŠIMON, L. Geologická mapa Tribeča. Reg. geol. mapy Slovenska 1:50 000. Geol. služba SR, Bratislava, 1998.
KONEČNÝ, V., LEXA, J., HALOUZKA, R., DUBLAN, L., ŠIMON, L., STOLÁR, M., NAGY, A., POLÁK, M., VOZÁR, J., HAVRILA, M. & PRISTAŠ, J. Geologická mapa Štiavnických vrchov a Pohronského Inovca (štiavnický stratovulkán). Reg. geol. mapy Slovenska 1:50 000. Geol. služba SR, Bratislava, 1998.
VOZÁR, J., BEZÁK, V., ELEČKO, M. GROSS, P., KONEČNÝ, V., LEXA, J., MELLO, J. POLÁK, M., POTFAJ, M., RAKÚS, M. VASS, D. & VOZÁROVÁ, A. Geological map of Slovakia, 1:1,000.000. Vozár, J. & Káčer, Š. (Edits.), Geol. Survey of Slovak republic, Bratislava, 1998.
WESSELY, G., KRÖLL, A., CSÁSZAR, G., VOZÁR, J. in MATURA, A. (Edit.) Map of the Pre-Tertiary basement 1:200.000 Danube Region: Vienna-Bratislava-Budapest. Publ. by MÁFI, Budapest, 1998.
BUJNOVSKÝ, A., POLÁK, M., KOHÚT, M., FILO, I., PRISTAŠ, J., HAVRILA, M., VOZÁR, J., MELLO, J., RAKÚS, M., BUČEK, S. & LEXA, J. Geologická mapa Veľkej Fatry. Reg. geol. mapy Slovenska 1:50 000. Geol. služba SR, Bratislava, 1997.
DUBLAN, L., BEZÁK, V., BUJNOVSKÝ, A., HALOUZKA, R., HRAŠKO, Ľ., VOZÁROVÁ, A. & VOZÁR, J. Geologická mapa Poľany. Reg. geol. mapy Slovenska 1:50 000. Geol. služba SR, Bratislava, 1997.
BIELY, A., BEZÁK, V., ELEČKO, M., KALIČIAK, M., KONEČNÝ, V., LEXA, J., NEMČOK, J., POTFAJ, M., RAKÚS, M., VASS, D., VOZÁR, J. & VOZÁROVÁ, A. Geological map of Slovak republic 1:500.000. Geol. Survey of Slovak republic, Bratislava, 1996.
POLÁK, M., JACKO, S., VOZÁR, J., VOZÁROVÁ, A., GROSS, P., HARČÁR, J., SASVÁRI, T., ZACHAROV, M., BALÁŽ, B., KAROLI, S., NAGY, A., BUČEK, S., MAGLAY, J., SPIŠÁK, Z., ŽEC, B., FILO, I. & JANOČKO, J. Geologická mapa Braniska a Čiernej hory. Region. geol. mapy Slovenska 1:50.000, Vyd. Geol. služba SR, Bratislava, 1996.
RAKÚS, M. edit., ELEČKO, M., GAŠPARIK, J., GOREK, J., HALOUZKA, R., HAVRILA, M., HORNIŠ, J., KOHÚT, M., KYSELA, J., MIKO, O., PRISTAŠ, J., PULEC, M., RAKÚS, M., VOZÁR, J., VOZÁROVÁ, A. & WUNDER, D. Geologická mapa Lúčanskej Malej Fatry, 1:50 000 - časť: Mladšie paleozoikum. Geol. Úst. D. Štúra, Bratislava, 1993.
BIELY, A. red., BEŇUŠKA, P., BEZÁK, V., BUJNOVSKÝ, A., HALOUZKA, R., IVANIČKA, J., KOHÚT, M., KLINEC, A., LUKÁČIK, E., MAGLAY, J., MIKO, O., PULEC, M., PUTIŠ, M. & VOZÁR, J. Geologická mapa Nízkych Tatier, 1:50 000 - časť: Mladšie paleozoikum. Geol. Úst. D. Štúra, Bratislava, 1992.
VASS, D. , BEZÁK, V., ELEČKO, M., KONEČNÝ, V., LEXA, J., PRISTAŠ, J., & VOZÁR, J. Geologická mapa Lučenskej kotliny a Cerovej vrchoviny, 1:50.000. Geol. Úst. D. Štúra, Bratislava, 1992.
KALIČIAK, M. red., BAŇACKÝ, V., JACKO, S., JANOČKO, J., KAROLI, S., MOLNÁR, J., PETRO, Ľ., SPIŠÁK, Z., VOZÁR, J. & ŽEC, B. Geologická mapa Slanských vrchov a Košickej kotliny - severná časť, 1:50.000. Geol. Úst. D. Štúra, Bratislava, 1991.
VASS, D., CVERČKO, J., ELEČKO, M., KALIČIAK, M., MOŘKOVSKÝ, M., & VOZÁR, J. Odokrytá geologická mapa Východoslovenskej nížiny, 1:100.000. Geol. Úst. D. Štúra, Bratislava, 1991.
VOZÁROVÁ, A. - VOZÁR, J. Late Paleozoic in West Carpathians (Mladšie paleozoikum v Západných Karpatoch). Monogr. Geol. Úst. D. Štúra, Bratislava, 1988, 314 p.
BAŇACKÝ, V., ELEČKO, M., LEXA, J., KALIČIAK, M., STRAKA, P., VASS, D., VOZÁR, J. & VOZÁROVÁ, A. Geologická mapa južnej časti Východoslovenskej nížiny a Zemplínskych vrchov, 1:50.000. Geol. Úst. D. Štúra, Bratislava, 1987.
BAJANÍK, Š., IVANIČKA, J., MELLO, J., PRISTAŠ, J., REICHWALDER, P., SNOPKO, L., VOZÁR, J. & VOZÁROVÁ, A. Geologická mapa Slovenského rudohoria - východná časť, 1:50.000. Geol. Úst. D. Štúra, Bratislava, 1984.
HOLUB, V.M., VOZÁR, J., TÁSLER, R., VOZÁROVÁ, A. & BAJANÍK, Š. Geologická a paleogeografická mapa karbónu a permu ČSSR, 1:1,000.000. Vyd. ÚÚG, Praha,1980.
ŽUKOV, F.J. - VOZÁR, J. - JANEV, S.N. Osadočno-vulkanogennyje i rudnyje mestoroždenija v permi Karpato-Balkanskoj oblasti (v ruskom jazyku), Izdat. "Naukova dumka", AN USSR, Kiev, 1976, 175 s.

V Katalógu publikačnej činnosti pracovníkov SAV nájdete kompletný prehľad publikácií od r. 1999 (príp. od nástupu zamestnanca na pracovisko SAV)