RNDr. Adrián BIROŇ, CSc.

 
vedecký pracovník


Pracovisko:Banská Bystrica, Ďumbierska 1
Telefón:048 321 3211
E-mail:ks.bb1544966016vas@n1544966016orib1544966016
Osobná webstránka:

Ďalšie informácie

Oblasť výskumu:
  • kryštalochémia a genéza ílových minerálov
  • chloritizácia smektitu
  • diagenéza
  • veľmi nízka metamorfóza
  • bazénová analýza


Projekty

 

Aktuálne riešené projekty:

APVV-0339-12 - Genéza perlitu a inovatívne prístupy pri jeho ťažbe a spracovaní
APVV 0080-11 - (Ultra)vysokotlaková metamorfóza a fázové transformácie počas subdukcie a exhumácie kontinentálnej litosféry v kolíznych orogénnych zónach
VEGA 2/0042/12 - Odraz nestability globálnych systémov Zeme vo vrchnokriedových a paleogénnych súvrstiach Západných Karpát: zmeny fyzikálnych a životných podmienok v období biotických kríz, klimatických extrémov, impaktov a syngenetického vulkanizmu.
VEGA 2/0065/12 - Porovnanie paleopodnebia a paleooceanografie oblasti Západných Karpát na začiatku jurského a kriedového obdobia

 

Ukončené projekty:

ITMS 26210120013 - Dobudovanie technickej infraštruktúry pre výskum geodynamických procesov a globálnych zmien v histórii Zeme
VEGA 2/0087/12 - Mineralogický a mikrobiologický výskum špecifických typov sekundárnych minerálnych akumulácií vo vybraných pripovrchových podzemných systémoch Slovenska
APVV 0537-10 - Ložiskové modely porfýrových systémov so zlatom v stredoslovenských neovulkanitoch a environmentálne aspekty ich ťažby
MAD - Geológia a evolúcia Au-Ag-Bi-Te-Se asociácií ložísk a rudných výskytov Ukrajiny a Slovenska
ITMS 26220120064 - Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme
VVCE 0033/07 - Výskumno-vzdelávacie centrum excelentnosti pre výskum pevnej fázy so zameraním na nanomateriály, environmentálnu mineralógiu a materiálovú technológiu

Vybrané publikácie

KODĚRA, P. - LEXA, J. - FALLICK, A. E. - WÄLLE, M. - BIROŇ, A. Hydrothermal fluids in epithermal and porphyry Au deposits in the Central Slovakia Volcanic Field. In Geological Society, London, Special Publications, 2014, vol. 402, p. 177-206.
MICHALÍK, J. - BIROŇ, A. - LINTNEROVÁ, O. - GÖTZ, A. - RUCKWIED, K. Climate change at the Triassic/Jurassic boundary in the northwestern Tethyan realm, inferred from sections in the Tatra Mountains (Slovakia). In Acta Geologica Polonica, 2010, vol. 60, no. 4, p. 535-548.
PUTIŠ, M. - FRANK, W. - PLAŠIENKA, D. - SIMAN, P. - SULÁK, M. - BIROŇ, A. Progradation of the Alpidic Central Western Carpathians orogenic wedgerelated to two subductions: constrained by 40Ar/39Ar ages of white micas. In Geodinamica Acta, 2009, vol. 22, no. 1-3, p. 31-56.
UHER, P. - MIKUŠ, T. - MILOVSKÝ, R. - BIROŇ, A. - SPIŠIAK, J. - LIPKA, J. - JAHN, J. Lazulite and Ba, Sr, Ca, K-rich phosphates–sulphates in quartz veins from metaquartzites of Tribeč Mountains, Western Carpathians, Slovakia: Compositional variations and evolution. In Lithos, 2009, vol. 112, no. 3-4, p. 447-460.
HURAI, V. - MARKO, F. - TOKARSKI, A. - SWIERCZEWSKA, A. - KOTULOVÁ, J. - BIROŇ, A. Fluid inclusion evidence for deep burial of the Tertiary accretionary wedge of the Carpathians. In Terra Nova, 2006, vol. 18, no. 6, p. 440-446.
ŠRODOŇ, J. - KOTARBA, M. - BIROŇ, A. - SUCH, P. - CLAUER, N. - WÓJTOWICZ, A. Diagenetic history of the Podhale-Orava Basin and the underlying Tatra sedimentary structural units (Western Carpathians): evidence from XRD and K-Ar of illite-smectite. In Clay Minerals. - London : Mineralogical Society, 2006, vol. 41, no. 3, p. 751-774.
HONTY, M. - UHLÍK, P. - ŠUCHA, V. - ČAPLOVIČOVÁ, M. - FRANCŮ, J. - CLAUER, N. - BIROŇ, A. Smectite-to-illite alteration in salt-bearing bentonites (the East Slovak Basin). In Clays and Clay Minerals, 2004, vol. 55, no. 5, p. 533-551.
MILOVSKÝ, R. - HURAI, V. - PLAŠIENKA, D. - BIROŇ, A. Hydrotectonic regime at soles of overthrust sheets: textural and fluid inclusion evidence from basal cataclasites of the Muráň nappe (Western Carpathians, Slovakia). In Geodinamica Acta, 2003, vol. 16, no. 1, p. 1-20.
DUNKL, I. - ÁRKAI, P. - BALEN, D. - BALINTONI, I. - BERZA, T. - BIROŇ, A. - CSONTOS, L. - FRISCH, W. - FRITZ, H. - HOXHA, L. - JANÁK, M. - KÁZMÉR, M. - KOLLER, F. - KOROKNAI, B. - LELKES-FELDVÁRI, G. - MILOVANOVIC, D. - MOST, Th. - TÓTH, T.M. - NAKOV, R. - PALINKAŠ, L. - PAMIČ, D. - PLAŠIENKA, D. - PUSTE, A. - PUTIŠ, M. - SCHUSTER, Ralf - SZÉKELY, B. - THÖNI, M. - TOMLJENOVIČ, B. - TÖRÖK, K. - VRABEC, M. Web edition of the metamorphic map and database of Carpatho-Balkan-Dinaride area. In Geologica Carpathica, 2002, vol. 53, spec. iss., p. 161-164.

V Katalógu publikačnej činnosti pracovníkov SAV nájdete kompletný prehľad publikácií od r. 1999 (príp. od nástupu zamestnanca na pracovisko SAV)