doc. RNDr. Stanislav JELEŇ, CSc.

 
vedecký pracovník


Pracovisko:Banská Bystrica, Ďumbierska 1
Telefón:048 321 3211
E-mail:ks.bb1547640907vas@n1547640907elej1547640907
Osobná webstránka:

Ďalšie informácie

Oblasť výskumu:

  • komplexný mineralogicko-geochemický a metalogenetický výskum hydrotermálnych rudných ložísk zlata, striebra a polymetalických rúd v neovulkanitoch Slovenska
  • štúdium environmentálnych problémov súvisiacich s banskou činnosťou


Projekty

 

Aktuálne riešené projekty:

MAD 7 - Objasnenie genetických a časových vzťahov magmatizmu a epitermálnej rudogenézy vo vulkanických štruktúrach Východoslovenských a Západoukrajinských regiónoch neogénnych vulkanitov

 

Ukončené projekty:

MAD - Genetické a časové vzťahy magmatických procesov a zlatej mineralizácie v porfýrovo-epitermálnych rudotvorných systémoch vo vulkanických štruktúrach stredoslovenských neovulkanitov
VEGA 2/0087/12 - Mineralogický a mikrobiologický výskum špecifických typov sekundárnych minerálnych akumulácií vo vybraných pripovrchových podzemných systémoch Slovenska
APVV 0663-10 - Štúdium kontaminácie baníckej krajiny toxickými prvkami na vybraných Cu-ložiskách a možnosti jej remediácie
MAD - Geológia a evolúcia Au-Ag-Bi-Te-Se asociácií ložísk a rudných výskytov Ukrajiny a Slovenska
VEGA 2/0065/11 - Porovnanie kontaminácie krajinných zložiek v dôsledku historickej ťažby Cu-ložísk v okolí Banskej Bystrice
ITMS 26220120064 - Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme

Vybrané publikácie

BROSKA, Igor - BALÁŽ, Peter - BEZÁK, Vladimír - BRIMICH, Ladislav - ĎURIŠOVÁ, Anna - HUDÁČKOVÁ, Natália - JELEŇ, Stanislav - KOVÁČOVÁ, Marianna - LEXA, Jaroslav - MADARÁS, Ján - MALÍK, Peter - MICHALÍK, Jozef - NELIŠEROVÁ, Eva - ORFÁNUS, Tomáš - PAŽÁK, Peter - PETRÍK, Igor - PORUBČAN, Vladimír - PUŠKELOVÁ, Ľubica - SIMAN, Pavol - SLÁDEK, Ján - STAREK, Dušan - ŠEFČÁKOVÁ, A. - ZAHRADNIKOVÁ, Barbara - ŽENIŠOVÁ, Zlatica. Planéta, na ktorej žijeme. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2015. 170 s. Svet vedy, zväzok č. 36. ISBN 978-80-224-1436-4.
PONOMARENKO, O. - SKAKUN, L. - JELEŇ, S. - MIKUŠ, T. - KVASNYTSYA, I. - BÁLINTOVÁ-ŠTEVKOVÁ, T. - BONDARENKO, S. - GRINCHENKO, O. New Data on Typomorphism of Tetradymite Bi2Te2S from Typolocality Župkov, Slovak Republic. In Mineralogičnij žurnal, 2015, tom 37, no. 1, p. 3-11.
SEJKORA, J. - ŠTEVKO, M. - OZDÍN, D. - PRŠEK, J. - JELEŇ, S. Unusual morphological forms of hodrušite from the Rozália vein, Hodruša-Hámre near Banská Štiavnica (Slovak Republic). In Journal of Geosciences, 2015, vol. 60, p. 11-22.
JELEŇ, S. - BERÁNEK, M. - PÁSTOR, J. Baníctvo v Badíne. In Montarevue, 2014, vol. VII, č. 4, s. 22-23.
CHERNYSHEV, I.V. - KONEČNÝ, V. - LEXA, J. - KOVALENKER, V.A. - JELEŇ, S. - LEBEDEV, V.A. - GOLTSMAN, Y.V. K-Ar and Rb-Sr geochronology and evolution of the Štiavnica Stratovolcano (Central Slovakia). In Geologica Carpathica, 2013, vol. 64, no. 4, p. 327-351.
JELEŇ, S. - PRŠEK, J. - KOVALENKER, Vladimir A. - TOPA, D. - SEJKORA, J. - OZDÍN, D. - ŠTEVKO, M. Bismuth sulphosalts of the cuprobismuthite, pavonite and aikinite series from the Rozália Mine, Hodruša-Hámre, Slovakia. In Canadian Mineralogist, 2012, vol. 50, p. 325-340.
ŠKOĽNIK, E. L. - ŽEGALLO, E. A. - BATURIN, G. N. - BOGATYREV, B. A. - HÁBER, Milan - GERASIMENKO, L. M. - GOLOVIN, D. I. - EGANOV, E. A. - JELEŇ, Stanislav - LEJMIŇ, I. - KOVALENKER, Vladimir A. - KRUGĽAKOV, V. V. - KULEŠOV, Valentij Nikolajevič - MAČABELI, G. A. - MEĽNIKOV, M. E. - NOVIKOV, V. M. - ORLEANSKIJ, V. K. - PACHNEVIČ, A. V. - SLUKIN, A. D. - ŠARKOV, A. A. - JUBKO, V. M. Issledovanie margancevoj i železomargancevoj mineralizaciji v raznych prirodnych obstanovkach metodami skanirujuščej elektronnoj mikroskopiji. 1. vyd. Moskva : SAMPoligrafist, 2012. 472 s. ISBN 978-5-94101-250-0.
PROKOFJEV, V.J. - KOVALENKER, V.A. - JELEŇ, S. - BORISENKO, A.S. - BOROVIKOV, A.A. Determination of Metal Concentrations in Fluid Inclusions Formed during the Magmatic and Hydrothermal Stages of Formation of the Epithermal Au-Ag Polymetallic Deposit of Banska Stiavnica (Western Carpathians) with the LA-ICP-MS Method. In Doklady Earth Sciences, 2011, vol. 440, part 1, p. 1249-1252.
JELEŇ, S. - GALVÁNEK, J. - ANDRÁŠ, P. - BENDÍK, A. - BELÁČEK, B. - BOZALKOVÁ, I. - GAÁL, Ľ. - GAJDOŠ, A. - HÁBER, M. - KONEČNÝ, V. - KRIŽÁNI, I. - LUPTÁKOVÁ, J. - MAZÚREK, J. - MICHAL, P. - SOTÁK, J. - STAŇOVÁ, S. - ŠIMO, V. - ŠURKA, J. - WETTER, R. Náučno-poznávací sprievodca po geologických a geografických lokalitách stredného Slovenska. Banská Bystrica : Geologický ústav SAV, 2009. 320 s., ISBN 978-80-970413-4-2.
ANDRÁŠ, P. - LICHÝ, A. - KRIŽÁNI, I. - RUSKOVÁ, J. - LADOMERSKÝ, J. - JELEŇ, S. - HRONCOVÁ, E. - MATÚŠKOVÁ, L. Podlipa dump-field at Ľubietová – land contamined by heavy metals (Slovakia). In Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 2008, vol. 3, no. 2, p. 5-18.
KOVALENKER, V.A. - NAUMOV, V.B. - PROKOFIEV, V.Y. - JELEŇ, S. - HÁBER, M. Composition of magmatic melts and evolution of mineral-forming fluids in the Banska Stiavnica epithermal Au-Ag-Pb-Zn deposit, Slovakia: a study of inclusions in minerals. In Geochemistry International, 2006, vol. 44, no. 2, p. 118-136.
BAKOS, F. - CHOVAN, M. - BAČO, P. - BAHNA, B. - FERENC, Š. - HVOŽĎARA, P. - JELEŇ, S. - KAMHALOVÁ, M. - KAŇA, R. - KNÉSL, J. - KRASNEC, Ľ. - KRIŽÁNI, I. - MAŤO, Ľ. - MIKUŠ, T. - PAUDITŠ, P. - SOMBATHY, L. - ŠÁLY, J. Zlato na Slovensku. Bratislava : Slovenský skauting, 2004. 298 s. ISBN 80-89136-21-4.
FICERIOVÁ, J. - BALÁŽ, P. - BOLDIŽÁROVÁ, E. - JELEŇ, S. Thiosulfate leaching of gold from a mechanically activated CuPbZn concentrate. In Hydrometallurgy, 2002, vol. 67, p. 37-43.

V Katalógu publikačnej činnosti pracovníkov SAV nájdete kompletný prehľad publikácií od r. 1999 (príp. od nástupu zamestnanca na pracovisko SAV)