Mgr. Jarmila LUPTÁKOVÁ, PhD.

 
vedecký pracovník


Pracovisko:Banská Bystrica, Ďumbierska 1
Telefón:048 321 3211
E-mail:ks.bb1544700121vas@a1544700121vokat1544700121pul1544700121
Osobná webstránka:

Ďalšie informácie

Oblasť výskumu:

  • mineralógia
  • rudné ložiská
  • fluidné inklúzie
  • Ramanova spektroskopia


Vzdelanie:

1994-1999: magisterské štúdium: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
1999: udelený titul Mgr. v odbore geológia
Diplomová práca: Pb, Zn, Cu, Sb hydrotermálna mineralizácia na lokalite Jasenie-Soviansko (Nízke Tatry Mts.) (školiteľ: doc. RNDr. Martin Chovan, CSc.)
1999-2004: doktorandské štúdium (externe): Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
2007: udelený titul PhD. v odbore mineralógia
Dizertačná práca: Hydrotemálna Pb-Zn mineralizácia v tatrickej tectonickej jednotke Západných Karpát (školiteľ: prof. RNDr. Martin Chovan, CSc.)


Kurzy a krátkodobé zahraničné výskumné pobyty:

13.-16.11.2006 Tréningové školenie „Nové trendy v spektrálnych metódach využívaných pri výskume prírodných materiálov“ (Smolenice)
5.11.-16.11.2012 Výskumný pobyt v laboratóriu Ramanovej spektroskopie (Department of Earth Sciences, University of Uppsala, Švédsko)
7.9.-13.9.2014 Výskumný pobyt na Institute of Geosciences, University of Friedrich Schiller (Jena, Nemecko)Na obrázku J. Luptáková a S. Milovská pri práci na elektrónovom mikroanalyzátore JEOL JXA 8230 na University of F. Schiller v Jene

Projekty

 

Aktuálne riešené projekty:

VEGA 1/0030/12 - Hypogénne jaskyne na Slovensku, speleogenéza a morfogenetické typy

 

Ukončené projekty:

VEGA 2/0087/12 - Mineralogický a mikrobiologický výskum špecifických typov sekundárnych minerálnych akumulácií vo vybraných pripovrchových podzemných systémoch Slovenska
APVV 0663-10 - Štúdium kontaminácie baníckej krajiny toxickými prvkami na vybraných Cu-ložiskách a možnosti jej remediácie
MAD - Geológia a evolúcia Au-Ag-Bi-Te-Se asociácií ložísk a rudných výskytov Ukrajiny a Slovenska
VEGA 2/0065/11 - Porovnanie kontaminácie krajinných zložiek v dôsledku historickej ťažby Cu-ložísk v okolí Banskej Bystrice
ITMS 26220120064 - Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme

Vybrané publikácie

NEMEC, O. - HURAIOVÁ, M. - LUPTÁKOVÁ, J. Mineralogická charakteristika apatitu z bazaltových maarov na južnom Slovensku. [Mineralogical characterisation of apatite from basalt maars in southern Slovakia]. In Acta Geologica Slovaca, 2015, vol. 7, no. 1, p. 19-27 (in Slovak)
BROSKA, I. - RAVNA, E.J.K. - VOJTKO, P. - JANÁK, M. - KONEČNÝ, P. - PENTRÁK, M. - BAČÍK, P. - LUPTÁKOVÁ, J. - KULLERUD, K. Oriented inclusions in apatite in a post-UHP fluid-mediated regime (Tromsø Nappe, Norway). In European Journal of Mineralogy, 2014, vol. 26, p. 623-634.
HURAI, V. - WIERZBICKA-WIECZOREK, M. - PENTRÁK, M. - HURAIOVÁ, M. - THOMAS, R. - SWIERCZEWSKA, A. - LUPTÁKOVÁ, J. X-Ray Diffraction and Vibrational Spectroscopic Characteristics of Hydroxylclinohumite from Ruby-Bearing Marbles (Luc Yen District, Vietnam). In International Journal of Mineralogy, 2014, ID 648530, 11 p.
KHARBISH, S. - ANDRÁŠ, P. - LUPTÁKOVÁ, J. - MILOVSKÁ, S.: Raman spectra of oriented and non-oriented Cu hydroxy-phosphate minerals: Libethenite, cornetite, pseudomalachite, reichenbachite and ludjibaite. In Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2014, vol. 130, p. 152-163.
HURAI, V. - HURAIOVÁ, M. - MILOVSKÝ, R. - LUPTÁKOVÁ, J. - KONEČNÝ, P. High-pressure aragonite phenocrysts in carbonatite and carbonated syenite xenoliths within an alkali basalt. In American Mineralogist, 2013, vol. 98, p. 1074-1077.
JELEŇ, S. - GALVÁNEK, J. - ANDRÁŠ, P. - BENDÍK, A. - BELÁČEK, B. - BOZALKOVÁ, I. - GAÁL, Ľ. - GAJDOŠ, A. - HÁBER, M. - KONEČNÝ, V. - KRIŽÁNI, I. - LUPTÁKOVÁ, J. - MAZÚREK, J. - MICHAL, P. - SOTÁK, J. - STAŇOVÁ, S. - ŠIMO, V. - ŠURKA, J. - WETTER, R. Náučno-poznávací sprievodca po geologických a geografických lokalitách stredného Slovenska. Banská Bystrica : Geologický ústav SAV, 2009. 320 s., ISBN 978-80-970413-4-2.

V Katalógu publikačnej činnosti pracovníkov SAV nájdete kompletný prehľad publikácií od r. 1999 (príp. od nástupu zamestnanca na pracovisko SAV)