Mgr. Tomáš MIKUŠ, PhD.

 
vedecký pracovník


Pracovisko:Banská Bystrica, Ďumbierska 1
Telefón:048 321 3211
E-mail:ks.bb1544962819vas@s1544962819ukim1544962819
Osobná webstránka:

Ďalšie informácie

Oblasť výskumu:
  • spolupráca pri analytických prácach v geochronologickom laboratóriu CEAL
  • geochémia spinelov
  • petrológia magmatických hornín
  • mineralógia rudných výskytov


Projekty

 

Aktuálne riešené projekty:

APVV 0080-11 - (Ultra)vysokotlaková metamorfóza a fázové transformácie počas subdukcie a exhumácie kontinentálnej litosféry v kolíznych orogénnych zónach
VEGA 2/0013/12 - Termodynamické modelovanie metamorfných procesov v kolíznych ondogénnych zónach
VEGA 2/0042/12 - Odraz nestability globálnych systémov Zeme vo vrchnokriedových a paleogénnych súvrstiach Západných Karpát: zmeny fyzikálnych a životných podmienok v období biotických kríz, klimatických extrémov, impaktov a syngenetického vulkanizmu.

 

Ukončené projekty:

APVV 0081-10 - Metaultramafity, indikátor mechanizmov kôrovo-plášťovej interakcie, recyklácie a exhumácie v orogénnej prizme (Západné Karpaty, východný okraj Álp)
MAD - Geológia a evolúcia Au-Ag-Bi-Te-Se asociácií ložísk a rudných výskytov Ukrajiny a Slovenska
ITMS 26220120064 - Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme

Vybrané publikácie

PONOMARENKO, O. - SKAKUN, L. - JELEŇ, S. - MIKUŠ, T. - KVASNYTSYA, I. - BÁLINTOVÁ-ŠTEVKOVÁ, T. - BONDARENKO, S. - GRINCHENKO, O. New Data on Typomorphism of Tetradymite Bi2Te2S from Typolocality Župkov, Slovak Republic. In Mineralogičnij žurnal, 2015, tom 37, no. 1, p. 3-11.
SPIŠIAK, J. - PLAŠIENKA, D. - BUČOVÁ, J. - MIKUŠ, T. - UHER, P. Petrology and paleotectonic setting of Cretaceous alkaline basaltic volcanism in the Pieniny Klippern Belt (Western Carpathians, Slovakia). In Geological Quarterly, 2011, vol. 55, no. 1, p. 27-48.
AUBRECHT, R. - MÉRES, Š. - SÝKORA, M. - MIKUŠ, T. Provenance of the detrital garnets and spinels from the Albian sediments of the Czorsztyn Unit (Pieniny Klippen Belt, Western Carpathians, Slovakia). In Geologica Carpathica, 2009, vol. 60, no. 6, p. 463-483.
JANÁK, M. - MIKUŠ, T. - PITOŇÁK, P. - SPIŠIAK, J. Eclogites overprinted in the granulite facies from the Ďumbier Crystalline Complex (Low Tatra Mountains, Western Carpathians). In Geologica Carpathica, 2009, vol. 60, no. 3, p. 193-204.
UHER, P. - MIKUŠ, T. - MILOVSKÝ, R. - BIROŇ, A. - SPIŠIAK, J. - LIPKA, J. - JAHN, J. Lazulite and Ba, Sr, Ca, K-rich phosphates–sulphates in quartz veins from metaquartzites of Tribeč Mountains, Western Carpathians, Slovakia: Compositional variations and evolution. In Lithos, 2009, vol. 112, no. 3-4, p. 447-460.
HOVORKA, D. - SPIŠIAK, J. - MIKUŠ, T. Aeneolithic jadeitite axes from western Slovakia - raw material and transportation aspects. In Archäologisches Korrespondenzblatt, 2008, vol. 38, no. 1, p. 33-44.
MIKUŠ, T. - SPIŠIAK, J. Chemical composition and alteration of Cr-spinels from Meliata and Penninic serpentinized peridotites (Western Carpathians and Eastern Alps). In Geological Quarterly, 2007, vol. 51, no. 3, p. 257-270.
MIKUŠ, T. - SPIŠIAK, J. - SÝKORA, M. - DEMKO, R. Chemical composition of spinels from Mesozoic alkali basalts of the Western Carpathians — implications for sources of detrital spinels in flysch sediments. In Geologica Carpathica, 2006, vol. 57, no. 6, p. 447-460.
PRŠEK, J. - MIKUŠ, T. - MAKOVICKÝ, E. - CHOVAN, M. Cuprobismutite, kupčíkite, hodrushite and associated sulfosalts from the black shale hosted Ni-Bi-As mineralization at Čierna Lehota, Slovakia. In European Journal of Mineralogy. - Stuttgart : E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, 2005, vol. 17, no. 1, p. 155-162.
BAKOS, F. - CHOVAN, M. - BAČO, P. - BAHNA, B. - FERENC, Š. - HVOŽĎARA, P. - JELEŇ, S. - KAMHALOVÁ, M. - KAŇA, R. - KNÉSL, J. - KRASNEC, Ľ. - KRIŽÁNI, I. - MAŤO, Ľ. - MIKUŠ, T. - PAUDITŠ, P. - SOMBATHY, L. - ŠÁLY, J. Zlato na Slovensku. Bratislava : Slovenský skauting, 2004. 298 s. ISBN 80-89136-21-4.
MIKUŠ, T. - CHOVAN, M. Hydrothermal Sb-Au mineralization in the Strážovské vrchy Mountains (Malá Magura, Western Carpathians). In Geologica Carpathica, 2003, vol. 54, no. 4, p. 207-216.

V Katalógu publikačnej činnosti pracovníkov SAV nájdete kompletný prehľad publikácií od r. 1999 (príp. od nástupu zamestnanca na pracovisko SAV)