Mgr. Stanislava MILOVSKÁ, PhD.

 
vedecký pracovník


Pracovisko:Banská Bystrica, Ďumbierska 1
Telefón:048 321 3211
E-mail:ks.bb1547639072vas@a1547639072ksvol1547639072im1547639072
Osobná webstránka:

Ďalšie informácie

Oblasť výskumu:

  • štúdium minerálov pomocou Ramanovskej mikrospektroskopie
  • mineralógia, sekundárne minerály a procesy
  • rudné ložiská


Projekty

 

Aktuálne riešené projekty:

VEGA 2/0193/15 - Vek, rozsah a hĺbka epizodického topenia permafrostu počas neskorého pleistocénu – údaje z jaskynných klimatických archívov Slovenska
VEGA 1/0030/12 - Hypogénne jaskyne na Slovensku, speleogenéza a morfogenetické typy

 

Ukončené projekty:

VEGA 2/0087/12 - Mineralogický a mikrobiologický výskum špecifických typov sekundárnych minerálnych akumulácií vo vybraných pripovrchových podzemných systémoch Slovenska
APVV 0663-10 - Štúdium kontaminácie baníckej krajiny toxickými prvkami na vybraných Cu-ložiskách a možnosti jej remediácie
VEGA 2/0065/11 - Porovnanie kontaminácie krajinných zložiek v dôsledku historickej ťažby Cu-ložísk v okolí Banskej Bystrice
ITMS 26220120064 - Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme

Vybrané publikácie

UHER, P. - MILOVSKÁ, S. - MILOVSKÝ, R. - KODĚRA, P. - BAČÍK, P. - BILOHUŠČIN, V. Kerimasite, {Ca3}[Zr2](SiFe3+2)O12 garnet from the Vysoká-Zlatno skarn, Štiavnica stratovolcano, Slovakia. In Mineralogical Magazine, 2015, vol. 79, no. 3, p. 715–733.
APOPEI, A. I. - DAMIAN, G. - BUZGAR, N. - MILOVSKÁ, S. - BUZATU, A. New occurrences of hessite, petzite and stützite at Coranda-Hondol open pit (Certej gold-silver deposit, Romania). In Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 2014, vol. 9, no. 2, p. 71-78.
KHARBISH, S. - ANDRÁŠ, P. - LUPTÁKOVÁ, J. - MILOVSKÁ, S.: Raman spectra of oriented and non-oriented Cu hydroxy-phosphate minerals: Libethenite, cornetite, pseudomalachite, reichenbachite and ludjibaite. In Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2014, vol. 130, p. 152-163.
RUŽIČKA, P. - MICHÁLEK, M. - MILOVSKÁ, S. Metamorfný vývoj dolomitického mramoru z gréckeho ostrova Thassos. In Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 2013, roč. 21, č. 1, s. 15-28.
MAJZLAN, J. - LALINSKÁ, B. - CHOVAN, M. - JURKOVIČ, Ľ. - MILOVSKÁ, S. - GOTTLICHER, J. The formation, structure, and ageing of As-rich hydrous ferric oxide at the abandoned Sb deposit Pezinok (Slovakia). In Geochimica et Cosmochimica Acta, 2007, vol. 71, no. 17, p. 4206-4220.
MAJZLAN, J. - CHOVAN, M. - LALINSKÁ, B. - JURKOVIČ, Ľ. - MILOVSKÁ, S. - GOTTLICHER, J. Formation, composition, structure, and ageing of As-ferrihydrite from Pezinok, Slovakia. In Geochimica et Cosmochimica Acta, 2006, vol. 70, no. 18 Suppl. 1, p. A385.
TRTÍKOVÁ, S. Environmental impact of exploitation of pyrite and stibnite in the Malé Karpaty Mountains, Slovakia. In Deposit and Geoenvironmental Models for Resource Exploitation and Environmental Security. - Netherlands : Kluwer Academic Publishers, 2002, p. 461-470. ISBN 1-4020-0989-5.

V Katalógu publikačnej činnosti pracovníkov SAV nájdete kompletný prehľad publikácií od r. 1999 (príp. od nástupu zamestnanca na pracovisko SAV)