Mgr. Rastislav MILOVSKÝ, PhD.

 
vedecký pracovník


Pracovisko:Banská Bystrica, Ďumbierska 1
Telefón:048 321 3211
E-mail:ks.bb1544962830vas@y1544962830ksvol1544962830im1544962830
Osobná webstránka:

Ďalšie informácie

Oblasť výskumu:
 • Izotopový výskum paleoklímy kvartéru, detekcia a datovanie permafrostu pomocou geochémie jaskynných archívov (Karpaty, Ural, východná Sibír)
 • Výskum fluíd v tektonických procesoch – mechanizmy presunu tenkých príkrovov (Západné Karpaty, Apeniny)
 • Izotopový výskum prírodných uhľovodíkov – fosílne molekulárne biomarkery, zemný plyn
Analytické metódy:
 • izotopová hmotnostná spektrometria (MAT253 a periférie)
 • plynová chromatografia s molekulovou hmotnostnou spektrometriou (TraceGC Ultra, ITQ900)
 • Ramanova mikrospektroskopia (LabRamHR 800)
Vzdelávanie a príprava:
 • 1991 – 1996 denné štúdium geológie (Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava)
 • 1996 obhájenie titulu Mgr. (Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava)
 • 2000 obhájenie titulu PhD. (Geologický ústav SAV, Bratislava)
 Odborná prax:
 • 1996 – 1999 Geologický ústav SAV, interný doktorand
 • 1999 – 2015 Geologický ústav SAV, vedecký pracovník
 Stáže:
 • 2003 VI.-X. DAAD štipendium, Univerzita Göttingen, Inštitút geochémie
Pozvané prednášky:
 • 10.12.2012, Moskva, Inštitút geológie rudných ložísk, mineralógie a petrografie Ruskej akadémie vied (IGEM RAN), prednáška: Fluid-overpressure-triggered nappe thrusting in Western Carpathians.
 • 23.9.2015, Perm, Fakulta prírodných vied Permskej univerzity, prednáška: Nové metódy izotopového výskumu prírodného plynu.


Projekty

 

Aktuálne riešené projekty:

VEGA 2/0193/15 - Vek, rozsah a hĺbka epizodického topenia permafrostu počas neskorého pleistocénu – údaje z jaskynných klimatických archívov Slovenska
VEGA 1/0030/12 - Hypogénne jaskyne na Slovensku, speleogenéza a morfogenetické typy
VEGA 2/0069/13 - Stabilné a rádiogénne izotopy v mineráloch bazaltových maarov južného Slovenska – implikácia pre vek vulkanizmu a genézu exotických xenolitov
APVV 0080-11 - (Ultra)vysokotlaková metamorfóza a fázové transformácie počas subdukcie a exhumácie kontinentálnej litosféry v kolíznych orogénnych zónach
VEGA 2/0042/12 - Odraz nestability globálnych systémov Zeme vo vrchnokriedových a paleogénnych súvrstiach Západných Karpát: zmeny fyzikálnych a životných podmienok v období biotických kríz, klimatických extrémov, impaktov a syngenetického vulkanizmu.

 

Ukončené projekty:

MAD - Genetické a časové vzťahy magmatických procesov a zlatej mineralizácie v porfýrovo-epitermálnych rudotvorných systémoch vo vulkanických štruktúrach stredoslovenských neovulkanitov
ITMS 26220120064 - Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme

Vybrané publikácie

UHER, P. - MILOVSKÁ, S. - MILOVSKÝ, R. - KODĚRA, P. - BAČÍK, P. - BILOHUŠČIN, V. Kerimasite, {Ca3}[Zr2](SiFe3+2)O12 garnet from the Vysoká-Zlatno skarn, Štiavnica stratovolcano, Slovakia. In Mineralogical Magazine, 2015, vol. 79, no. 3, p. 715–733.
ORVOŠOVÁ, M. - DEININGER, M. - MILOVSKÝ, R. Permafrost occurrence during the Last Permafrost Maximum in the Western Carpathian Mountains of Slovakia as inferred from cryogenic cave carbonate. In Boreas, 2014, vol. 43, no. 3, p. 750-758.
BAROŇ, I. - KERNSTOCKOVÁ, M. - FARIDI, M. - BUBÍK, M. - MILOVSKÝ, R. - MELICHAR, R. - SABOURI, J. - BABỦREK, J. Paleostress analysis of a gigantic gravitational mass movement in active tectonic setting: The Qoshadagh slope failure, Ahar, NW Iran. In Tectonophysics, 2013, vol. 605, p. 70-87.
HURAI, V. - HURAIOVÁ, M. - MILOVSKÝ, R. - LUPTÁKOVÁ, J. - KONEČNÝ, P. High-pressure aragonite phenocrysts in carbonatite and carbonated syenite xenoliths within an alkali basalt. In American Mineralogist, 2013, vol. 98, p. 1074-1077.
JANÁK, M. - KROGH RAVNA, E. J. - KULLERUD, K. - YOSHIDA, K. - MILOVSKÝ, R. - HIRAJIMA, T. Discovery of diamond in the Tromsø Nappe, Scandinavian Caledonides (N. Norway). In Journal of Metamorphic Geology, 2013, vol. 31, p. 691-703.
MILOVSKÝ, R. - VAN DEN KERKHOF, A. - HOEFS, J. - HURAI, V. - PROCHASKA, W. Cathodoluminescence, fluid inclusion and stable C-O isotope study of tectonic breccias from thrusting plane of a thin-skinned calcareous nappe. In International Journal of Earth Sciences, 2012, vol. 101, no. 2, p. 535-554.
PROKEŠOVÁ, R. - PLAŠIENKA, D. - MILOVSKÝ, R. Structural pattern and emplacement mechanisms of the Krížna cover nappe (Central Western Carpathians). In Geologica Carpathica, 2012, vol.63, no. 1, p. 13-32.
UHER, P. - MIKUŠ, T. - MILOVSKÝ, R. - BIROŇ, A. - SPIŠIAK, J. - LIPKA, J. - JAHN, J. Lazulite and Ba, Sr, Ca, K-rich phosphates–sulphates in quartz veins from metaquartzites of Tribeč Mountains, Western Carpathians, Slovakia: Compositional variations and evolution. In Lithos, 2009, vol. 112, no. 3-4, p. 447-460.
MILOVSKÝ, R. - HURAI, V. - PLAŠIENKA, D. - BIROŇ, A. Hydrotectonic regime at soles of overthrust sheets: textural and fluid inclusion evidence from basal cataclasites of the Muráň nappe (Western Carpathians, Slovakia). In Geodinamica Acta, 2003, vol. 16, no. 1, p. 1-20.
PLAŠIENKA, D. - JANÁK, M. - LUPTÁK, B. - MILOVSKÝ, R. - FREY, M. Kinematics and metamorphism of a Cretaceous core complex: The veporic unit of the Western Carpathians. In Physics and Chemistry of the Earth, Part A: Solid Earth and Geodesy, 1999, vol. 24, no. 8, p. 651-658.

V Katalógu publikačnej činnosti pracovníkov SAV nájdete kompletný prehľad publikácií od r. 1999 (príp. od nástupu zamestnanca na pracovisko SAV)