doc. RNDr. Ján SOTÁK, DrSc.

 
vedecký pracovník


Pracovisko:Banská Bystrica, Ďumbierska 1
Telefón:048 321 3211
E-mail:ks.bb1544702071vas@k1544702071atos1544702071
Osobná webstránka:

Ďalšie informácieProjekty

 

Aktuálne riešené projekty:

NSCP - Magurská panva typu „piggy-back“ v čele Pieninského bradlového pásma: lito- a biostratigrafia, štúdium proveniencie a paleogeografické interpretácie (Vonkajšie Západné Karpaty, Poľsko a Slovensko)
RESPIRE - Odraz globálneho kyslíkového potenciálu oceánov na ranokenozoické klimatické extrémy
APVV 0742-11 - Nová syntéza vývoja reliéfu Západných Karpát - príprava databázy pre testovanie kľúčových hypotéz
VEGA 2/0042/12 - Odraz nestability globálnych systémov Zeme vo vrchnokriedových a paleogénnych súvrstiach Západných Karpát: zmeny fyzikálnych a životných podmienok v období biotických kríz, klimatických extrémov, impaktov a syngenetického vulkanizmu.
VEGA 2/0065/12 - Porovnanie paleopodnebia a paleooceanografie oblasti Západných Karpát na začiatku jurského a kriedového obdobia

 

Ukončené projekty:

ITMS 26220120064 - Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme
VEGA 1/0388/10 - Tektonosedimentárne brekcie ako stopár tektonických udalostí v sedimentárnom zázname mezozoických a paleogénnych sukcesií Západných Karpát
CBEP - Podnebie a biota skorého paleogénu

Vybrané publikácie

KUNDRÁT, M. - SOTÁK, J. - AHLBERG, P.E. A putative upupiform bird from the Early Oligocene of the Central Western Carpathians and a review of fossil birds unearthed in Slovakia. In Acta Zoologica, 2015, vol. 96, no. 1, p. 45-59.
PLAŠIENKA, D. - SOTÁK, J. Evolution of Late Cretaceous-Palaeogene synorogenic basins in the Pieniny Klippen Belt and adjacent zones (Western Carpathians, Slovakia): tectonic controls over a growing orogenic wedge. In Annales Societatis Geologorum Poloniae, 2015, vol. 85, no. 1, p. 43-76.
MADZIN, J. - SÝKORA, M. - SOTÁK, J. Stratigraphic position of volcanic rocks in the autochthonous cover of the High-Tatric Unit (Western Tatra Mts. Central Western Carpathians, Slovakia). In Geological Quarterly, 2014, vol. 58, n. 1, p. 163-180.
OZDÍNOVÁ, S. - SOTÁK, J. Oligocene-Early Miocene planktonic microbiostratigraphy and paleoenvironments of the South Slovakian Basin (Lučenec Depression). In Geologica Carpathica, 2014, vol. 65, no. 6, p. 451-470.
LINTNEROVÁ, O. - MICHALÍK, J. - UHLÍK, P. - SOTÁK, J. - WEISSOVÁ, Z. Latest Triassic climate humidification and kaolinite formation (Western Carpathians, Tatric Unit of the Tatra Mts.). In Geological Quarterly, 2013, vol. 57, no. 4, p. 701-728.
MICHALÍK, J. - VAŠÍČEK, Z. - BOOROVÁ, D. - GOLEJ, M. - HALÁSOVÁ, E. - HORT, P. - LEDVÁK, P. - LINTNEROVÁ, O. - MĚCHOVÁ, L. - ŠIMO, V. - ŠIMONOVÁ, V. - REHÁKOVÁ, D. - SCHLŐGL, J. - SKUPIEN, P. - SMREČKOVÁ, M. - SOTÁK, J. - ZAHRADNIKOVÁ, B. Vrch Butkov : kamenný archív histórie slovenských vrchov a druhohorného morského života : a stone archive of Slovakian mountains and of the Mesozoic sea life history. 1. vyd. Bratislava : Slovak Academy of Sciences, Geological Institute : Veda Editorial house, 2013. 164 s. ISBN 978-80-224-1287-2
STAREK, D. - SOTÁK, J. - JABLONSKÝ, J. - MARSCHALKO, R. Large-volume gravity flow deposits in the Central Carpathian Paleogene Basin (Orava region, Slovakia): evidence for hyperpycnal river discharge in deep-sea fans. In Geologica Carpathica, 2013, vol. 64, no. 4, p. 305-326.
SÝKORA, M. - SIBLÍK, M. - SOTÁK, J. Siliciclastics in the Upper Triassic dolomite formations of the Kížna Unit (Malá Fatra Mountains, Western Carpathians): constraints for the Carnian Pluvial Event in the Fatric Basin. In Geologica Carpathica, 2011, vol. 62, no. 2, p. 121-138.
SOTÁK, J. Paleoenvironmental changes across the Eocene-Oligocene boundary: insight from the Central-Carpathian Paleogene Basin. In Geologica Carpathica, 2010, vol. 61, no. 5, p. 393-418.
JELEŇ, S. - GALVÁNEK, J. - ANDRÁŠ, P. - BENDÍK, A. - BELÁČEK, B. - BOZALKOVÁ, I. - GAÁL, Ľ. - GAJDOŠ, A. - HÁBER, M. - KONEČNÝ, V. - KRIŽÁNI, I. - LUPTÁKOVÁ, J. - MAZÚREK, J. - MICHAL, P. - SOTÁK, J. - STAŇOVÁ, S. - ŠIMO, V. - ŠURKA, J. - WETTER, R. Náučno-poznávací sprievodca po geologických a geografických lokalitách stredného Slovenska. Banská Bystrica : Geologický ústav SAV, 2009. 320 s., ISBN 978-80-970413-4-2.
MÁRTON, E. - JELENSKA, M. - TOKARSKI, A. - SOTÁK, J. - KOVÁČ, M. - SPIŠIAK, J. Current-independent paleomagnetic declinations in flysch basins: a case study from the Inner Carpathians. In Geodinamica Acta, 2009, vol. 22, no. 1-3, p. 73-82.
STAŇOVÁ, S. - SOTÁK, J. - HUDEC, N. Markov Chain analysis of turbiditic facies and flow dynamics (Magura Zone, Outer Western Carpathians, NW Slovakia). In Geologica Carpathica, 2009, vol. 60, no. 4, p. 295-305.
MICHALÍK, J. - SOTÁK, J. - LINTNEROVÁ, O. - HALÁSOVÁ, E. - BĄK, M. - SKUPIEN, P. - BOOROVÁ, D. The stratigraphic and paleoenvironmental setting of Aptian OAE black shale deposits in the Pieniny Klippen Belt, Slovak Western Carpathians. In Cretaceous Research, 2008, vol. 29, no. 5-6, p. 871-892.
ROJKOVIČ, I. - SOTÁK, J. - KONEČNÝ, P. - ČECH, P. Stratiform manganese mineralization in the Paleogene and Jurassic shale formations of the Western Carpathians: mineralogy, geochemistry and ore forming processes. In Geologica Carpathica, 2008, vol. 59, no. 6, p. 503-514.
MICHALÍK, J. - LINTNEROVÁ, O. - GAŹDZICKI, A. - SOTÁK, J. Record of environmental changes in the Triassic-Jurassic boundary interval in the Zliechov Basin, Western Carpathians. In Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2007, vol. 244, no. 1-4, p. 71-88.
HU, X. - JANSA, L. - WANG, C. - SARTI, M. - BAK, K. - WAGREICH, M. - MICHALÍK, J. - SOTÁK, J. Upper Cretaceous oceanic red beds (CORBs) in the Tethys: occurrences, lithofacies, age, and environments. In Cretaceous Research. - Elsevier, 2005, vol. 26, no. 1, p. 3-20.
MICHALÍK, J. - LINTNEROVÁ, O. - SOTÁK, J. - HUDÁČKOVÁ, N. Orbital fluctuations and paleoclimate changes record in rhythmic rock sequences. In Geologica Carpathica : Proceedings of the XVIIth Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, 2002, vol. 53, special issue, p. 31.
SOTÁK, J. - VOZÁROVÁ, A. - VOZÁR, J. The East Slovak triple point junction area: collisional puzzle of the West Carpathian-Pannonian-East Carpathian units. In Geol. Carpathica, 2002, vol. 53, Special Issue, Proc. of the XVIIth Congress of CBGA, Bratislava, p. 123–126.

V Katalógu publikačnej činnosti pracovníkov SAV nájdete kompletný prehľad publikácií od r. 1999 (príp. od nástupu zamestnanca na pracovisko SAV)