Msc. Tamás MÜLLER

 
vedecký pracovník


Pracovisko:Banská Bystrica, Ďumbierska 1
Telefón:048 321 3211
E-mail:moc.l1547643720iamg@154764372020dno1547643720gereb1547643720
Osobná webstránka:

Ďalšie informácie

Oblasť výskumu:
 • anoxické eventy
 • masové vymieranie
 • izotopová geochémia
 • chemostratigrafia
 • paleoklíma
 • paleontológia
 • sedimentológia
 • štruktúrna geológia a tektonika
 Vzdelanie:
 • MSc. 2013-2015 – Eötvös Lóránd University of Budapest
Projekt:
 • High resolution isotope and trace element ratios during the Triassic/Jurassic mass-extinction
  in the framework of the project BASELINE-Earth (www.baseline-earth.eu)


Projekty

 

Aktuálne riešené projekty:

VEGA 2/0017/15 - Integrovaný sedimentologický výskum paleogénnych súvrství Centrálnych Západných Karpát: rekonštrukcia depozičných paleoprostredí vo vzťahu k tektogenetickým procesom, subsidenčnej histórii panvy a meniacim sa klimatickým režimom
VEGA 2/0056/15 - Multiproxy analýza limnických profundálnych sedimentov: cyklicita a variabilita prostredia vo vrchnom miocéne Centrálnej Paratetýdy
VEGA 2/0136/15 - Zmeny v teplote morskej vody počas masového vymierania na konci triasu a počas ranej jury (Západné Karpaty a Východné Alpy)
VEGA 2/0138/15 - Vývoj monogenetických ryolitových vulkánov
VEGA 2/0193/15 - Vek, rozsah a hĺbka epizodického topenia permafrostu počas neskorého pleistocénu – údaje z jaskynných klimatických archívov Slovenska
IGCP 609 - Klimaticko-environmentalne zhoršenie počas skleníkových fáz: príčiny a následky krátkodobých kriedových zmien morskej hladiny
MAD 7 - Objasnenie genetických a časových vzťahov magmatizmu a epitermálnej rudogenézy vo vulkanických štruktúrach Východoslovenských a Západoukrajinských regiónoch neogénnych vulkanitov
NSCP - Magurská panva typu „piggy-back“ v čele Pieninského bradlového pásma: lito- a biostratigrafia, štúdium proveniencie a paleogeografické interpretácie (Vonkajšie Západné Karpaty, Poľsko a Slovensko)
VEGA 2/0012/14 - Šváby zo svetových jantárov
VEGA 2/0094/14 - Biostratigrafická a paleoenvironmentálna analýza spodno až strednojurských sekvencií vybraných lokalít Západných Karpát
APVV-0339-12 - Genéza perlitu a inovatívne prístupy pri jeho ťažbe a spracovaní
APVV-0436-12 - Evolučné zákonitosti indikované článkonožcami a ich príbuznými
MAD - Neotektonika východného segmentu zlomovej zóny Mür-Oravská panva.
RESPIRE - Odraz globálneho kyslíkového potenciálu oceánov na ranokenozoické klimatické extrémy
VEGA 1/0030/12 - Hypogénne jaskyne na Slovensku, speleogenéza a morfogenetické typy
VEGA 2/0069/13 - Stabilné a rádiogénne izotopy v mineráloch bazaltových maarov južného Slovenska – implikácia pre vek vulkanizmu a genézu exotických xenolitov
VEGA 2/0087/13 - Morfológia, fylogenéza, paleobiogeografia a paleoekológia nových nálezov šupinatých plazov u kenozoických lokalít strednej Európy
VEGA 2/0159/13 - Úloha dioritickej magmy pri vzniku granitoidného magmatizmu I-typu – mafické enklávy Nízkych Tatier
APVV 0080-11 - (Ultra)vysokotlaková metamorfóza a fázové transformácie počas subdukcie a exhumácie kontinentálnej litosféry v kolíznych orogénnych zónach
APVV 0742-11 - Nová syntéza vývoja reliéfu Západných Karpát - príprava databázy pre testovanie kľúčových hypotéz
VEGA 2/0013/12 - Termodynamické modelovanie metamorfných procesov v kolíznych ondogénnych zónach
VEGA 2/0042/12 - Odraz nestability globálnych systémov Zeme vo vrchnokriedových a paleogénnych súvrstiach Západných Karpát: zmeny fyzikálnych a životných podmienok v období biotických kríz, klimatických extrémov, impaktov a syngenetického vulkanizmu.
VEGA 2/0065/12 - Porovnanie paleopodnebia a paleooceanografie oblasti Západných Karpát na začiatku jurského a kriedového obdobia

 

Ukončené projekty:

ITMS 26210120013 - Dobudovanie technickej infraštruktúry pre výskum geodynamických procesov a globálnych zmien v histórii Zeme
JSPS 2012-2013 - The role of ultramafic rocks on the mechanism of crust-mantle interaction in subduction zone
MAD - Genetické a časové vzťahy magmatických procesov a zlatej mineralizácie v porfýrovo-epitermálnych rudotvorných systémoch vo vulkanických štruktúrach stredoslovenských neovulkanitov
MAD - Paleoekologický a izotopový model pre fosílne sladkovodné a brakické jazerá založený na údajoch z lastúrničiek a rozsievok
MAD - Paleoekologický a izotopový model pre fosílne sladkovodné a brakické jazerá založený na údajoch z lastúrničiek a rozsievok
NSF-EAR 1124318 - Časové rozlíšenie bentických spoločenstiev: zhodnotenie a modelovanie dynamiky pochovania, účinkov sedimentácie a vlastností schránok pri vzniku fosílnych akumulácií
VEGA 1/0180/12 - Postglaciálny vývoj prostredia v Tatrách, multidisciplinárna paleoekologická štúdia subalpínskeho jazera
VEGA 2/0087/12 - Mineralogický a mikrobiologický výskum špecifických typov sekundárnych minerálnych akumulácií vo vybraných pripovrchových podzemných systémoch Slovenska
VEGA-1/0095/12 - Interpretácia anomálnych zdrojov geofyzikálnych polí s cieľom skvalitniť poznatky o stavbe a dynamike karpatského orogénu
APVV 0081-10 - Metaultramafity, indikátor mechanizmov kôrovo-plášťovej interakcie, recyklácie a exhumácie v orogénnej prizme (Západné Karpaty, východný okraj Álp)
APVV 0537-10 - Ložiskové modely porfýrových systémov so zlatom v stredoslovenských neovulkanitoch a environmentálne aspekty ich ťažby
APVV 0644-10 - Využitie tafonomických a geochemických metód pri zhodnotení stability morských paleospoločenstiev s bezstavovcami
APVV 0663-10 - Štúdium kontaminácie baníckej krajiny toxickými prvkami na vybraných Cu-ložiskách a možnosti jej remediácie
MAD - Geológia a evolúcia Au-Ag-Bi-Te-Se asociácií ložísk a rudných výskytov Ukrajiny a Slovenska
VEGA 1/0744/11 - Lamprofýry v Západných Karpát, petrológia a geochémia
VEGA 2/0065/11 - Porovnanie kontaminácie krajinných zložiek v dôsledku historickej ťažby Cu-ložísk v okolí Banskej Bystrice
VEGA 2/0068/11 - Využitie tafonomických a geochemických metód pri zhodnotení stability morských paleoekosystémov počas jury
VEGA 2/0100/11 - Stopy života vo vrchnopaleozoických sedimentoch na Slovensku a vekové zaradenie na základe zloženia izotopov (300-250 m.a.)
VEGA 2/0145/11 - Zmeny v spoločenstve vápnitých nanofosílií v geologických obdobiach výrazných klimatických udalostí
VEGA 2/0162/11 - Procesy a produkty ryolitového vulkanizmu: paleovulkanická rekonštrukcia jastrabskej formácie stredoslovenských neovulkanitov
DEB-0919451 - Lastúrniky v čase a priestore: testovanie presnosti metód na rekonštrukciu ancestrálnej morfológie, vekov, geografie a diverzifikácie
ITMS 26220120064 - Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme
ITMS 26250120034 - Vybudovanie Centier vzdelávania SAV v Banskej Bystrici a Smoleniciach
MAD - Paleovulkanická rekonštrukcia a vývoj ryolitových vulkanických formácií karpatsko-panónskeho regiónu
VEGA 1/0029/10 - Genéza a vek megakryštálov v alkalických bazaltoch južného Slovenska
VEGA 1/0388/10 - Tektonosedimentárne brekcie ako stopár tektonických udalostí v sedimentárnom zázname mezozoických a paleogénnych sukcesií Západných Karpát
VEGA 2/0060/10 - Oxidačno-redukčný a vodný režim granitoidných magiem: využitie biotitu a Fe-Ti oxidov granitodov Západných Karpát ako ako petrologických indikátorov
VEGA 2/0125/09 - Vznik spoločenských živočíchov - prechod od švábov k termitom
APVV 0248-07 - Zhodnotenie a simulácie ekologickej stability spoločenstiev Tétydného oceánu počas jury
LPP 0107-07 - Stopy spodnojurskej infauny v karbonátových panvách Západných Karpát
VVCE 0033/07 - Výskumno-vzdelávacie centrum excelentnosti pre výskum pevnej fázy so zameraním na nanomateriály, environmentálnu mineralógiu a materiálovú technológiu
AMBA (UNESCO) - Evolučné princípy a globálne zmeny prostredia dokumentované záznamom švábov, termitov a modliviek (AMBA)
CBEP - Podnebie a biota skorého paleogénu
MAD - Štúdium geologicko-tektonických korelácií alpínskych a predalpínskych jednotiek Západných Karpát,Južných Karpát a Vardarskej zóny a ich paleotektonický vývoj počas vrchného miocénu a pliocénu na území Slovenska a Srbska

Vybrané publikácie

ČERŇANSKÝ A. From Lizard Body Form to Serpentiform Morphology: The Atlas–Axis Complex in African Cordyliformes and their Relatives. Journal of Morphology, in press.
ČERŇANSKÝ, A. - KLEMBARA, J. - SMITH K.T. Fossil lizard from central Europe resolves the origin of large body size and herbivory in giant Canary Island lacertids. In Zoological Journal of the Linnean Society, in press.
BREITER, K. - BROSKA, I. - UHER, P. Intensive low-temperature tectono-hydrothermal overprint of peraluminous rare-metal granite: a case study from the Dlhá dolina valley (Gemericum, Slovakia). In Geologica Carpathica, 2015, vol. 66, no. 1, p. 19-36.
BROSKA, I. - JANÁK, M. - BAČÍK, P. - KUMAR, S. Tourmaline from the eclogite hosting gneisses in the Tso Morari UHP metamorphic terrane (Ladakh, India): characteristics and evolution. In Periodico di Mineralogia, 2015, vol. 84, no. 2, p. 37-38.
BROSKA, Igor - BALÁŽ, Peter - BEZÁK, Vladimír - BRIMICH, Ladislav - ĎURIŠOVÁ, Anna - HUDÁČKOVÁ, Natália - JELEŇ, Stanislav - KOVÁČOVÁ, Marianna - LEXA, Jaroslav - MADARÁS, Ján - MALÍK, Peter - MICHALÍK, Jozef - NELIŠEROVÁ, Eva - ORFÁNUS, Tomáš - PAŽÁK, Peter - PETRÍK, Igor - PORUBČAN, Vladimír - PUŠKELOVÁ, Ľubica - SIMAN, Pavol - SLÁDEK, Ján - STAREK, Dušan - ŠEFČÁKOVÁ, A. - ZAHRADNIKOVÁ, Barbara - ŽENIŠOVÁ, Zlatica. Planéta, na ktorej žijeme. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2015. 170 s. Svet vedy, zväzok č. 36. ISBN 978-80-224-1436-4.
ČERŇANSKÝ, A. - AUGÉ, M. - RAGE, J.C. A complete mandible of a new Amphisbaenian reptile (Squamata, Amphisbaenia) from the late Middle Eocene (Bartonian, MP 16) of France. In Journal of Vertebrate Paleontology, 2015, vol. 35, no. 1, e902379.
ČERŇANSKÝ, A. - RAGE, J.-C. - KLEMBARA, J. The Early Miocene squamates of Amöneburg (Germany): the first stages of modern squamates in Europe. In Journal of Systematic Palaeontology, 2015, vol. 13, no. 2, p. 97-128.
HURAI, V. - HURAIOVÁ, M. - SLOBODNÍK, M. - THOMAS, R. Geofluids: Developments in Microthermometry, Spectroscopy, Thermodynamics, and Stable Isotopes. Elsevier, 2015, 504 p. ISBN 978-0-12-803241-1
HURAI, V. - PAQUETTE, J.-L. - LEXA, J. - KONEČNÝ, P. - DIANIŠKA, I. U-Pb-Th geochronology of monazite and zircon in albitite metasomatites of the Rožňava-Nadabula ore field (Western Carpathians, Slovakia): implications for the origin of hydrothermal polymetallic siderite veins. In Mineralogy and Petrology, 2015, vol. 109, p. 519-530.
HURAIOVÁ, M. - HURAI, V. - PAQUETTE, J.-L. Petrogenéza miocénno-pliocénnych granitoidov A-typu južného Slovenska [Petrogenesis of Miocene-Pliocene A-type granitoids of southern Slovakia]. In Acta Geologica Slovaca, 2015, vol. 7, no. 1, p. 37-50.
HYŽNÝ, M. - ŠIMO, V. - STAREK, D. Ghost shrimps (Decapoda: Axiidea: Callianassidae) as producers of an Upper Miocene trace fossil association from sublittoral deposits of Lake Pannon (Vienna Basin, Slovakia). In Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology, 2015, vol. 425, p. 50-66.
JANÁK, M. - FROITZHEIM, N. - YOSHIDA, K. - SASINKOVÁ, V. - NOSKO, M. - KOBAYASHI, T. - HIRAJIMA, T. - VRABEC, M. Diamond in metasedimentary crustal rocks from Pohorje, Eastern Alps: A window to deep continental subduction. In Journal of Metamorphic Geology, 2015, vol. 33, no. 5, p. 495-512.
KOTKOVÁ, J. - JANÁK, M. UHP kyanite eclogite associated with garnet peridotite and diamond-bearing granulite, northern Bohemian Massif. In Lithos, 2015, vol. 226, spec. iss., p. 255-264.
KUNDRÁT, M. - SOTÁK, J. - AHLBERG, P.E. A putative upupiform bird from the Early Oligocene of the Central Western Carpathians and a review of fossil birds unearthed in Slovakia. In Acta Zoologica, 2015, vol. 96, no. 1, p. 45-59.
NEMEC, O. - HURAIOVÁ, M. - LUPTÁKOVÁ, J. Mineralogická charakteristika apatitu z bazaltových maarov na južnom Slovensku. [Mineralogical characterisation of apatite from basalt maars in southern Slovakia]. In Acta Geologica Slovaca, 2015, vol. 7, no. 1, p. 19-27 (in Slovak)
NEUBAUER, T.A. - HARZHAUSER, M. - PIPÍK, R. Upper Miocene endemic lacustrine gastropod fauna of the Turiec Basin: addressing taxonomic, paleobiogeographic and stratigraphic issues. In Geologica Carpathica, 2015, vol. 66, no. 2, p. 139-156.
ONDREJKA, M. - BROSKA, I. - UHER, P. The late magmatic to subsolidus T-fO2 evolution of the Lower Triassic A- type rhyolites (Silicic Superunit, Western Carpathians, Slovakia): Fe-Ti oxythermometry and petrological implications. In Acta Geologica Slovaca, 2015, vol. 7, no. 1, p. 51-61.
ONDREJKA, Martin - HURAIOVÁ, Monika - PETRÍK, Igor - KOHÚT, Milan - SPIŠIAK, Ján - ŠARINOVÁ, Katarína - KONEČNÝ, Vlastimil - VANČOVÁ, Iveta. Klasifikácia a nomenklatúra magmatických hornín - slovenské vydanie. In Mineralia Slovaca, 2015, vol. 47, no. 1, s. 97-112.
PLAŠIENKA, D. - SOTÁK, J. Evolution of Late Cretaceous-Palaeogene synorogenic basins in the Pieniny Klippen Belt and adjacent zones (Western Carpathians, Slovakia): tectonic controls over a growing orogenic wedge. In Annales Societatis Geologorum Poloniae, 2015, vol. 85, no. 1, p. 43-76.
PONOMARENKO, O. - SKAKUN, L. - JELEŇ, S. - MIKUŠ, T. - KVASNYTSYA, I. - BÁLINTOVÁ-ŠTEVKOVÁ, T. - BONDARENKO, S. - GRINCHENKO, O. New Data on Typomorphism of Tetradymite Bi2Te2S from Typolocality Župkov, Slovak Republic. In Mineralogičnij žurnal, 2015, tom 37, no. 1, p. 3-11.
RANDIVE, K. - HURAI, V. Fluid Inclusion Study of Quartz Xenocrysts in Mafic Dykes from Kawant Area, Chhota Udaipur District, Gujarat, India. In Open Geosciences, 2015, vol. 7, p. 244-251.
SEJKORA, J. - ŠTEVKO, M. - OZDÍN, D. - PRŠEK, J. - JELEŇ, S. Unusual morphological forms of hodrušite from the Rozália vein, Hodruša-Hámre near Banská Štiavnica (Slovak Republic). In Journal of Geosciences, 2015, vol. 60, p. 11-22.
SEKO, M. - PIPÍK, R. - COLIN, J.-P. - TARIGHATI, M. - SÝKOROVÁ, M. - DANESHIAN, J. Paleobiogeography and paleoecology of the Ostracod Heliocythere Bonaduce, Ruggieri & Russo, 1988 with re-description og Middle Miocene Heliocythere Moravica (Prochazka, 1893) from the Carpathian Foredeep (Czech Republic). In Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia, 2015, vol. 121, no. 1, p. 49-60.
ŠIMO, V. - STAREK, D. Sand spherules interpreted as crustacean feeding pellets from an Eocene shore environment (Western Carpathians - Slovakia). In Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2015, vol. 438, p. 364-378.
TOMAŠOVÝCH, A. - JABLONSKI, D. - BERKE, S.K. - KRUG, A.Z. - VALENTINE, J.W. Nonlinear thermal gradients shape broad-scale patterns in geographic range size and can reverse Rapoport's rule. In Global Ecology and Biogeography, 2015, vol. 24, no. 2, p. 157-167.
UHER, P. - KOHÚT, M. - ONDREJKA, M. - KONEČNÝ, P. - SIMAN, P. Monazite-(Ce) in Hercynian granites and pegmatites of the Bratislava Massif, Western carpathians: Compositional variations and Th-U-Pb Electron-microprobe dating. In Acta Geologica Slovaca, 2015, vol. 6, no. 2, p. 215-231.
UHER, P. - MILOVSKÁ, S. - MILOVSKÝ, R. - KODĚRA, P. - BAČÍK, P. - BILOHUŠČIN, V. Kerimasite, {Ca3}[Zr2](SiFe3+2)O12 garnet from the Vysoká-Zlatno skarn, Štiavnica stratovolcano, Slovakia. In Mineralogical Magazine, 2015, vol. 79, no. 3, p. 715–733.
UHER, P. - ONDREJKA, M. - BAČÍK, P. - BROSKA, I. - KONEČNÝ, P. Britholite, monazite, REE carbonates, and calcite: Products of hydrothermal alteration of allanite and apatite in A-type granite from Stupné, Western Carpathians, Slovakia. In Lithos, 2015, vol. 236-237, p. 212-225.
VĎAČNÝ, M. - BAČÍK, P. Provenance of the Permian Malužiná Formation sandstones (Malé Karpaty Mountains, Western Carpathians): evidence of garnet and tourmaline mineral chemistry. In Geologica Carpathica, 2015, vol. 66, no. 2, p. 83-97.
VOZÁR, J. - SPIŠIAK, J. - VOZÁROVÁ, A. - BAZARNIK, J. - KRÁĽ, J. Geochemistry and Sr, Nd isotopic composition of the Hronic Upper Paleozoic basic rocks (Western Carpathians, Slovakia). In Geologica Carpathica, 2015, vol. 66, no. 1, p. 3-17.
VRŠANSKÝ, P. - BECHLY, G. New predatory cockroaches (Insecta: Blattaria: Manipulatoridae fam.n.) from the Upper Cretaceous Myanmar amber. In Geologica Carpathica, 2015, vol. 66, no. 2, p. 133-138.
ZÁVADA, P. - DĚDEČEK, P. - LEXA, J. - KELLER, G.R. Devils Tower (Wyoming, USA): A lava coulee emplaced into a maar-diatreme volcano? In Geosphere, 2015, vol. 11, no. 2, p. 354-375.
APOPEI, A. I. - DAMIAN, G. - BUZGAR, N. - MILOVSKÁ, S. - BUZATU, A. New occurrences of hessite, petzite and stützite at Coranda-Hondol open pit (Certej gold-silver deposit, Romania). In Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 2014, vol. 9, no. 2, p. 71-78.
BARNA, P. Low diversity cockroach assemblage from Chernovskie Kopi in Russia confirms wing deformities in insects at the Jurassic/Cretaceous boundary. In Biologia : journal of the Slovak Academy of Sciences, 2014, vol. 69, no. 5, p. 651-675.
BEZÁK, V. - PEK, J. - VOZÁR, J. - BIELIK, M. - VOZÁR, Jozef. Geoelectrical and geological structure of the crust in Western Slovakia. In Studia Geophysica et Geodaetica, 2014, vol. 58, no. 3, p. 473-488.
BEZÁK, V. - PEK, J. - VOZÁR, Ján - BIELIK, M. - VOZÁR, Jozef. Geoelectrical and geological structure of the crust in Western Slovakia. In Studia Geophysica et Geodaetica, vol. 58, 2014, DOI: 10.1007/s11200-013-0491-9.
BROSKA, I. - PETRÍK, I. Accessory Phases in the Genesis of Igneous Rocks. In Modelling of Magmatic and Allied Processes. 1. vyd. - Springer International Publishing, 2014, p. 109-149. ISBN 978-3-319-06470-3.
BROSKA, I. - RAVNA, E.J.K. - VOJTKO, P. - JANÁK, M. - KONEČNÝ, P. - PENTRÁK, M. - BAČÍK, P. - LUPTÁKOVÁ, J. - KULLERUD, K. Oriented inclusions in apatite in a post-UHP fluid-mediated regime (Tromsø Nappe, Norway). In European Journal of Mineralogy, 2014, vol. 26, p. 623-634.
ČERŇANSKÝ, A. – BOISTEL R. - FERNANDEZ, V. - TAFFOREAU, P - LE NOIR, N. – HERREL, A.: The Atlas-Axis Complex in Chamaeleonids (Squamata: Chamaeleonidae), with Description of a New Anatomical Structure of the Skull. In: The Anatomical Record, 2014, vol. 297, p. 369-396.
ČERŇANSKÝ, A. – SMITH K.T. - KLEMBARA, J.: Variation in the Position of the Jugal Medial Ridge Among Lizards (Reptilia: Squamata): Its Functional and Taxonomic Significance. In: The Anatomical Record, 2014, vol. 297, p. 2262–2272.
ČÍK, Š. - PETRÍK, I. Stanovenie P-T podmienok vzniku margaritu a pumpellyitu-(Al) v metamorfovaných horninách Malej Magury (Strážovské vrchy). In Acta Geologica Slovaca, 2014, in press
DOLÁKOVÁ, N. HOLCOVÁ, K. NEHYBA, S. HLADILOVÁ, Š. BRZOBOHATÝ, R. ZAGORŠEK, K. HRABOVSKÝ, J. SEKO, M. UTESCHER, T. The Badenian parastratotype at Židlochovice from the perspective of the multiproxy study. In Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen, Stuttgart: E. Schweitzerbartsche Verlagsbuchhandlun, 2014, vol. 271, no. 2, p. 169-201.
HURAI, V. - WIERZBICKA-WIECZOREK, M. - PENTRÁK, M. - HURAIOVÁ, M. - THOMAS, R. - SWIERCZEWSKA, A. - LUPTÁKOVÁ, J. X-Ray Diffraction and Vibrational Spectroscopic Characteristics of Hydroxylclinohumite from Ruby-Bearing Marbles (Luc Yen District, Vietnam). In International Journal of Mineralogy, 2014, ID 648530, 11 p.
CHATTOPADHYAY, D. - ZUSCHIN, M. - TOMAŠOVÝCH, A. Effects of a high-risk environment on edgedrilling behavior: inference from Recent bivalves from the Red Sea. In Paleobiology, 2014, vol. 40, p. 34-49.
JAGLARZ, P. - GAŹDZICKI, A. - MICHALÍK, J. Skały węglanowe i klastyczne triasu górnego (retyk). In Skały osadowe Tatr. 1. vyd. - Zakopane : Wydawnictwa Tatrziańskiego Parku Narodowego, 2014, p. 65-73. ISBN 978-83-61788-83-6
JACH, R. - UCHMAN, A. - DZIUBIŃSKA, B. - MICHALÍK, J. Zlepieniec koperszadzki. In Skały osadowe Tatr. 1. vyd. - Zakopane : Wydawnictwa Tatrziańskiego Parku Narodowego, 2014, p. 31-33. ISBN 978-83-61788-83-6
JELEŇ, S. - BERÁNEK, M. - PÁSTOR, J. Baníctvo v Badíne. In Montarevue, 2014, vol. VII, č. 4, s. 22-23.
KHARBISH, S. - ANDRÁŠ, P. - LUPTÁKOVÁ, J. - MILOVSKÁ, S.: Raman spectra of oriented and non-oriented Cu hydroxy-phosphate minerals: Libethenite, cornetite, pseudomalachite, reichenbachite and ludjibaite. In Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2014, vol. 130, p. 152-163.
KLONOWSKA, I. - MAJKA, J. - JANÁK, M. - GEE, D. G. - LADENBERGER, A. Pressure-temperature evolution of a kyanite-garnet pelitic gneiss from Åreskutan: evidence of (U)HP metamorphism of the Seve Nappe Complex, weste-central Jämtland, Swedish Caledonides. In Geological Society, London, Special Publications, 2014, vol. 390, p. 321-336
KODĚRA, P. - HEINRICH, C. A. - WÄLLE, M. - LEXA, J. Magmatic salt melt and vapor: Extreme fluids forming porphyry gold deposits in shallow subvolcanic settings. In Geology, 2014, vol. 42, n. 6, p. 495-498.
KODĚRA, P. - LEXA, J. - FALLICK, A. E. - WÄLLE, M. - BIROŇ, A. Hydrothermal fluids in epithermal and porphyry Au deposits in the Central Slovakia Volcanic Field. In Geological Society, London, Special Publications, 2014, vol. 402, p. 177-206.
Madarás Ján (Editor) - BARÁTH, I. - BISKUPIČ, R. - FERENC, Š. - GARGULÁK, M. - GAŽI, P. - LEHOTSKÝ, R. - KOHÚT, M. - KOVÁČIK, M. - MAGLAY, J. - MALÍK, P. - NAGY, A. - PIVKO, D. - PLAŠIENKA, D. - ŠIMON, L. - ŠOLTÉS, S. - VLAČIKY, M.n - ZLINSKÁ, A. Sprievodca Sandbersko-pajštúnskym geoparkom. Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2014. 102 s. ISBN 978-80-8174-000-8
MADZIN, J. - SÝKORA, M. - SOTÁK, J. Stratigraphic position of volcanic rocks in the autochthonous cover of the High-Tatric Unit (Western Tatra Mts. Central Western Carpathians, Slovakia). In Geological Quarterly, 2014, vol. 58, n. 1, p. 163-180.
MAJKA, J. - JANÁK, M. - ANDERSSON, B. - GEE, D. G. - KLONOWSKA, I. - ROSÉN, A. Pressure-temperature estimates on the Tjeliken eclogite: new insights into (ultra)-high pressure evolution of the Scandinavian Caledonides in northern Jämtland (Sweden). In Geological Society, London, Special Publications, 2014, vol. 390, p. 369-384.
MAJKA, J. - ROSÉN, A. - JANÁK, M. - FROITZHEIM, N. - KLONOWSKA, I. - MANECKI, M. - SASINKOVÁ, V. - YOSHIDA, K. Microdiamond discovered in the Seve Nappe (Scandinavian Caledonides) and its exhumation by the "vacuum-cleaner" mechanism. In Geology, 2014, vol. 42, p. 1107-1110.
MICHALÍK, J. Skały węglanowe i klastyczne kredy dolnej (formacja wapieni murańskich oraz formacja z Hali Murańskiej). In Skały osadowe Tatr. 1. vyd. - Zakopane : Wydawnictwa Tatrziańskiego Parku Narodowego, 2014, p. 200-203. ISBN 978-83-61788-83-6
ORVOŠOVÁ, M. - DEININGER, M. - MILOVSKÝ, R. Permafrost occurrence during the Last Permafrost Maximum in the Western Carpathian Mountains of Slovakia as inferred from cryogenic cave carbonate. In Boreas, 2014, vol. 43, no. 3, p. 750-758.
OZDÍNOVÁ, S. - SOTÁK, J. Oligocene-Early Miocene planktonic microbiostratigraphy and paleoenvironments of the South Slovakian Basin (Lučenec Depression). In Geologica Carpathica, 2014, vol. 65, no. 6, p. 451-470.
PETRÍK, I. - ČÍK, Š. - MIGLIERINI, M. - DIANIŠKA, I. - OZDÍN, D. Alpine oxidation of lithium micas in Permian S-type granites (Gemericunit, Western Carpathians, Slovakia). In Mineralogical Magazine, 2014, in press
RYCHLIŃSKI, T. - MICHALÍK, J. Skały węglanowe triasu środkowego. In Skały osadowe Tatr. 1. vyd. - Zakopane : Wydawnictwa Tatrziańskiego Parku Narodowego, 2014, p. 125-133. ISBN 978-83-61788-83-6
ŠIMANSKÝ, V. - KOLENČÍK, M. - PUŠKELOVÁ, Ľ. Effect of carbonates and bivalent cations and their relationships with soil organic matter from the view point of aggregate formation. In Agriculture. Poľnohospodárstvo : journal for Agricultural Sciences, 2014, vol. 60, n. 3, p. 77-86.
TOMAŠOVÝCH, A. - DOMINICI, S. - ZUSCHIN, M. - MERLE, D. Onshore-offshore gradient in metacommunity turnover emerges only over macroevolutionary time-scales. In Proceedings of the Royal Society of London.Series B, Biological Sciences, 2014, vol. 281, dOI 10.1098/rspb.2014.1533.
TOMAŠOVÝCH, A. - KIDWELL, S. M. - FOYGEL BARBER, R. - KAUFMAN, D. S. Long-term accumulation of carbonate shells reflects a 100-fold drop in loss rate. In Geology, 2014, vol. 42, p. 819-822.
UHER, P. - JANÁK, M. - KONEČNÝ, P. - VRABEC, M. Rare-element granitic pegmatite of Miocene age emplaced in UHP rocks from Visole, Pohorje Mountains (Eastern Alps, Slovenia): accessory minerals, monazite and uraninite chemical dating. In Geologica Carpathica, 2014, vol. 65, no. 2, p. 131-146.
UCHMAN, A. - SALATA, D. - MICHALÍK, J. Skały klastyczne jury dolnej (formacja piaskowca z Koperszadów). In Skały osadowe Tatr. 1. vyd. - Zakopane : Wydawnictwa Tatrziańskiego Parku Narodowego, 2014, p. 160-163. ISBN 978-83-61788-83-6
VOLLSTAEDT, H. - EISENHAUER, A. - WALLMANN, K. - BÖHM, F. - FIETZKE, J. - LIEBETRAU, V. - KRABBENHÖFT, A. - FARKAŠ, J. - TOMAŠOVÝCH, A. - RADDATZ, J. - VEIZER, J. The Phanerozoic δ88/86Sr record of seawater: New constraints on past changes in oceanic carbonate fluxes. In Geochimica et Cosmochimica Acta, 2014, vol. 128, p. 249-265.
VOZÁR, J. - EBNER, F. - VOZÁROVÁ, A. - HAAS, J. - KOVÁCS, S. - SUDAR, M. - BIELIK, M. - PÉRÓ, C. Variscan and Alpine terranes of the Circum-Pannonian region. Second Edition (Available only as DVD version). Bratislava : Geological Institute of SAS Bratislava : Comenius University, Faculty of Natural Sciences, Bratislava, 2014
VOZÁROVÁ, A. - KONEČNÝ, P. - ŠARINOVÁ, K. - VOZÁR, J. Ordovician and Cretaceous tectonothermal history of the Southern Gemericum Unit from microprobe monazite geochronology (Western Carpathians, Slovakia). In International Journal of Earth Sciences, 2014, vol. 103, p. 1005-1022.
VOZÁROVÁ, A. - KONEČNÝ, P. - VĎAČNÝ, M. - VOZÁR, J. - ŠARINOVÁ, K. Provenance of Permian Malužiná Formation sandstones (Hronicum, Western Carpathians): evidence from monazite geochronology. In Geologica Carpathica, 2014, vol. 65, no. 5, p. 329-338.
VRŠANSKÝ, P. - ARISTOV, D. Termites (Isoptera) from the Jurassic/Cretaceous boundary: Evidence for the longevity of their earliest genera. In European Journal of Entomology, 2014, vol. 111, no. 1, p. 137-141.
VRŠANSKÝ, P. - ORUŽINSKÝ, R. - BARNA, P. - VIDLIČKA, Ľ. - LABANDEIRA, C. C. Native Ectobius (Blattaria: Ectobiidae) From the Early Eocene Green River Formation of Colorado and Its Reintroduction to North America 49 Milion Years Later. In Annals of the Entomological Society of America, 2014, vol. 107, no. 1, p. 28-36.
VRŠANSKÝ, P. Mesozoic relative of the common synanthropic German cockroach (Blattodea). In Mitteilungen aus dem Museum fur Naturkunde in Berlin - Deutsche Entomologische Zeitschrift, 2014, vol. 55, no. 2, p. 215-221.
ANDRÁŠ, P. - DIRNER, V. - KHARBISH, S. - KRNÁČ, J. Characteristics of heavy metal distribution at spoil dump-fields of Cu-deposit Ľubietová (Slovakia). In Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 2013, vol. 8, no. 3, p. 87-96.
ANDRÁŠ, P. - DIRNER, V. - TURISOVÁ, I. - VOJTKOVÁ, H. Staré báňské zátěže opuštěných Cu-ložisek. 1. vyd. Ostrava : Mendelej, 2013. 439 s. ISBN 978-80-86832-75-3.
BAROŇ, I. - KERNSTOCKOVÁ, M. - FARIDI, M. - BUBÍK, M. - MILOVSKÝ, R. - MELICHAR, R. - SABOURI, J. - BABỦREK, J. Paleostress analysis of a gigantic gravitational mass movement in active tectonic setting: The Qoshadagh slope failure, Ahar, NW Iran. In Tectonophysics, 2013, vol. 605, p. 70-87.
BERKE, S.K. – JABLONSKI, D. – KRUG, A.Z. – ROY, K. – TOMAŠOVÝCH, A. Beyond Bergmann's rule: size-latitude relationships in marine Bivalvia world-wide. In Global Ecology and Biogeography, 2013, vol. 22, no. 2, p. 173-183.
BOROJEVIĆ ŠOŠTARIĆ, S. - PALINKAŠ, L. - NEUBAUER, F. - HURAI, V. - CVETKOVIĆ, V. - ROLLER-LUTZ, Z. - MANDIĆ, M. - GENSER, J. Silver-base metal epithermal vein and listwanite hosted deposit Crnac, Rogozna Mts., Kosovo, part II: A link between magmatic rocks and epithermal mineralization. In Ore Geology Reviews, 2013, vol. 50, p. 98-117.
BROSKA, I. - PETRÍK, I. - SHLEVIN, Y.B. - MAJKA, J. - BEZÁK, V. Devonian/Mississippian I-type granitoids in the Western Carpathians: A subduction-related hybrid magmatism. In Lithos, 2013, vol. 162-163, no. 1, p. 27-36.
BUKOVSKÁ, Z. - JEŘÁBEK, P. - LEXA, O. - KONOPÁSEK, J. - JANÁK, M. – KOŠLER, J. Kinematically unrelated C–S fabrics: an example of extensional shear band cleavage from the Veporic Unit (Western Carpathians). In Geologica Carpathica, 2013, vol. 64, no. 2, p. 103-116.
ČERŇANSKÝ, A. - AUGÉ, M. New species of the genus Plesiolacerta (Squamata: Lacertidae) from the upper Oligocene (MP 28) of southern Germany and a revision of the type species Plesiolacerta lydekkeri. In Palaeontology, 2013, vol. 56, p. 79 – 94.
ČERŇANSKÝ, A. - HUTCHINSON, M.N. A new large fossil species of Tiliqua (Squamata; Scincidae) from the Pliocene of the Wellington Caves (New South Wales, Australia). In Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology, 2013, vol. 37, p. 131 – 136.
ČÍK, Š. - PETRÍK, I. Asociácia biotit-granát-sillimanit v granitoch S-typu: P-T podmienky kryštalizácie granitov Malej Magury bratislavského masívu a Považského Inovca (Slovenská republika). In Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 2012, roč. 20, č. 2, s. 197-207.
FEKETE, K. - VOJTKO, R. Neotectonic activity of the Pravno fault in the area of the Žiar Mts. In Acta Geologica Slovaca, 2013, vol. 5, no. 2, p. 117-127..
GEE, D.G. - JANÁK, M. - MAJKA, J. - ROBINSON, P. - VAN ROERMUND, H. L. M. Subduction along and within the Baltoscandian margin during closing of the Iapetus Ocean and Baltica-Laurentia collision. In Lithosphere, 2013, vol. 5, p. 169-178.
HERMESTON, S. - NEMČOK, Michal. Thick-skin orogen-foreland interactions and their controlling factors, Northern Andes of Colombia. In Thick-Skin-Dominated Orogens: From Initial Inversion to Full Accretion. 1. vyd. - London : The Geological Society, 2013, p. 443-471. ISBN 978-1-86239-358-5.
HILLEBRANDT, A. - KRYSTYN, L. - KÜRSCHNER, W. M. - BONIS, N. R. - RUHL, M. - RICHOZ, S. - SCHOBBEN, M. A. N. - URLICHS, M. - BOWN, P.R. - KMENT, K. - MCROBERTS, C. A. - SIMMS, M. - TOMAŠOVÝCH, A. The Global Stratotype Sections and Point (GSSP) for the base of the Jurassic System at Kuhjoch (Karwendel Mountains, Northern Calcareous Alps, Tyrol, Austria). In Episodes, 2013, vol. 36, p. 162-198.
HURAI, V. - DANIŠÍK, M. - HURAIOVÁ, M. - PAQUETTE, J-L. - ÁDÁM, A. Combined U/Pb and (U–Th)/He geochronometry of basalt maars in Western Carpathians: implications for age of intraplate volcanism and origin of zircon metasomatism. In Contributions to Mineralogy and Petrology, 2013, vol. 166, no. 4, p. 1235-1251.
HURAI, V. - HURAIOVÁ, M. - MILOVSKÝ, R. - LUPTÁKOVÁ, J. - KONEČNÝ, P. High-pressure aragonite phenocrysts in carbonatite and carbonated syenite xenoliths within an alkali basalt. In American Mineralogist, 2013, vol. 98, p. 1074-1077.
CHERNYSHEV, I.V. - KONEČNÝ, V. - LEXA, J. - KOVALENKER, V.A. - JELEŇ, S. - LEBEDEV, V.A. - GOLTSMAN, Y.V. K-Ar and Rb-Sr geochronology and evolution of the Štiavnica Stratovolcano (Central Slovakia). In Geologica Carpathica, 2013, vol. 64, no. 4, p. 327-351.
ILLÁŠOVÁ, Ľ. - KRAUS, I. - PULIŠOVÁ, Z. - ČAPLOVIČOVÁ, M. Limnosilicity jastrabskej formácie v Kremnických a Štiavnických vrchoch - potenciálna surovina pre šperkárstvo na Slovensku. In Mineralia Slovaca, 2013, vol. 45, no. 4, s. 201-212.
JABLONSKI, D. - BELANGER, C. L. - BERKE, S. K. - HUANG, S. - KRUG, A.Z. - ROY, K. - TOMAŠOVÝCH, A. - VALENTINE, J. W. Out of the tropics, but how? Fossils, bridge species, and thermal ranges in the dynamics of the marine latitudinal diversity gradient. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2013, vol. 110, p. 10487-10494.
JANÁK, M. - KROGH RAVNA, E. J. - KULLERUD, K. - YOSHIDA, K. - MILOVSKÝ, R. - HIRAJIMA, T. Discovery of diamond in the Tromsø Nappe, Scandinavian Caledonides (N. Norway). In Journal of Metamorphic Geology, 2013, vol. 31, p. 691-703.
JANÁK, M. – VAN ROERMUND, H. – MAJKA, J. – GEE, D. UHP metamorphism recorded by kyanite-bearing eclogite in the Seve Nappe Complex of northern Jamtland, Swedish Caledonides. In Gondwana Research, 2013, vol. 23, no. 3, SI, p. 865-879.
JÁNOŠÍK, M. - UHLÍK, P. - ČAPLOVIČOVÁ, M. - MADEJOVÁ, J. - PUŠKELOVÁ, Ľ. Minerálna a geochemická charakterizácia premeny typu pokročilej argilitizácie na Au-porfýrovom ložisku Biely vrch, Slovensko - vrty DVE-10 a DVE-51. In Acta Geologica Slovaca, 2013, roč. 5, č. 1, s. 17-33.
KIDWELL, S.M. - TOMAŠOVÝCH, A. Implications of Death Assemblages for Ecology and Conservation Biology. In Annual Review of Ecology Evolution and Systematics, 2013, vol. 44, p. 539-563.
KOLENČÍK, M. - URÍK, M. - BUJDOŠ, M. - GARDOŠOVÁ, K. - LITTERA, P. - PUŠKELOVÁ, Ľ. - GREGOR, M. - MATÚŠ, P. Lúhovanie hliníka, železa, cínu, kobaltu a zlata z elektronických odpadov pôsobením organických kyselín a mikroskopickej vláknitej huby Aspergillus niger. In Chemické listy, 2013, roč. 107, č. 2, s. 182-185.
LINTNEROVÁ, O. - MICHALÍK, J. - UHLÍK, P. - SOTÁK, J. - WEISSOVÁ, Z. Latest Triassic climate humidification and kaolinite formation (Western Carpathians, Tatric Unit of the Tatra Mts.). In Geological Quarterly, 2013, vol. 57, no. 4, p. 701-728.
MELČÁKOVÁ, I. - PLACHÁ, D. - NOVÁKOVÁ, J. - RUTOVIČ, T. - ANDRÁŠ, P. Study of biosorption of Zn(II) ions from aqueous solutions by activated mixed biomass of knotweed Reynoutria japonica. In Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 2013, vol. 8, no. 2, p. 233-242.
MICHALÍK, J. - LINTNEROVÁ, O. - WOJCIK-TABOL, P. - GAZDZICKI, A. - GRABOWSKI, J. - GOLEJ, M. - ŠIMO, V. – ZAHRADNÍKOVÁ, B. Paleoenvironments during the Rhaetian transgression and the colonization history of marine biota in the Fatric Unit (Western Carpathians). In Geologica Carpathica, 2013, vol. 64, no. 1, p. 39-62.
MICHALÍK, J. - VAŠÍČEK, Z. - BOOROVÁ, D. - GOLEJ, M. - HALÁSOVÁ, E. - HORT, P. - LEDVÁK, P. - LINTNEROVÁ, O. - MĚCHOVÁ, L. - ŠIMO, V. - ŠIMONOVÁ, V. - REHÁKOVÁ, D. - SCHLŐGL, J. - SKUPIEN, P. - SMREČKOVÁ, M. - SOTÁK, J. - ZAHRADNIKOVÁ, B. Vrch Butkov : kamenný archív histórie slovenských vrchov a druhohorného morského života : a stone archive of Slovakian mountains and of the Mesozoic sea life history. 1. vyd. Bratislava : Slovak Academy of Sciences, Geological Institute : Veda Editorial house, 2013. 164 s. ISBN 978-80-224-1287-2
NAGYOVÁ, I. - MELICHOVÁ, Z. - KOMADELOVÁ, T. - BOHÁČ, P. - ANDRÁŠ, P. Environmental assessment of impacts by old copper mining activities - a case study at Špania Dolina Starohorské Mts., Slovakia. In Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 2013, vol. 8, no. 4, p. 101-108.
NEMČOK, M. - GLONTI, B. - YUKLER, A. - MARTON, B. Development history of the foreland plate trapped between two converging orogens; Kura Valley, Georgia, case study. In Thick-Skin-Dominated Orogens: From Initial Inversion to Full Accretion. 1. vyd. - London : The Geological Society, 2013, p. 159-188. ISBN 978-1-86239-358-5.
NEMČOK, M. - HENK, A. - ALLEN, R. - SIKORA, P. J. - STUART, C. Continental break-up along strike-slip fault zones; observations from the Equatorial Atlantic. In Conjugate Divergent Margins. 1. vyd. - London : The Geological Society, 2013, p. 373-401. ISBN 978-1-86239-349-3.
NEMČOK, M. - MORA, A. - COSGROVE, J. W. Thick-skin-dominated orogens; from initial inversion to full accretion: an introduction. In Thick-Skin-Dominated Orogens: From Initial Inversion to Full Accretion. 1. vyd. - London : The Geological Society, 2013, p. 1-17. ISBN 978-1-86239-358-5.
NEMČOK, M. - STUART, C. - ROSENDAHL, B. R. - WELKER, C. - SMITH, S. - SHEYA, C. - SINHA, S. T. - CHOUDHURI, M. - ALLEN, R. - REEVES, C. - SHARMA, S. P. - VENKATRAMAN, S. - SINHA, N. Continental break-up mechanism; lessons from intermediate- and fast-extension settings. N. Sinha. In Conjugate Divergent Margins. 1. vyd. - London : The Geological Society, 2013, p. 537-556. ISBN 978-1-86239-349-3.
NEMČOK, M. - STUART, C. J. - WELKER, C. - CHOUDHURI, M. - SHARMA, S. P. - MISRA, A. A. - SINHA, N. - VENKATRAMAN, S. East Indian margin evolution and crustal architecture: integration of deep reflection seismic interpretation and gravity modelling. In Conjugate Divergent Margins. 1. vyd. - London : The Geological Society, 2013, p. 477-496. ISBN 978-1-86239-349-3.
OZDÍNOVÁ, S. Paleoecological evaluation of calcareous nannofossils from the Eocene and Oligocene sediments of the Subtatric Group of the Western Carpathians. In Mineralia Slovaca, 2013, vol. 45, no. 1, p. 1-10.
RUŽIČKA, P. - MICHÁLEK, M. - MILOVSKÁ, S. Metamorfný vývoj dolomitického mramoru z gréckeho ostrova Thassos. In Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 2013, roč. 21, č. 1, s. 15-28.
STAREK, D. - SOTÁK, J. - JABLONSKÝ, J. - MARSCHALKO, R. Large-volume gravity flow deposits in the Central Carpathian Paleogene Basin (Orava region, Slovakia): evidence for hyperpycnal river discharge in deep-sea fans. In Geologica Carpathica, 2013, vol. 64, no. 4, p. 305-326.
ŠIMO, V. - TOMAŠOVÝCH, A. Trace-fossil assemblages with a new ichnogenus in "spotted" (Fleckenmergel-Fleckenkalk) deposits: a signature of oxygen-limited benthic communities. In Geologica Carpathica, 2013, vol. 64, no. 5, p. 355-374.
TURISOVÁ, I. - ŠTRBA, T. - ASCHENBRENNER, Š. - ANDRÁŠ, P. Arabidopsis arenosa (L.) Law. On Metalliferous and Non-metalliferous Sites in Central Slovakia. In Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 2013, vol. 91, no. 4, p. 469-474.
VĎAČNÝ, M. - VOZÁROVÁ, A. – VOZÁR, J. Geochemistry of the Permian sandstones from the Maluzina Formation in the Male Karpaty Mts (Hronic Unit, Western Carpathians, Slovakia): implications for source-area weathering, provenance and tectonic setting. In Geologica Carpathica, 2013, vol. 64, no. 1, p. 23-38.
VĎAČNÝ, M. Provenance of the Malužiná Formation sandstones (Western Carpathians, Slovakia): constraints from standard petrography, cathodoluminescence imaging, and mineral chemistry of feldspars. In Geological Quarterly, 2013, vol. 57, no. 1, p. 61-72.
VRŠANSKÝ, P. - CHORVÁT D. Luminescent system of Lucihormetica luckae supported by fluorescence lifetime imaging. In Naturwissenschaften, 2013, vol. 100, no. 11, p. 1099-1101.
VRŠANSKÝ, P. - MAKHOUL, E. Mieroblattina pacis gen. et sp. n. – Upper Cretaceous cockroach (Blattida: Mesoblattinidae) from Nammoura limestone of Lebanon. In (D. Azar, M. Engel, E. Jarzembowski, L. Krogmann, J. Santiago-Blay eds). Insect Evolution in an Amberiferous and Stone Alphabet. - Brill, 2013, p. 165-172. E-ISBN: 9789004210714.
VRŠANSKÝ, P. - VAN DE KAMP, T. - AZAR, D. - PROKIN, A. - VIDLIČKA, Ľ. - VAGOVIČ, P. Cockroaches Probably Cleaned Up after Dinosaurs. In PLoS ONE, 2013, vol. 8., iss. 12, e80560.
VRŠANSKÝ, P. – VIDLIČKA, Ľ. – BARNA, P. – BUGDAEVA, E. – MARKEVICH, V. Paleocene origin of the cockroach families Blaberidae and Corydiidae: Evidence from Amur River region of Russia. In ZOOTAXA, 2013, vol. 3635, no. 2, p. 117-126.
ANDRÁŠ, P. - NAGYOVÁ, I. - SAMEŠOVÁ, D. - MELICHOVÁ, Z. Study of environmental risks at an old spoil dump field. In Polish Journal of Environmental Studies, 2012, vol. 21, no. 6, p. 11-20.
BROSKA, Igor - PETRÍK, Igor - UHER, Pavel. Akcesorické minerály granitických hornín Západných Karpát. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2012. 235 s. ISBN 978-80-224-1255-1.
ČERŇANSKÝ, A. - AUGÉ M.L. Additions to the lizard fauna (Squamata: Lacertilia) of the Upper Oligocene (MP28) of Herrlingen 8, Souther Germany. In Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen, 2012, vol. 264, no. 1, p. 11-19.
ČERŇANSKÝ, A. The oldest know European Neogene girdled lizard fauna (Squamata, Cordylidae), with comments on Early Miocene immigration of African taxa. In Geodiversitas, 2012, vol. 34, no. 4, p. 837-848.
DANILOV, I.G. - ČERŇANSKÝ, A. - SYROMYATNIKOVA, E.V. - JONIAK, P. Fossil turtles of Slovakia: New material and a review of the previous record. In Amphibia-Reptilia, 2012, vol. 33, p. 423-442.
FRANKOVÁ, H. - ČMIELOVÁ, L. - KLIMKO, T. - LACKOVÁ, E. - ANDRÁŠ, P. Comparative study of Cu, As and Sb toxicity between dump-fields of anandoned Cu-deposits Ľubietová and Špania dolina (Central Slovakia). In Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 2012, vol. 7, no. 4, p. 79-88.
HURAI, V. - PAQUETTE, J-L. - HURAIOVÁ, M. - SABOL, M. U-Pb geochronology of zircons from fossiliferous sediments of the Hajnáčka I maar (Slovakia) - type locality of the MN16a biostratigraphic subzone. In Geological Magazine, 2012, vol. 149, no. 6, p. 989-1000.
JANÁK, M. - KROGH RAVNA, E.J. - KULLERUD, K. Constraining peak P-T conditions in UHP eclogites: calculated phase equilibria in kyanite- and phengite-bearing eclogite of the Tromsø Nappe, Norway. In Journal of Metamorphic Geology, 2012, vol. 30, p. 377-396.
JELEŇ, S. - PRŠEK, J. - KOVALENKER, Vladimir A. - TOPA, D. - SEJKORA, J. - OZDÍN, D. - ŠTEVKO, M. Bismuth sulphosalts of the cuprobismuthite, pavonite and aikinite series from the Rozália Mine, Hodruša-Hámre, Slovakia. In Canadian Mineralogist, 2012, vol. 50, p. 325-340.
KÖTELEŠOVÁ, S. Facies clustering in deep-water successions of the Magura zone of the Outer Western Carpathians: implications for interpretation of submarine-fan environments. In Facies, 2012, vol. 58, p. 217-227.
LIANG, J-H. - VRŠANSKÝ, P. - REN, D. Variability and symmetry of a Jurassic nocturnal predatory cockroach (Blattida: Raphidiomimidae). In Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, 2012, vol. 29, no. 2, p. 411-421.
MICHALÍK, J. - LINTNEROVÁ, O. - REHÁKOVÁ, D. - BOOROVÁ, D. - ŠIMO, V. Early Cretaceous sedimentary evolution of a pelagic basin margin (the Manín Unit, central Western Carpathians, Slovakia). In Cretaceous Research, 2012, vol.38, p. 68-79.
MILOVSKÝ, R. - VAN DEN KERKHOF, A. - HOEFS, J. - HURAI, V. - PROCHASKA, W. Cathodoluminescence, fluid inclusion and stable C-O isotope study of tectonic breccias from thrusting plane of a thin-skinned calcareous nappe. In International Journal of Earth Sciences, 2012, vol. 101, no. 2, p. 535-554.
MOUSSALLAM, Y. - SCHNEIDER, D.A. - JANÁK, M. - THÖNI, M. - HOLM, D.K. Heterogeneous extrusion and exhumation of deep-crustal Variscan assembly: Geochronology of the Western Tatra Mountains, northern Slovakia. In Lithos, 2012, vol. 144, p. 88-108.
ONDREJKA, M. - UHER, P. - PUTIŠ, M. - BROSKA, I. - BAČÍK, P. - KONEČNÝ, P. - SCHMIEDT, I. Two-stage breakdown of monazite by post-magmatic and metamorphic fluids: An example from the Veporic orthogneiss, Western Carpathians, Slovakia. In Lithos, 2012, vol. 142-143, p. 245-255.
PIPÍK, R. - BODERGAT, A-M. - BRIOT, D. - KOVÁČ, M. - KRÁĽ, J. - ZIELINSKI, G. Physical and biological properties of the late Miocene, long-lived Turiec Basin, Western Carpathians (Slovakia) and its paleobiotopes. In Journal of Paleolimnology, 2012, vol. 47, p. 233-249.
PIPÍK, R. - KÖTELEŠOVÁ, S. Geological evolution of Central and South-Eastern Europe in Neogene. In Central European Journal of Geosciences, 2012, vol. 4, no. 1, p. 1-2.
PROKEŠOVÁ, R. - PLAŠIENKA, D. - MILOVSKÝ, R. Structural pattern and emplacement mechanisms of the Krížna cover nappe (Central Western Carpathians). In Geologica Carpathica, 2012, vol.63, no. 1, p. 13-32.
REOLID, M. - GARCÍA-GARCÍA, F. - TOMAŠOVÝCH, A. - SORIA, J.M. Thick brachiopod shell concentrations from prodelta and siliciclasitc ramp in a Tortonian Atlantic-Mediterranean Strait (Miocene, Guadix Basin, Southern Spain). In Facies, 2012, vol.58, p. 549-571.
SEKO, M. - PIPÍK, R. - DOLÁKOVÁ, N. Early Badenian ostracod assemblage of the Zidlochovice stratotype(Carpathian Foredeep, Czech Republic). In Central European Journal of Geosciences, 2012, vol. 4, no. 1, p. 111-125.
SLOBODNÍK, M. - MELICHAR, R. - HURAI, V. - BAKKER, R. Litho-stratigraphic effect on Variscan fluid flow within the Prague Synform, Barrandian: evidence based on C, O, Sr isotopes and fluid inclusions. In Marine and Petroleum Geology, 2012, vol.35, no. 1, p. 128-138.
STAREK, D. - SLIVA, Ľ. - VOJTKO, R. Eustatic and tectonic control on late Eocene fan delta development (Orava Basin, Central Western Carpathians). In Geological Quarterly, 2012, vol. 56, no. 1, p. 67-84.
ŠKOĽNIK, E. L. - ŽEGALLO, E. A. - BATURIN, G. N. - BOGATYREV, B. A. - HÁBER, Milan - GERASIMENKO, L. M. - GOLOVIN, D. I. - EGANOV, E. A. - JELEŇ, Stanislav - LEJMIŇ, I. - KOVALENKER, Vladimir A. - KRUGĽAKOV, V. V. - KULEŠOV, Valentij Nikolajevič - MAČABELI, G. A. - MEĽNIKOV, M. E. - NOVIKOV, V. M. - ORLEANSKIJ, V. K. - PACHNEVIČ, A. V. - SLUKIN, A. D. - ŠARKOV, A. A. - JUBKO, V. M. Issledovanie margancevoj i železomargancevoj mineralizaciji v raznych prirodnych obstanovkach metodami skanirujuščej elektronnoj mikroskopiji. 1. vyd. Moskva : SAMPoligrafist, 2012. 472 s. ISBN 978-5-94101-250-0.
TOKARSKI, A.K. - SWIERCZEWSKA, A. - ZUCHIEWICZ, W. - STAREK, D. - FODOR, L. Quaternary exhumation of the Carpathians: a record from the Orava-Nowy Targ Intramontane Basin, Western Carpathians (Poland and Slovakia). In Geologica Carpathica, 2012, vol. 63, no. 4, p. 257-266.
VRABEC, M. - JANÁK, M. - FROITZHEIM, N. - DE HOOG, C-J. Phase relations during peak metamorphism and decompression of the UHP kyanite eclogites, Pohorje Mountains (Eastern Alps, Slovenia). In Lithos, 2012, vol. 144, p. 40-55.
VRŠANSKÝ, P. - ARISTOV, D. Enigmatic Late Permian cockroaches from Isady, Russia (Blattida: Mutoviidae fam. n.). In ZOOTAXA, 2012, vol. 3247, p. 19-31.
VRŠANSKÝ, P. - CHORVÁT, D. - FRITZSCHE, I. - HAIN, M. - ŠEVČÍK, R. Light-mimicking cockroaches indicate Tertiary origin of recent terrestrial luminescence. In Naturwissenschaften (The Science of Nature), 2012, vol. 99, no. 9, p. 739-749.
VRŠANSKÝ, P. - LIANG, J-H. - REN, D. Malformed cockroach (Insecta: Blattida: Liberiblattinidae) from the Middle Jurassic of Daohugou in Inner Mongolia, China. In Oriental Insects : An Internationa Journal of Taxonomy and Zoogeography of Insects and Other Land Arthropods of the Old World Tropics, 2012, vol. 46, no. 1, p. 12-18.
VRŠANSKÝ, P. - VIDLIČKA, Ľ. - ČIAMPOR, F., ml. - MARSH, F. Derived, still living cockroach genus Cariblattoides (Blattida: Blattellidae) from the Eocene sediments of Green River in Colorado, USA. In Insect Science, 2012, vol. 19, no. 2, p. 143-152 DOI: 10.1111/j.1744-7917.2010.01390.x.
ANDRÁŠ, P. - DIRNER, V. - HORŇÁKOVÁ, A. Determination of 238U, 232Th and 40K activity in rocks from the Malé Karpaty Mts. used in the civil engineering (Slovakia). In Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 2011, vol. 6, n. 2, p. 5-14.
BALEN, D. - BROSKA, I. Tourmaline nodules: products of devolatilization within the final evolutionary stage of granitic melt? In Granite-Related Ore Deposits : Geological Society Special Publication No. 350. - London : The Geological Society, 2011, p. 53-68. ISBN 978-1-86239-321-9.
BRIESTENSKÝ, M. - KOŠŤÁK, B. - STEMBERK, J. - VOZÁR, J. Long-Term Slope Deformation Monitoring in the High Mountains of the Western Carpathians. In Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2011, vol. 8, no. 4, p. 403-412.
BRIESTENSKÝ, M. - STEMBERK, J. - MICHALÍK, J. - BELLA, P. - ROWBERRY, M. The Use of a Karstic Cave System in a Study of Active Tectonics: Fault Movements Recorded at Driny Cave, Malé Karpaty Mts. (Slovakia). In Journal of Cave and Karst Studies, 2011, vol. 73, no. 2, p. 114-123.
BROSKA, I. - PETRÍK, I. Accessory Fe-Ti oxides in the West-Carpathian I-type granitoids: witnesses of the granite mixing and late oxidation processes. In Mineralogy and Petrology, 2011, vol. 102, p. 87-97.
ČERŇANSKÝ A. A revision of the chameleon species Chamaeleo pfeili Schleich (Squamata; Chamaeleonidae) with description of a new material of chamaeleonids from the Miocene deposits of southern Germany. In Bulletin of Geosciences, 2011, vol. 86, p. 275–282.
ČERŇANSKÝ A. New finds of the Neogene lizard and snake fauna (Squamata: Lacertilia; Serpentes) from the Slovak Republic. In Biologia, 2011, vol. 66, no. 5, p. 899—911
ČERŇANSKÝ A., - VENCZEL M. An amphisbaenid reptile (Squamata, Amphisbaenidae) from the Lower Miocene of Northwest Bohemia (MN 3, Czech Republic). In Neues Jahrbuch für Geologie und Palaeontologie Abhandlungen,. 2011, vol. 260, p. 73–77.
DE HOOG, C-J. - JANÁK, M. - VRABEC, M. - HATTORI, K.H. Ultramafic cumulates of oceanic affinity in an intracontinental subduction zone: UHP garnet peridotites from Pohorje (Eastern Alps, Slovenija). In Ultrahigh-Pressure Metamorphism : 25 Years After the Discovery of Coesite and Diamond. First edition. - Amsterdam : Elsevier Inc., 2011, p. 399-439. ISBN 978-0-12-385144-4.
HURAI, V. - HURAIOVÁ, M. - KODĚRA, P. - PROCHASKA, W. - VOZÁROVÁ, A. - DIANIŠKA, I. Fluid inclusion and stable C-O isotope constraints on the origin of metasomatic magnesite deposits of the Western Carpathians, Slovakia. In Russian Geology and Geophysics, 2011, vol. 52, p. 1283-1299.
HURAI, V. - HURAIOVÁ, M. Origin of ferroan alabandite and manganoan sphalerite from the Tisovec skarn, Slovakia. In Neues Jahrbuch für Mineralogie - Abhandlungen, 2011, vol. 188, no. 2, p. 119-134.
JANÁK, M. - FROITZHEIM, N. - GEORGIEV, N. - NAGEL, T. - SAROV, S. P-T evolution of kyanite eclogite from the Pirin Mountains (SW Bulgaria): implications for the Rhodope UHP Metamorphic Complex. In Journal of Metamorphic Geology, 2011, vol. 29, p. 317-332.
JANIK, T. - GRAD, M. - GUTERCH, A. - VOZÁR, J. - BIELIK, M. - VOZÁROVÁ, A. - HEGEDÜS, E. - KOVÁCS, C.A. - KOVÁCS, I. - CELEBRATION 2000 WORKING GROUP. Crustal structure of the Western Carpathians and Pannonian Basin System: Seismic models from CELEBRATION 2000 data and geological implication. In Journal of Geodynamics, 2011, vol. 52, issue 2, p. 97-113.
KONEČNÝ, P. - KOHÚT, M. - ROJKOVIČ, I. - SIMAN, P. Petrology and monazite dating of the Fe-rich gneisses from Kokava (Veporic Unit, Western Carpathians, Slovakia): Devonian sediments supplied from Gondwanan sources metamorphosed in the Variscan times. In Journal of Geosciences, 2011, vol. 56, no. 2, p. 181-200.
KOVÁČ, M. - HÓK, J. - MINÁR, J. - VOJTKO, R. - BIELIK, M. - PIPÍK, R. - RAKÚS, M. - KRÁĽ, J. - ŠUJAN, M. - KRÁLIKOVÁ, S. Neogene and Quaterrnary development of the Turiec Basin and landscape in its catchment: a tentative mass balance model. In Geologica Carpathica, 2011, vol. 62, no. 4, p. 361-379.
LEXA, J. - ŠEBESTA, J. - CHAVEZ, J.A. - HERNÁNDEZ, W. - PÉCSKAY, Z. Geology and volcanic evolution in the southern part of the San Salvador Metropolitan Area. In Journal of Geosciences, 2011, vol. 56, no. 1, p. 105-140.
NAGEL, T. - SCHMIDT, S. - JANÁK, M. - FROITZHEIM, N. - JAHN-AWE, S. - GEORGIEV, N. The exposed base of a collapsing wedge - the Nestos Shear Zone (Rhodope Metamorphic Province, Greece). In Tectonics, 2011, vol. 30, tC4009.
NOSÁĽ, E. - HRONCOVÁ, E. - LADOMERSKÝ, J. - ANDRÁŠ, P. - BALCO, K. Analýza možnosti zhodnocovania vybraných anorganických odpadov. 1. vyd. Zvolen : Technická univerzita, 2011. 71 s. ISBN 978-80-228-2256-5.
PETRÍK, I. - KUBIŠ, M. - KONEČNÝ, P. - BROSKA, I. - MALACHOVSKÝ, P. Rare phosphates from the Surovec topaz - Li-mica microgranite, Gemeric unit, Western Carpathians, Slovak Republic: role of F/H2O of the melt. In Canadian Mineralogist, 2011, vol. 49, no. 2, p. 521-540.
POLÁK, Milan - PLAŠIENKA, Dušan - KOHÚT, Milan - PUTIŠ, Marián - BEZÁK, Vladimír - FILO, Ivan - OLŠAVSKÝ, Mário - HAVRILA, Milan - BUČEK, Stanislav - MAGLAY, Juraj - ELEČKO, Michal - FORDINÁL, Klement - NAGY, Alexander - HRAŠKO, Ľubomír - NÉMETH, Zoltán - IVANIČKA, Ján - BROSKA, Igor. Geologická mapa Malých Karpát = Geological map of the Malé Karpaty Mts : 1:50 000. Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. ISBN 978-80-89343-45-4.
PROKOFJEV, V.J. - KOVALENKER, V.A. - JELEŇ, S. - BORISENKO, A.S. - BOROVIKOV, A.A. Determination of Metal Concentrations in Fluid Inclusions Formed during the Magmatic and Hydrothermal Stages of Formation of the Epithermal Au-Ag Polymetallic Deposit of Banska Stiavnica (Western Carpathians) with the LA-ICP-MS Method. In Doklady Earth Sciences, 2011, vol. 440, part 1, p. 1249-1252.
SPIŠIAK, J. - PLAŠIENKA, D. - BUČOVÁ, J. - MIKUŠ, T. - UHER, P. Petrology and paleotectonic setting of Cretaceous alkaline basaltic volcanism in the Pieniny Klippern Belt (Western Carpathians, Slovakia). In Geological Quarterly, 2011, vol. 55, no. 1, p. 27-48.
SÝKORA, M. - SIBLÍK, M. - SOTÁK, J. Siliciclastics in the Upper Triassic dolomite formations of the Kížna Unit (Malá Fatra Mountains, Western Carpathians): constraints for the Carnian Pluvial Event in the Fatric Basin. In Geologica Carpathica, 2011, vol. 62, no. 2, p. 121-138.
TOMAŠOVÝCH, A. - KIDWELL, S.M. Accounting for the effects of biological variability and temporal autocorrelation in assessing the preservation of species abundance. In Paleobiology, 2011, vol. 37, p. 332-354.
VRŠANSKÝ, P. - CIFUENTES-RUIZ, P. - VIDLIČKA, Ľ. - ČIAMPOR, F., ml. - VEGA, F.J. Afro-Asian cockroach from Chiampas amber and the lost Tertiary American entomofauna. In Geologica Carpathica, 2011, vol. 62, no. 5, p. 463-475.
ANDRÁŠ, P. - CHOVAN, M. - DIRNER, V. - KRÁĽ, J. - BACHLINSKI, R. Pb-isotope study in Sb-mineralization from Western Carpathians (Slovakia). In Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 2010, vol. 5, no. 2, p. 71-80.
BÓNOVÁ, K. - BROSKA, I. - PETRÍK, I. Biotite from Čierna hora Mountains granitoids (Western Carpathians, Slovakia) and estimation of water contents in granitoid melts. In Geologica Carpathica, 2010, vol. 61, no. 1, p. 3-17.
BRIESTENSKÝ, M. - KOŠŤÁK, B. - STEMBERK, J. - PETRO, Ľ. - VOZÁR, J. - FOJTÍKOVÁ, L. Active tectonic fault microdisplacement analyses: a comparison of results from surface and underground monitoring. In Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2010, vol. 7, no. 4, p. 387-397.
ČERŇANSKÝ A. A revision of chamaeleonids from the Lower Miocene of the Czech Republic with description of a new species of Chamaeleo (Squamata, Chamaeleonidae). In Geobios, 2010, vol. 43, p. 605–613.
ČERŇANSKÝ A. Earliest world record of green lizards (Lacertilia, Lacertidae) from the Lower Miocene of central Europe. In Biologia, 2010, vol. 65, no. 4, p. 737-741.
ČERŇANSKÝ A., - BAUER A.M. Euleptes gallica Müller (Squamata: Gekkota: Sphaerodactylidae) from the Lower Miocene of North-West Bohemia, Czech Republic. In Folia Zoologica, 2010, vol. 59, no. 4, p. 323–328.
DANIŠÍK, M. - KOHÚT, M. - BROSKA, I. - FRISCH, W. Thermal evolution of the Malá Fatra Mountains (Central Western Carpathians): insights from zircon and apatite fission track thermochronology. In Geologica Carpathica, 2010, vol. 61, no. 1, p. 19-27.
GRABOWSKI, J. - MICHALÍK, J. - PSZCZÓŁKOWSKI, A. - LINTNEROVÁ, O. Magneto-, and isotope stratigraphy around the Jurassic/Cretaceous boundary in the Vysoká Unit (Malé Karpaty Mountains, Slovakia): correlations and tectonic implications. In Geologica Carpathica, 2010, vol. 61, no. 4, p. 309-326.
HONĚK, J. - FRANCŮ, J. - DOLÁKOVÁ, N. - KRÁSNÝ, J. - MIKULÁŠ, R. - PEŠEK, J. - PIPÍK, R. - SÝKOROVÁ, I. - TOMANOVÁ-PETROVÁ, P. Vídeňská pánev. In Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky. 1. vyd. - Praha : Česká geologická služba, 2010, p. 334-375. ISBN 978-80-7075-759-8.
HRUBCOVÁ, P. - ŚRODA, P. - GRAD, M. - GEISSLER, W.H. - GUTERCH, A. - VOZÁR, J. - HEGEDÜS, E. - SUDETES 2003 WORKING GROUP. From the Variscan to the Alpine Orogeny: crustal structure of the Bohemian Massif and the Western Carpathians in the light of the SUDETES 2003 seismic data. In Geophysical Journal International, 2010, vol. 183, no. 2, p. 611-633.
HURAI, V. - JANÁK, M. - THOMAS, R. Fluid-assisted retrogression of garnet and P-T history of metapelites from HP/UHP metamorphic terrane (Pohorje Mountains, Eastern Alps). In Contributions to Mineralogy and Petrology, 2010, vol. 160, no. 2, p. 203-218.
HURAI, V. - PAQUETTE, J-L. - HURAIOVÁ, M. - KONEČNÝ, P. U-Th-Pb geochronology of zircon and monazite from syenite and pincinite xenoliths in Pliocene alkali basalts of the intra-Carpathian back-arc basin. In Journal of Volcanology and Geothermal Research, 2010, vol. 198, no. 3-4, p. 275-287.
HURAI, V. Fluid inclusion geobarometry: Pressure corrections for immiscible H2O-CH4 and H2O-CO2 fluids. In Chemical Geology, 2010, vol. 278, no. 3-4, p. 201-211.
KIRST, F. - SANDMANN, S. - NAGEL, T. - FROITZHEIM, N. - JANÁK, M. Tectonic evolution of the southeastern part of the Pohorje Mountains (Eastern Alps, Slovenija). In Geologica Carpathica, 2010, vol. 61, no. 6, p. 451-461.
KLEMBARA J. - CLACK J. - ČERŇANSKÝ A. The anatomy of palate of Chroniosaurus Dongusensis (Chroniosauria, Chroniosuchidae) from the Upper Permian of Russia. In Palaeontology, 2010, vol. 53, no. 5, p. 1147–1153.
KODĚRA, P. - LEXA, J. - FALLICK, A.E. Formation of the Vysoká-Zlatno Cu-Au skarn-porphyry deposit, Slovakia. In Mineralium Deposita, 2010, vol. 45, no. 8, p. 817-843.
KUBEŠ, P. - BEZÁK, V. - KUCHARIČ, Ľ. - FILO, M. - VOZÁR, J. - KONEČNÝ, V. - KOHÚT, M. - GLUCH, A. Magnetic field of the Western Carpathians (Slovakia): reflections on the structure of the crust. In Geologica Carpathica, 2010, vol. 61, no. 5, p. 437-447.
LEDVÁK, P. - ŠIMO, V. Ladinian-Lower Carnian echinoderms from the biohermal Raming Limestone at Liptovská Osada (Western Carpathians). In Mineralia Slovaca, 2010, vol. 42, no. 4, p. 453-460.
MAJZLAN, J. - CHOVAN, M. - ANDRÁŠ, P. - NEWVILLE, M. - WIEDENBECK, M. The nanoparticulate nature of invisible gold in arsenopyrite from Pezinok (Slovakia). In Neues Jahrbuch für Mineralogie - Abhandlungen, 2010, vol. 187, no. 1, p. 1-9.
MICHALÍK, J. - BIROŇ, A. - LINTNEROVÁ, O. - GÖTZ, A. - RUCKWIED, K. Climate change at the Triassic/Jurassic boundary in the northwestern Tethyan realm, inferred from sections in the Tatra Mountains (Slovakia). In Acta Geologica Polonica, 2010, vol. 60, no. 4, p. 535-548.
MICHALÍK, J. - ŠIMO, V. A new spreite trace fossil from Lower Cretaceous limestone (Western Carpathians, Slovakia). In Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh, 2010, vol. 100, no. 4, p. 417-427.
OLŠAVSKÝ, M. - ŠIMO, V. - GOLEJ, M. Hronsecké vrstvy: korelačný člen medzi silicikom s. I. (drienocký príkrov) a hronikom (frankovský príkrov; Západné Karpaty). In Mineralia Slovaca, 2010, vol. 42, no. 4, p. 407-418.
PIŠÚT, P. - BŘÍZOVÁ, E. - ČEJKA, T. - PIPÍK, R. Paleofloristic and paleofaunistic analysis of Dudváh River oxbow and implication for Late Holocene paleoenvironmental development of the Žitný ostrov Island (SW Slovakia). In Geologica Carpathica, 2010, vol. 61, no. 6, p. 513-533.
SMRČOK, Ľ. - PETRÍK, I. - LANGER, V. - FILINCHUK, Y. - BERAN, P. X-ray, synchrotron and neutron diffraction analysis of Roman cavalry parade helmet fragment. In Crystal Research and Technology, 2010, vol. 45, no. 10, p. 1025-1031.
SOTÁK, J. Paleoenvironmental changes across the Eocene-Oligocene boundary: insight from the Central-Carpathian Paleogene Basin. In Geologica Carpathica, 2010, vol. 61, no. 5, p. 393-418.
STAREK, D. - PIPÍK, R. - HAGAROVÁ, I. Meiofauna, trace metals, TOC, sedimentology, and oxygen availability in the Late Miocene sublittoral deposits of Lake Pannon. In Facies, 2010, vol. 56, no. 3, p. 369-384.
TOMAŠOVÝCH, A. - KIDWELL, S.M. Predicting the effects of increasing temporal scale on species composition, diversity, and rank-abundance distributions. In Paleobiology, 2010, vol. 36. no. 4, p. 672-695.
TOMAŠOVÝCH, A. - KIDWELL, S.M. The effects of temporal resolution on species turnover and on testing metacommunity models. In American Naturalist, 2010, vol. 175, no. 5, p. 587-606.
VOZÁR, J. - EBNER, F. - VOZÁROVÁ, A. - HAAS, J. - KOVÁCS, S. - SUDAR, M. - BIELIK, M. - PÉRÓ, C. Variscan and Alpine terranes of the Circum-Pannonian Region. 1. vyd. Bratislava : Slovak Academy of Sciences, Geological Institute, 2010. 233 p. ISBN 978-80-970578-5-5.
VRŠANSKÝ, P. A new genus and species of cockroach (Blattida: Phyloblattidae) from the Permian/Triassic boundary beds of Tunguska Basin in eastern Siberia, Russia. In ZOOTAXA, 2010, vol. 2353, p. 55-61.
VRŠANSKÝ, P. Cockroach as the Earliest Eusocial Animal. In Acta Geologica Sinica - English Edition, 2010, vol. 84, no. 4, p. 793-808.
ANDRÁŠ, P. - GAJDOŠ, A. - KRIŽÁNI, I. - RUSKOVÁ, J. Monitoring a možnosti remediácie vybraných banských depónií Západných Karpát. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. 235 s. ISBN 978-80-8083-821-8.
ANDRÁŠ, P. - GAJDOŠ, A. - KRIŽÁNI, I. - RUSKOVÁ, J. Monitoring a možnosti remediácie vybraných banských depónií Západných Karpát. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. 235 s. ISBN 978-80-8083-821-8.
ANDRÁŠ, P. - LICHÝ, A. - KRIŽÁNI, I. - RUSKOVÁ, J. Heavy metals and their impact on environment at the dump-field Ľubietová-Podlipa (Slovakia). In Advanced Technologies. - Rijeka : INTECH, 2009, p. 163-185. ISBN 978-953-307-009-4.
ANDRÁŠ, P. - LICHÝ, A. - KRIŽÁNI, I. - RUSKOVÁ, J. The heavy metal sorption on clay minerals and risk of the AMD formation at the Reiner and Podlipa dump-fields at Ľubietová deposit (Slovakia). In Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 2009, vol. 4, no. 2, p. 133-146.
ANDRÁŠ, P. - RUSKOVÁ, J. - RUSKO, M. - LICHÝ, A. - KRIŽÁNI, I. Vplyv banskej činnosti v okolí Ľubietovej na krajinu. 1. vyd. Žilina : STRIX, n. f., 2009. 128 s. ISBN 978-80-89281-57-2.
AUBRECHT, R. - MÉRES, Š. - SÝKORA, M. - MIKUŠ, T. Provenance of the detrital garnets and spinels from the Albian sediments of the Czorsztyn Unit (Pieniny Klippen Belt, Western Carpathians, Slovakia). In Geologica Carpathica, 2009, vol. 60, no. 6, p. 463-483.
CZICZER, I. - MAGYAR, I. - PIPÍK, R. - BÖHME, M. - ĆORIĆ, S. - BAKRAČ, K. - SÜTŐ-SZENTAI, M. - LANTOS, M. - BABINSZKI, E. - MÜLLER, P. Life in the sublittoral zone of long-lived Lake Pannon: paleontological analysis of the Upper Miocene Szák Formation, Hungary. In International Journal of Earth Sciences, 2009, vol. 98, no. 7, p. 1741-1766.
DE HOOG, C-J. - JANÁK, M. - VRABEC, M. - FROITZHEIM, N. Serpentinised peridotites from an ultrahigh-pressure terrane in the Pohorje Mts. (Eastern Alps, Slovenia): Geochemical constraints on petrogenesis and tectonic setting. In Lithos, 2009, vol. 109, no. 3-4, p. 209-222.
GRABOWSKI, J. - MICHALÍK, J. - SZANIAWSKI, R. - GROTEK, I. Synthrusting remagnetization of the Krížna nappe: high resolution palaeo- and rock magnetic study in the Strážovce section, Strážovské vrchy Mts, Central West Carpathians (Slovakia). In Acta Geologica Polonica, 2009, vol. 59, no. 2, p. 137-155.
GRAD, M. - BRÜCKL, E. - MAJDANSKI, M. - BEHM, M. - GUTERCH, A. - CELEBRATION 2000 AND ALP 2002 WORKING GROUPS - VOZÁR, J. Crustal structure of the Eastern Alps and their foreland: seismic model beneath the CEL10/Alp04 profile and tectonic implications. In Geophysical Journal International, 2009, vol. 177, no. 1, p. 279-295.
GRAD, M. - TIIRA, T. - ESC WORKING GROUP - VOZÁR, J. The Moho depth map of the European Plate. In Geophysical Journal International, 2009, vol. 176, no. 1, p. 279-292.
JANÁK, M. - CORNELL, D. - FROITZHEIM, N. - DE HOOG, C-J. - BROSKA, I. - VRABEC, M. - HURAI, V. Eclogite-hosting metapelites from the Pohorje Mountains (Eastern Alps): P-T evolution, zircon geochronology and tectonic implications. In European Journal of Mineralogy, 2009, vol. 21, no. 6, p. 1191-1212.
JANÁK, M. - MIKUŠ, T. - PITOŇÁK, P. - SPIŠIAK, J. Eclogites overprinted in the granulite facies from the Ďumbier Crystalline Complex (Low Tatra Mountains, Western Carpathians). In Geologica Carpathica, 2009, vol. 60, no. 3, p. 193-204.
JANIK, T. - GRAD, M. - GUTERCH, A. - VOZÁR, J. Seismic structure of the lithosphere between the East European Craton and the Carpathians from the net of CELEBRATION 2000 profiles in SE Poland. In Geological Quarterly, 2009, vol. 53, no. 1, p. 141-158.
JELEŇ, S. - GALVÁNEK, J. - ANDRÁŠ, P. - BENDÍK, A. - BELÁČEK, B. - BOZALKOVÁ, I. - GAÁL, Ľ. - GAJDOŠ, A. - HÁBER, M. - KONEČNÝ, V. - KRIŽÁNI, I. - LUPTÁKOVÁ, J. - MAZÚREK, J. - MICHAL, P. - SOTÁK, J. - STAŇOVÁ, S. - ŠIMO, V. - ŠURKA, J. - WETTER, R. Náučno-poznávací sprievodca po geologických a geografických lokalitách stredného Slovenska. Banská Bystrica : Geologický ústav SAV, 2009. 320 s., ISBN 978-80-970413-4-2.
KRENN, E. - JANÁK, M. - FINGER, F. - BROSKA, I. - KONEČNÝ, P. Two types of metamorphic monazite with contrasting La/Nd, Th, and Y signatures in an ultrahigh-pressure metapelite from the Pohorje Mountains, Slovenia: Indications for pressure-dependent REE exchange between apatite and monazite? In American Mineralogist, 2009, vol. 94, no. 5-6, p. 801-815.
KRIŽÁNI, I. - ANDRÁŠ, P. - ŠLESÁROVÁ, A. Percolation modeling of the dump and settling pit sediments at the Banská Štiavnica ore-field (Western Carpathians, Slovakia). In Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 2009, vol. 4, no. 1, p. 109-126.
KUNDRÁT, M. - JANÁČEK, J. - MARTIN, S. Development of transient head cavities during early organogenesis of the Nile Crocodile (Crocodylus niloticus). In Journal of Morphology, 2009, vol. 270, no. 9, p. 1069-1083.
KUNDRÁT, M. - JANÁČEK, J. - RUSSELL, A.P. Developmental patterns of the crocodilian and avian columella auris: reappraisal of interpretations of the derivation of the dorsal hyoid arch in archosaurian tetrapods. In Zoological Journal of the Linnean Society, 2009, vol. 156, no. 2, p. 384-410.
KUNDRÁT, M. - JOSS, J.M.P. - OLSSON, L. Prosencephalic neural folds give rise to neural crest cells in the Australian lungfish, Neoceratodus forsteri. In Journal of Experimental Zoology Part B : Molecular and Developmental Evolution, 2009, vol. 312B, no. 2, p. 83-94.
KUNDRÁT, M. Heterochronic shift between early organogenesis and migration of cephalic neural crest cells in two divergent evolutionary phenotypes of archosaurs: crocodile and ostrich. In Evolution & Development, 2009, vol. 11, no. 5, p. 535-546.
KUNDRÁT, M. Primary chondrification foci in the wing basipodium of Struthio camelus with comments on interpretation of autopodial elements in Crocodilia and Aves. In Journal of Experimental Zoology Part B : Molecular and Developmental Evolution, 2009, vol. 312B, no. 1, p. 30-41.
LEICHMANN, J. - JACHER-SLIWCZYNSKA, K. - BROSKA, I. Element mobility and fluid path ways during feldspar alteration: textural evidence from cathodoluminescence and electron microprobe study of an example from tonalites (High Tatra, Poland-Slovakia). In Neues Jahrbuch für Mineralogie - Abhandlungen, 2009, vol. 186, no. 1, p. 1-10.
LENAZ, D. - MAZZOLI, C. - SPIŠIAK, J. - PRINCIVALE, F. - MARITAN, L. Detrital Cr-spinel in the Šambron–Kamenica Zone (Slovakia): evidence for an ocean-spreading zone in the Northern Vardar suture? In International Journal of Earth Sciences, 2009, vol. 98, no. 2, p. 345-355.
LIANG, J-H. - VRŠANSKÝ, P. - REN, D. - SHIH, C. A new Jurassic carnivorous cockroach (Insecta, Blattaria, Raphidiomimidae) from the Inner Mongolia in China. In ZOOTAXA, 2009, vol. 1974, p. 17-30.
MÁRTON, E. - JELENSKA, M. - TOKARSKI, A. - SOTÁK, J. - KOVÁČ, M. - SPIŠIAK, J. Current-independent paleomagnetic declinations in flysch basins: a case study from the Inner Carpathians. In Geodinamica Acta, 2009, vol. 22, no. 1-3, p. 73-82.
MICHALÍK, J. - REHÁKOVÁ, D. - HALÁSOVÁ, E. - LINTNEROVÁ, O. The Brodno section — a potential regional stratotype of the Jurassic/Cretaceous boundary (Western Carpathians). In Geologica Carpathica, 2009, vol. 60, no. 3, p. 213-232.
PEŠKOVÁ, I. - VOJTKO, R. - STAREK, D. - SLIVA, Ľ. Late Eocene to Quaternary deformation and stress field evolution of the Orava region (Western Carpathians). In Acta Geologica Polonica, 2009, vol. 59, no. 1, p. 73-91.
PETRÍK, I. - KONEČNÝ, P. Metasomatic replacement of inherited metamorphic monazite in a biotite-garnet granite from the Nízke Tatry Mountains, Western Carpathians, Slovakia: Chemical dating and evidence for disequilibrium melting. In American Mineralogist, 2009, vol. 94, no. 7, p. 957-974.
PIPÍK, R. - SÝKORA, M. - COLIN, J-P. - HAVRILA, M. A new phytal limnic ostracod Rosacythere carpathica sp. nov. from the Upper Cretaceous of the Western Carpathians: implications for evolution of the Timiriaseviinae. In Cretaceous Research, 2009, vol. 30, no. 2, p. 465-476.
PUTIŠ, M. - FRANK, W. - PLAŠIENKA, D. - SIMAN, P. - SULÁK, M. - BIROŇ, A. Progradation of the Alpidic Central Western Carpathians orogenic wedgerelated to two subductions: constrained by 40Ar/39Ar ages of white micas. In Geodinamica Acta, 2009, vol. 22, no. 1-3, p. 31-56.
PUTIŠ, M. - IVAN, P. - KOHÚT, M. - SPIŠIAK, J. - SIMAN, P. - RADVANEC, M. - UHER, P. - SERGEEV, S. - LARIONOV, A. - MÉRES, Š. - DEMKO, R. - ONDREJKA, M. Meta-igneous rocks of the West-Carpathian basement, Slovakia: indicators of Early Paleozoic extension and shortening events. In Bulletin de la Société géologique de France, 2009, vol. 180, no. 6, p. 461-471.
SCHLÖGL, J. - MANGOLD, C. - TOMAŠOVÝCH, A. - GOLEJ, M. Early and Middle Callovian ammonites from the Pieniny Klippen Belt (Western Carpathians) in hiatal successions: unique biostratigraphic evidence from sediment-filled fissure deposits. In Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen, 2009, vol. 252, no. 1, p. 55-79.
STAŇOVÁ, S. - SOTÁK, J. - HUDEC, N. Markov Chain analysis of turbiditic facies and flow dynamics (Magura Zone, Outer Western Carpathians, NW Slovakia). In Geologica Carpathica, 2009, vol. 60, no. 4, p. 295-305.
TOMAŠOVÝCH, A. - KIDWELL, S.M. Fidelity of variation in species composition and diversity partitioning by death assemblages: time-averaging transfers diversity from beta to alpha levels. In Paleobiology, 2009, vol. 35, no. 1, p. 94-118.
TOMAŠOVÝCH, A. - KIDWELL, S.M. Preservation of spatial and environmental gradients by death assemblages. In Paleobiology, 2009, vol. 35, no. 1, p. 119-145.
TOMAŠOVÝCH, A. - ZUSCHIN, M. Variation in brachiopod preservation along a carbonate shelf-basin transect (Red Sea and Gulf of Aden): Environmental sensitivity of taphofacies. In Palaios, 2009, vol. 24, no. 10, p. 697-716.
UHER, P. - MIKUŠ, T. - MILOVSKÝ, R. - BIROŇ, A. - SPIŠIAK, J. - LIPKA, J. - JAHN, J. Lazulite and Ba, Sr, Ca, K-rich phosphates–sulphates in quartz veins from metaquartzites of Tribeč Mountains, Western Carpathians, Slovakia: Compositional variations and evolution. In Lithos, 2009, vol. 112, no. 3-4, p. 447-460.
VRŠANSKÝ, P. - LIANG, J-H. - REN, D. Advanced morphology and behaviour of extinct earwig-like cockroaches (Blattida: Fuziidae fam. nov.). In Geologica Carpathica, 2009, vol. 60, no. 6, p. 449-462.
VRŠANSKÝ, P. Albian cockroaches (Insecta, Blattida) from French amber of Archingeay. In Geodiversitas, 2009, vol. 31, no. 1, p. 73-98.
ALROY, J. - ABERHAN, M. - BOTTJER, D.J. - FOOTE, M. - FÜRSICH, F.T. - HARRIES, P.J. - HENDY, A.J.W. - HOLLAND, S.M. - IVANY, L.C. - KIESSLING, W. - KOSNIK, M.A. - MARSHALL, C.R. - MCGOWAN, A.J. - MILLER, A.I. - OLSZEWSKI, T.D. - PATZKOWSKY, M.E. - PETERS, S.E. - VILIER, L. - WAGNER, P.J. - BONUSO, N. - BORKOW, P.S. - BRENNEIS, B. - CLAPHAM, M.E. - FALL, L.M. - FERGUSON, C.A. - HANSON, V.L. - KRUG, A.Z. - LAYOU, K.M. - LECKEY, E.H. - NÜRNBERG, S. - POWERS, C.M. - SESSA, J.A. - SIMPSON, C. - TOMAŠOVÝCH, A. - VISSAGI, C.C. Phanerozoic trends in the global diversity of marine invertebrates. In Science, 2008, vol. 321, p. 97-100.
ANDRÁŠ, P. - LICHÝ, A. - KRIŽÁNI, I. - RUSKOVÁ, J. - LADOMERSKÝ, J. - JELEŇ, S. - HRONCOVÁ, E. - MATÚŠKOVÁ, L. Podlipa dump-field at Ľubietová – land contamined by heavy metals (Slovakia). In Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 2008, vol. 3, no. 2, p. 5-18.
ANDRÁŠ, P. - NAGYOVÁ, I. - MELICHOVÁ, Z. Separácia a identifikácia ílových minerálov z haldových polí ložiska Ľubietová pre účely štúdia ich sorpčných vlastností. In Chemické listy, 2008, vol. 102, no. 8, p. 684.
ANISYUTKIN, L.N. - GRACHEV, V.G. - PONOMARENKO, A.G. - RASNITSYN, A.P. - VRŠANSKÝ, P. PART II: Fossil Insects in the Cretaceous Mangrove Facies of Southern Negev, Israel. In Plant – Arthropod Interactions in the Early Angiosperm History : Evidence from the Cretaceous of Israel. - Sofia : Pensoft, 2008, p. 189-223. ISBN 978–954–642-315-3.
BROSKA, I. - ZAHRADNÍK, L. - PETRÍK, I. Origin of syenitic dike by flowage differentiation (Modra massif, Malé Karpaty Mts., Western Carpathians). In Neues Jahrbuch für Mineralogie - Abhandlungen, 2008, vol. 185, no. 1, p. 79-90.
FEIST-BURKHARDT, S. - GÖTZ, A. - SZULC, J. - BORKHATARIA, R. - GELUK, M. - HAAS, J. - HORNUNG, J. - JORDAN, P. - KEMPF, O. - MICHALÍK, J. - NAWROCKI, J. - REINHARDT, L. - RICKEN, W. - RÖHLING, H-G. - RÜFFER, T. - TÖRÖK, Á. - ZÜHLKE, R. Triassic. In The geology of Central Europe : Volume 2 - Mesozoic and Cenozoic. - London : Geological Society, 2008, p. 749-821. ISBN 978-1-86239-264-9.
HAUTMANN, M. - BENTON, M.J. - TOMAŠOVÝCH, A. Catastrophic ocean acidification at the Triassic-Jurassic boundary. In Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen, 2008, vol. 249, no. 1, p. 119-127.
HOVORKA, D. - SPIŠIAK, J. - MIKUŠ, T. Aeneolithic jadeitite axes from western Slovakia - raw material and transportation aspects. In Archäologisches Korrespondenzblatt, 2008, vol. 38, no. 1, p. 33-44.
HRUBCOVÁ, P. - ŚRODA, P. - CELEBRATION 2000 WORKING GROUP - VOZÁR, J. Crustal structure at the easternmost termination of the Variscan belt based on CELEBRATION 2000 and ALP 2002 data. In Tectonophysics, 2008, vol. 460, no. 1-4, p. 55-75.
HURAI, V. - GÖTTLICHER, J. - MAJZLAN, J. - HURAIOVÁ, M. Contrasting ferric iron contents in conjugate Fe oxide and silicate melts from Southern Slovakia determined using micro-xanes spectroscopy. In Canadian Mineralogist, 2008, vol. 46, no. 4, p. 1173-1181.
HURAI, V. - LEXA, O. - SCHULMANN, K. - MONTIGNY, R. - PROCHASKA, W. - FRANK, W. - KONEČNÝ, P. - KRÁĽ, J. - THOMAS, R. - CHOVAN, M. Mobilization of ore fluids during Alpine metamorphism: evidence from hydrothermal veins in the Variscan basement of Western Carpathians, Slovakia. In Geofluids, 2008, vol. 8, no. 3, p. 181-207.
HURAI, V. - PROCHASKA, W. - LEXA, O. - SCHULMANN, K. - THOMAS, R. - IVAN, P. High-density nitrogen inclusions in barite from a giant siderite vein: implications for Alpine evolution of the Variscan basement of Western Carpathians, Slovakia. In Journal of Metamorphic Geology, 2008, vol. 26, no. 4, p. 487-498.
JEŘÁBEK, P. - JANÁK, M. - FARYAD, S.W. - FINGER, F. - KONEČNÝ, P. Polymetamorphic evolution of pelitic schists and evidence for Permian low-pressure metamorphism in the Vepor Unit, West Carpathians. In Journal of Metamorphic Geology, 2008, vol. 26, no. 4, p. 465-485.
KUNDRÁT, M. - CRUICKSHANK, A.R.I. - MANNING, T.W. - NUDDS, J. Embryos of therizinosauroid theropods from the Upper Cretaceous of China: diagnosis and analysis of ossification patterns. In Acta Zoologica, 2008, vol. 89, no. 3, p. 231-251 + title page.
KUNDRÁT, M. - JOSS, J.M.P. - SMITH, M.M. Fate mapping in embryos of Neoceratodus forsteri reveals cranial neural crest participation in tooth development is conserved from lungfish to tetrapods. In Evolution & Development, 2008, vol. 10, no. 5, p. 531-536.
KUNDRÁT, M. HNK-1 immunoreactivity during early morphogenesis of the head region in a nonmodel vertebrate, crocodile embryo. In Naturwissenschaften, 2008, vol. 95, no. 11, p. 1063-1072 + title page.
LOGAN, A. - TOMAŠOVÝCH, A. - ZUSCHIN, M. - GRILL, B. Recent brachiopods from the Red Sea and Gulf of Aden. In Fossils and Strata: monograph series.Brachiopoda: Fossil and Recent. - Wiley-Blackwell, 2008, vol. 54, p. 299-309. ISBN 978-1-4051-8664-3. ISSN 0300-9491.
MICHALÍK, J. - SOTÁK, J. - LINTNEROVÁ, O. - HALÁSOVÁ, E. - BĄK, M. - SKUPIEN, P. - BOOROVÁ, D. The stratigraphic and paleoenvironmental setting of Aptian OAE black shale deposits in the Pieniny Klippen Belt, Slovak Western Carpathians. In Cretaceous Research, 2008, vol. 29, no. 5-6, p. 871-892.
MINATI, K. - CABRAL, M.C. - PIPÍK, R. - DANIELOPOL, D.L. - LINHART, J. - NEUBAUER, W. Morphological variability among European populations of Vestalenula cylindrica (Straub) (Crustacea, Ostracoda). In Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2008, vol. 264, no. 3-4, p. 296-305.
MURÍN, I. - ANDRÁŠ, P. Teoretické východiská k problematike kultúrneho a prírodného dedičstva. Zvolen : Bratia Sabovci, s.r.o, 2008. 122 s. ISBN 978-80-8083-686-3.
NEIVA, A. - ANDRÁŠ, P. - RAMOS, J.M.F. Antimony quartz and antimony–gold quartz veins from northern Portugal. In Ore Geology Reviews, 2008, vol. 34, no. 4, p. 533-546.
PETRÍK, Igor: Pemza a bronz - na pomedzí mytológie a histórie egejského sveta. VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 2008, 281 str.ISBN 978-80-224–1018-2 (english summary)
PIENKOWSKI, G. - SCHUDACK, M.E. - BOSÁK, P. - ENAY, R. - FELDMAN-OLSZEWSKA, A. - GOLONKA, J. - GUTOWSKI, J. - HERNGREEN, G.F.W. - JORDAN, P. - KROBICKI, M. - LATHUILIERE, B. - LEINFELDER, R.R. - MICHALÍK, J. - MÖNNIG, E. - NOE-NYGAARD, N. - PÁLFY, J. - PINT, A. - RASSER, M.W. - REISDORF, A. - SCHMID, D.U. - SCHWEIGERT, G. - SURLYK, F. - WETZEL, A. - WONG, T.E. Jurassic. In The geology of Central Europe : Volume 2 - Mesozoic and Cenozoic. - London : Geological Society, 2008, p. 823-922. ISBN 978-1-86239-264-9.
PIPÍK, R. - BODERGAT, A-M. Nouvelle faune d’ostracodes d’eau douce du Miocene supérieur de la région Carpatho-Pannonien et description d’especes appartenant aux genres Pseudocandona, Fabaeformiscandona et Candonopsis. In Palaeontographica : Abteilung A - Paläozoologie Stratigraphie, 2008, vol. 286, p. 89-121.
PUTIŠ, M. - SERGEEV, S. - ONDREJKA, M. - LARIONOV, A. - SIMAN, P. - SPIŠIAK, J. - UHER, P. - PADERIN, I. Cambrian-Ordovician metaigneous rocks associated with Cadomian fragments in the West-Carpathian basement dated by SHRIMP on zircons: a record from the Gondwana active margin settings. In Geologica Carpathica, 2008, vol. 59, no. 1, p. 3-18.
ROJKOVIČ, I. - SOTÁK, J. - KONEČNÝ, P. - ČECH, P. Stratiform manganese mineralization in the Paleogene and Jurassic shale formations of the Western Carpathians: mineralogy, geochemistry and ore forming processes. In Geologica Carpathica, 2008, vol. 59, no. 6, p. 503-514.
SCHLÖGL, J. - MICHALÍK, J. - ZÁGORŠEK, K. - ATROPS, F. Early Tithonian serpulid-dominated cavity-dwelling fauna, and the recruitment pattern of the serpulid larvae. In Journal of Paleontology, 2008, vol. 82, no. 2, p. 351-361.
TOMAŠOVÝCH, A. - CARLSON, S.J. - LABARBERA, M. Ontogenetic niche shift in the brachiopod Terebratalia transversa: relationship between the loss of rotation ability and allometric growth. In Palaeontology, 2008, vol. 51, no. 6, p. 1471-1496.
TOMAŠOVÝCH, A. - SCHLÖGL, J. Analyzing variations in cephalopod abundances in shell concentrations: the combined effects of production and density-dependent cementation rates. In Palaios, 2008, vol. 23, no. 10, p. 648-666.
TOMAŠOVÝCH, A. Composition of Hettangian brachiopod communities in the Western Carpathians: implications for recovery after the end-Triassic mass extinction event. In Fossils and Strata: monograph series.Brachiopoda: Fossil and Recent. - Wiley-Blackwell, 2008, vol. 54, p. 173-181. ISBN 978-1-4051-8664-3. ISSN 0300-9491.
TOMAŠOVÝCH, A. Evaluating neutrality and the escalation hypothesis in brachiopod communities from shallow, high-productivity habitats. In Evolutionary Ecology Research, 2008, vol. 10, p. 667-698.
TOMAŠOVÝCH, A. Substrate exploitation and resistance to biotic disturbance in the brachiopod Terebratalia transversa and the bivalve Pododesmus macrochisma. In Marine Ecology - Progress Series, 2008, vol. 363, p. 157-170.
VOIGT, S. - WAGREICH, M. - SURLYK, F. - WALASZCZYK, I. - ULIČNÝ, D. - ČECH, S. - VOIGT, T. - WIESE, F. - WILMSEN, M. - NIEBUHR, B. - REICH, M. - FUNK, H. - MICHALÍK, J. - JAGT, J.W.M. - FELDER, P.J. - SCHULP, A.S. Cretaceous. In The geology of Central Europe : Volume 2 - Mesozoic and Cenozoic. - London : Geological Society, 2008, p. 923-997. ISBN 978-1-86239-264-9.
VOZÁROVÁ, A. - KONEČNÝ, P. - VOZÁR, J. - ŠMELKO, M. Upper Jurassic-Lower Cretaceous tectonothermal events in the Southern Gemeric Permian rocks deduced from electron microprobe dating of monazite (Western Carpathians, Slovakia). In Geologica Carpathica, 2008, vol. 59, no. 2, p. 89-102.
VRŠANSKÝ, P. A complete larva of a Mesozoic (Early Cenomanian) cockroach (Insecta: Blattaria: Blattulidae) from the Sisteron amber (Alpes de Haute Provence, SE France). In Geologica Carpathica, 2008, vol. 59, no. 3, p. 269-272.
VRŠANSKÝ, P. Central ocellus of extinct cockroaches (Blattida: Caloblattinidae). In ZOOTAXA, 2008, vol. 1958, p. 41-50.
VRŠANSKÝ, P. Late Jurassic Cockroaches (Insecta, Blattaria) from the Houtiyn-Hotgor Locality in Mongolia. In Paleontological Journal, 2008, vol. 42, no. 1, p. 36-42.
VRŠANSKÝ, P. Mesozoic relative of the common synanthropic German cockroach (Blattida). In Deutsche Entomologische Zeitschrift, 2008, vol.55, no. 2, p. 215-221.
VRŠANSKÝ, P. New blattarians and a review of dictyopteran assemblages from the Lower Cretaceous of Mongolia. In Acta Palaeontologica Polonica, 2008, vol. 53, no. 1, p. 129-136.
YANES, Y. - TOMAŠOVÝCH, A. - KOWALEWSKI, M. - CASTILLO, C. - AGUIRRE, J. - ALONSO, M.R. - IBÁÑEZ, M. Taphonomy and compositional fidelity of Quaternary fossil assemblages of terrestrial gastropods from carbonate-rich environments of the Canary Islands. In Lethaia, 2008, vol. 41, no. 3, p. 235-256.
BROSKA, I. - HARLOV, D. - TROPPER, P. - SIMAN, P. Formation of magmatic titanite and titanite-ilmenite phase relations during granite alteration in the Tribec Mountains, Western Carpathians, Slovakia. In Lithos, 2007, vol. 95, no. 1-2, p. 58-71.
ELEČKO, M. - KONEČNÝ, V. - KRIPPEL, M. - KUBEŠ, P. - LEXA, J. - PRISTAŠ, J. - ZAKOVIČ, M. - VASS, D. - VOZÁR, J. - VOZÁROVÁ, A. - BODNÁR, J. - HUSÁK, Ľ. - FILO, M. - LACIKA, J. - LINKEŠ, V. a kol. Geológia Lučenskej kotliny a Cerovej vrchoviny. Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 2007. 277 s. ISBN 978-80-88974-92-5.
HURAI, V. - HURAIOVÁ, M. - KONEČNÝ, P. - THOMAS, R. Mineral-melt-fluid composition of carbonate-bearing cumulate xenoliths in Tertiary alkali basalts of southern Slovakia. In Mineralogical Magazine, 2007, vol. 71, no. 1, p. 63-79.
JANÁK, M. - MÉRES, Š. - IVAN, P. Petrology and metamorphic P-T conditions of eclogites from the northern Veporic Unit (Western Carpathians, Slovakia). In Geologica Carpathica, 2007, vol. 58, no. 2, p. 121-131.
KLEMBARA, J. - BERMAN, D. S. - HENRICI, A. C. - ČERŇANSKÝ, A. - WERNEBURG, R. - MARTENS, T. First description of skull of Lower Permian Seymouria sanjuanensis (Seymouriamorpha: Seymouriidae) at an early juvenile growth stage. In Annals of Carnegie Museum, 2007, vol. 76, no.1, p. 53-72
KRIŽÁNI, I. - ANDRÁŠ, P. - LADOMERSKÝ, J. Banícke záťaže Štiavnických vrchov. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2007. 100 s. ISBN 978-80-228-1825-4.
KRIŽÁNI, I. - ANDRÁŠ, P. - LADOMERSKÝ, J. Banícke záťaže Štiavnických vrchov. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2007. 100 s. ISBN 978-80-228-1825-4.
LEXA, J. - BAČO, P. - HURAI, V. - CHOVAN, M. - KODĚRA, P. - PETRO, M. - ROJKOVIČ, I. - TRÉGER, M. Vysvetlivky k metalogenetickej mape Slovenskej republiky 1 : 500 000. Editor Jaroslav Lexa. Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2007. 153 s. ISBN 978-80-89225-11-8.
MAJDANSKI, M. - KOZLOVSKAYA, E. - GRAD, M. - SUDETES 2003 WORKING GROUP - VOZÁR, J. 3D structure of the Earth's crust beneath the northern part of the Bohemian Massif. In Tectonophysics, 2007, vol. 437, no. 1-4, p. 17-36.
MAJZLAN, J. - LALINSKÁ, B. - CHOVAN, M. - JURKOVIČ, Ľ. - MILOVSKÁ, S. - GOTTLICHER, J. The formation, structure, and ageing of As-rich hydrous ferric oxide at the abandoned Sb deposit Pezinok (Slovakia). In Geochimica et Cosmochimica Acta, 2007, vol. 71, no. 17, p. 4206-4220.
MICHALÍK, J. - LINTNEROVÁ, O. - GAŹDZICKI, A. - SOTÁK, J. Record of environmental changes in the Triassic-Jurassic boundary interval in the Zliechov Basin, Western Carpathians. In Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2007, vol. 244, no. 1-4, p. 71-88.
MICHALÍK, J. Sedimentary rock record and microfacies indicators of the latest Triassic to mid-Cretaceous tensional development of the Zliechov Basin (Central Western Carpathians). In Geologica Carpathica, 2007, vol. 58, no. 5, p. 443-453.
MIKUŠ, T. - SPIŠIAK, J. Chemical composition and alteration of Cr-spinels from Meliata and Penninic serpentinized peridotites (Western Carpathians and Eastern Alps). In Geological Quarterly, 2007, vol. 51, no. 3, p. 257-270.
OLŠAVSKÝ, M. - ŠIMO, V. Diplocraterion - výrazná ichnofaciálna črta spodnotriasových súvrství Západných Karpát. In Mineralia Slovaca, 2007, vol. 39, no. 3, p. 173-184.
PIPÍK, R. - BODERGAT, A-M. Candoninae trapézoidales (Crustacea, Ostracoda) du Bassin de Turiec (Slovaquie) du Miocene supérieur : systématique, écologie et évolution. In Geobios, 2007, vol. 40, no. 5, p. 645-676.
PIPÍK, R. Phylogeny, palaeoecology, and invasion of non-marine waters by the late Miocene hemicytherid ostracod Tyrrhenocythere from Lake Pannon. In Acta Palaeontologica Polonica, 2007, vol. 52, no. 2, p. 351-368.
SHIREF, Y.M. - SALAJ, J. Upper Jurassic-Lower Paleogene lithostratigraphy and facies development in the Al Hamadah Al Hamra area (Libya). In Geologica Carpathica, 2007, vol. 58, no. 1, p. 3-18.
ŠIMO, V. - OLŠAVSKÝ, M. Diplocraterion parallelum Torell, 1870, and other trace fossils from the Lower Triassic succession of the Drienok Nappe in the Western Carpathians, Slovakia. In Bulletin of Geosciences, 2007, vol. 82, no. 2, p. 165-173.
ŠUCHA, V. - UHLÍK, P. - MADEJOVÁ, J. - PETIT, S. - KRAUS, I. - PUŠKELOVÁ, Ľ. Particle properties of hydrothermal ammonium-bearing illite-smectite. In Clays and Clay Minerals, 2007, vol. 55, no. 1, p. 36-44.
TOMAŠOVÝCH, A. - SIBLÍK, M. Evaluating compositional turnover of brachiopod communities during the end-Triassic mass extinction (Northern Calcareous Alps): Removal of dominant groups, recovery and community reassembly. In Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2007, vol. 244, no. 1-4, p. 170-200.
ZACHAR, J. - TÓTH, T.M. - JANÁK, M. Kyanite eclogite xenolith from the orthogneiss terrane of the Tisza Megaunit, Jánoshalma area, crystalline basement of southern Hungary. In Lithos, 2007, vol. 99, no. 3-4, p. 249-265.
BIELIK, M. - KLOSKA, K. - MEURERS, B. - ŠVANCARA, J. - WYBRANIEC, S. - CELEBRATION 2000 Potencial Field Working Group (FANCSIK, T., GRAD, M., GRAND, T., GUTERCH, A., KATONA, M., KRÓLIKOWSKI, CZ., MIKUŠKA, J., PAŠTEKA, R., PETECKI, Z., POLECHOŇSKA, O., RUESS, D., SZALAIOVÁ, V., ŠEFARA, J. & VOZÁR, J.) Gravity anomaly map of the CELEBRATION 2000 region. In Geol. Carpathica, 2006, vol. 57, no. 3, p. 145-156.
CIFUENTES-RUIZ, P. - VRŠANSKÝ, P. - VEGA, F.J. - CEVALLOS-FERRIZ, S.R.S. - GONZALES-SORIANO, E. - DELGADO DE JESUS, C.R. Campanian terrestrial arthropods from the Cerro del Pueblo Formation, Difunta Group in northeastern Mexico. In Geologica Carpathica, 2006, vol. 57, no. 5, p. 347-354.
GAAB, A.S. - JANÁK, M. - POLLER, U. - TODT, W. Alpine reworking of ordovician protoliths in the western Carpathians: geochronological and geochemical data on the Muran Gneiss Complex, Slovakia. In Lithos, 2006, vol. 87, no. 3-4, p. 261-275.
GAAB, A.S. - POLLER, U. - JANÁK, M. - KOHÚT, M. - TODT, W. Zircon U-Pb geochronology and isotopic characterization for the pre-Mesozoic basement of the Northern Veporic Unit (Central Western Carpathians, Slovakia). In Schweizerische mineralogische und petrographische Mitteilungen, 2005, vol. 85, no.1, p. 69-88.
GRAD, M. - GUTERCH, A. - KELLER, G.R. - JANIK, T. - HEGEDÜS, E. - VOZÁR, J. - SLACZKA, A. - TIIRA, T. - YLINIEMI, J. Lithospheric structure beneath trans-Carpathian transect from Precambrian platform to Pannonian basin: CELEBRATION 2000 seismic profile CEL05. In Journal of Geophysical Research : Solid Earth, 2006, vol. 111, b03301, doi:10.1029/2005JB003647.
HLADIL, J. - GERŠL, M. - STRNAD, L. - FRÁNA, J. - LANGROVÁ, A. - SPIŠIAK, J. Stratigraphic variation of complex impurities in platform limestones and possible significance of atmospheric dust: a study with emphasis on gamma-ray spectrometry and magnetic susceptibility outcrop logging (Eifelian-Frasnian, Moravia, Czech Republic). In International Journal of Earth Sciences, 2006, vol. 95, no. 4, p. 703-723.
HURAI, V. - MARKO, F. - TOKARSKI, A. - SWIERCZEWSKA, A. - KOTULOVÁ, J. - BIROŇ, A. Fluid inclusion evidence for deep burial of the Tertiary accretionary wedge of the Carpathians. In Terra Nova, 2006, vol. 18, no. 6, p. 440-446.
JANÁK, M. - FROITZHEIM, N. - VRABEC, M. - RAVNA, E.J.K. - DE HOOG, C-J. Ultrahigh-pressure metamorphism and exhumation of garnet peridotite in Pohorje, Eastern Alps. In Journal of Metamorphic Geology. - Blackwell Scientific Publications, 2006, vol. 24, no. 1, p. 19-31.
KLEMBARA, J. - BERMAN, D. S. - HENRICI, A. C. - ČERŇANSKÝ, A. - WERNEBURG, R. Comparison of cranial anatomy and proportions of similarity sized Seymouria sanjuanensis and Discosauriscus austriacus. In Annals of Carnegie Museum, 2006, vol. 75, p. 37- 49.
KOVALENKER, V.A. - NAUMOV, V.B. - PROKOFIEV, V.Y. - JELEŇ, S. - HÁBER, M. Composition of magmatic melts and evolution of mineral-forming fluids in the Banska Stiavnica epithermal Au-Ag-Pb-Zn deposit, Slovakia: a study of inclusions in minerals. In Geochemistry International, 2006, vol. 44, no. 2, p. 118-136.
MAJDANSKI, M. - GRAD, M. - GUTERCH, A. - SUDETES 2003 WORKING GROUP - VOZÁR, J. 2-D seismic tomographic and ray tracing modelling of the crustal structure across the Sudetes Mountains basing on SUDETES 2003 experiment data. In Tectonophysics, 2006, vol. 413, no. 3-4, p. 249-269.
MAJZLAN, J. - CHOVAN, M. - LALINSKÁ, B. - JURKOVIČ, Ľ. - MILOVSKÁ, S. - GOTTLICHER, J. Formation, composition, structure, and ageing of As-ferrihydrite from Pezinok, Slovakia. In Geochimica et Cosmochimica Acta, 2006, vol. 70, no. 18 Suppl. 1, p. A385.
MIKULÁŠ, R. - ŠIMO, V. Nález neobvykle zachovalé ichnofosilie křídového stáří z glaciálních uloženin Čech. In Zpravodaj České geologické společnosti, 2006, č. 2, s. 21-23.
MIKUŠ, T. - SPIŠIAK, J. - SÝKORA, M. - DEMKO, R. Chemical composition of spinels from Mesozoic alkali basalts of the Western Carpathians — implications for sources of detrital spinels in flysch sediments. In Geologica Carpathica, 2006, vol. 57, no. 6, p. 447-460.
NEIVA, A. - ANDRÁŠ, P. - RAMOS, J.M.F. Antimony quartz and antimony gold quartz veins from northern Portugal. In Geochimica et Cosmochimica Acta Supplement, 2006, vol. 70, no. 18, p. 442.
PÉCSKAY, Z. - LEXA, J. - SZAKACS, A. - SEGHEDI, I. - BALOGH, K. - KONEČNÝ, V. - ZELENKA, T. - KOVACS, M. - PÓKA, T. - FÜLÖP, A. - MÁRTON, E. - PANAIOTU, C. - CVETKOVIĆ, V. Geochronology of Neogene magmatism in the Carpathian arc and intra-Carpathian area. In Geologica Carpathica, 2006, vol. 57, no. 6, p. 511-530.
PETRÍK, I. - KONEČNÝ, P. - KOVÁČIK, M. - HOLICKÝ, I. Electron microprobe dating of monazite from the Nizke Tatry Mountains orthogneisses (Western Carpathians, Slovakia). In Geologica Carpathica, 2006, vol. 57, no. 4, p. 227-242.
PIPÍK, R. - BODERGAT, A-M. Groupe de Candona clivosa, nouveau groupe de Candoninae (Crustacea, Ostracoda) et sa diversification dans le Bassin de Turiec (Slovaquie) au Miocene supérieur. In Geobios. - Paris : Elsevier France, 2006, vol. 39, no. 3, p. 394-414.
ŚRODA, P. - CZUBA, W. - GRAD, M. - GUTERCH, A. - TOKARSKI, A. - JANIK, T. - RAUCH, M. - KELLER, G.R. - HEGEDÜS, E. - VOZÁR, J. - CELEBRATION 2000 WORKING GROUP. Crustal and upper mantle structure of the Western Carpathians from CELEBRATION 2000 profiles CEL01 and CEL04: seismic models and geological implications. In Geophysical Journal International. - Oxford : Blackwell Science, 2006, vol. 167, no. 2, p. 737-760.
ŠRODOŇ, J. - KOTARBA, M. - BIROŇ, A. - SUCH, P. - CLAUER, N. - WÓJTOWICZ, A. Diagenetic history of the Podhale-Orava Basin and the underlying Tatra sedimentary structural units (Western Carpathians): evidence from XRD and K-Ar of illite-smectite. In Clay Minerals. - London : Mineralogical Society, 2006, vol. 41, no. 3, p. 751-774.
TOMAŠOVÝCH, A. - FÜRSICH, F.T. - OLSZEWSKI, T.D. Modeling shelliness and alteration in shell beds: variation in hardpart input and burial rates leads to opposing predictions. In Paleobiology, 2006, vol. 32, no. 2, p. 278-298.
TOMAŠOVÝCH, A. - FÜRSICH, F.T. - WILMSEN, M. Preservation of autochthonous shell beds by positive feedback between increased hardpart-input rates and increased sedimentation rates. In Journal of Geology. - Chicago : The University of Chicago, 2006, vol. 114, no. 3, p. 287-312.
TOMAŠOVÝCH, A. A new early jurassic rhynchonellid brachiopod from the western tethys and implications for systematics of rhynchonellids from the triassic-jurassic boundary. In Journal of Paleontology, 2006, vol. 80, no. 2, p. 212-228.
TOMAŠOVÝCH, A. Brachiopod and bivalve ecology in the late Triassic (Alps, Austria): Onshore-offshore replacements caused by variations in sediment and nutrient supply. In Palaios, 2006, vol. 21, no. 4, p. 344-368.
TOMAŠOVÝCH, A. Linking taphonomy to community-level abundance: Insights into compositional fidelity of the Upper Triassic shell concentrations (Eastern Alps). In Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. - Elsevier, 2006, vol. 235, no. 4, p. 355-381.
BROSKA, I. - WILLIAMS, C.T. - JANÁK, M. - NAGY, G. Alteration and breakdown of xenotime-(Y) and monazite-(Ce) in granitic rocks of the Western Carpathians, Slovakia. In Lithos : Magmatic and Metamorphic Evolution of the Variscan Orogenic Crust, 2005, vol. 82, p. 71-83.
FARYAD, S.W. - SPIŠIAK, J. - HORVÁTH, P. - HOVORKA, D. - DIANIŠKA, I. - JÓZSA, S. Petrological and geochemical features of the Meliata mafic rocks from the sutured Triassic Oceanic Basin, Western Carpathians. In Ofioliti, 2005, vol. 30, no.1, p. 27-35.
HU, X. - JANSA, L. - WANG, C. - SARTI, M. - BAK, K. - WAGREICH, M. - MICHALÍK, J. - SOTÁK, J. Upper Cretaceous oceanic red beds (CORBs) in the Tethys: occurrences, lithofacies, age, and environments. In Cretaceous Research. - Elsevier, 2005, vol. 26, no. 1, p. 3-20.
JANÁK, M. - FROITZHEIM, N. - VRABEC, M. - RAVNA, E.J.K. Reply to comment by C. Miller and J. Konzett on "First evidence for ultrahigh-pressure metamorphism of eclogites in Pohorje, Slovenia: Tracing deep continental subduction in the eastern Alps". In Tectonics, 2005, vol. 24 no. 6, tC6011, doi:10.1029/2005TC001875.
KLEMBARA, J. - BERMAN, D. S. - HENRICI, A.C. - ČERŇANSKÝ, A. New structures and reconstructions of the skull of the seymouriamorph Seymouria sanjuanensis, Vaughn. In Annals of Carnegie Museum of Natural History, 2005, vol. 74, p. 217–224.
KUBIŠ, M. - BROSKA, I. The role of boron and fluorine in evolved granitic rock systems (on the example of the Hnilec area, Western Carpathians). In Geologica Carpathica, 2005, vol. 56, no. 3, p. 193-204.
PRŠEK, J. - MIKUŠ, T. - MAKOVICKÝ, E. - CHOVAN, M. Cuprobismutite, kupčíkite, hodrushite and associated sulfosalts from the black shale hosted Ni-Bi-As mineralization at Čierna Lehota, Slovakia. In European Journal of Mineralogy. - Stuttgart : E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, 2005, vol. 17, no. 1, p. 155-162.
SPIŠIAK, J. - HOVORKA, D. Jadeite and eclogite: Peculiar raw materials of Neolithic stone implements in Slovakia and their possible sources. In Geoarchaeology. - John Wiley & sons, 2005, vol. 20, no. 3, p. 229-242.
TOMAŠOVÝCH, A. - FARKAŠ, J. Cathodoluminescence of Late Triassic terebratulid brachiopods: implications for growth patterns. In Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. - Elsevier, 2005, vol. 216, no. 3-4, p. 215-233.
TOMAŠOVÝCH, A. - ROTHFUS, T. Differential taphonomy of modern brachiopods (San Juan Islands, Washington State): effect of intrinsic factors on damage and community-level abundance. In Lethaia, 2005, vol. 38, no. 3, p. 271-292.
VOZÁROVÁ, A. - FRANK, W. - KRÁĽ, J. - VOZÁR, J. 40Ar/39Ar dating of detrital mica from the Upper Paleozoic sandstones in the Western Carpathians (Slovakia). In Geologica Carpathica, 2005, vol. 56, no. 6, p. 463-472.
VRŠANSKÝ, P. Mass mutations of insects at the Jurassic/Cretaceous boundary? In Geologica Carpathica, 2005, vol. 56, no. 6, p. 473-482.
BAKOS, F. - CHOVAN, M. - BAČO, P. - BAHNA, B. - FERENC, Š. - HVOŽĎARA, P. - JELEŇ, S. - KAMHALOVÁ, M. - KAŇA, R. - KNÉSL, J. - KRASNEC, Ľ. - KRIŽÁNI, I. - MAŤO, Ľ. - MIKUŠ, T. - PAUDITŠ, P. - SOMBATHY, L. - ŠÁLY, J. Zlato na Slovensku. Bratislava : Slovenský skauting, 2004. 298 s. ISBN 80-89136-21-4.
BEZÁK, V. - BROSKA, I. - IVANIČKA, J. - REICHWALDER, P. - VOZÁR, J. - POLÁK, M. - HAVRILA, M. - MELLO, J. - BIELY, A. - PLAŠIENKA, D. - POTFAJ, M. - KONEČNÝ, V. - LEXA, J. - KALINČIAK, M. - ŽEC, B. - VASS, D. - ELEČKO, M. - JANOČKO, J. - PERESZLÉNYI, M. - MARKO, F. - MAGLAY, J. - PRISTAŠ, J. Tektonická mapa Slovenskej republiky. Bratislava : Ministerstvo životného prostredia SR : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2004. ISBN 80-88974-62-3.
BIELIK, M. - ŠEFARA, J. - KOVÁČ, M. - BEZÁK, V. - PLAŠIENKA, D. The Western Carpathians-interaction of Hercynian and Alpine processes. In Tectonophysics, 2004, vol. 393, p. 63-86.
BROSKA, I. - WILLIAMS, C.T. - UHER, P. - KONEČNÝ, P. - LEICHMANN, J. The geochemistry of phosphorus in different granite suites of the Western Carpathians, Slovakia: the role of apatite and P-bearing feldspar. In Chemical Geology, 2004, vol. 205, p. 1-15.
FINGER, F. - BROSKA, I. - HAUNSCHMID, B. - HRAŠKO, Ľ. - KOHÚT, M. - KRENN, E. - PETRÍK, I. - RIEGLER, G. - UHER, P. Electron-microprobe dating of monazites from Western Carpathian basement granitoids: plutonic evidence for an important Permian rifting event subsequent to Variscan crustal anatexis. In International Journal of Earth Sciences, 2003, vol. 92, p. 86-98.
HONTY, M. - UHLÍK, P. - ŠUCHA, V. - ČAPLOVIČOVÁ, M. - FRANCŮ, J. - CLAUER, N. - BIROŇ, A. Smectite-to-illite alteration in salt-bearing bentonites (the East Slovak Basin). In Clays and Clay Minerals, 2004, vol. 55, no. 5, p. 533-551.
JANÁK, M. - FROITZHEIM, N. - LUPTÁK, B. - VRABEC, M. - RAVNA, E.J.K. First evidence for ultrahigh-pressure metamorphism of eclogites in Pohorje, Slovenia: Tracing deep continental subduction in the Eastern Alps. In Tectonics, 2004, vol. 23, no. 5, tC5014, doi:10.1029/2004TC001641.
KOVÁČ, P. - HÓK, J. - VOJTKO, R. - MADARÁS, J. - POLÁK, M. - BOOROVÁ, D. Krížňanský príkrov a mezozoikum obalových sekvencií veporika. In Tektogenéza mezozoických panví Západných Karpát. - Bratislava : ŠGÚDŠ, 2004, s. 1-113.
SABOL, M. - VASS, D. - ELEČKO, M. - KONEČNÝ, V. - HENSEL, K. - HOLEC, P. - HUDÁČKOVÁ, N. - KERNÁTSOVÁ, J. - KLEMBARA, J. - PIPÍK, R. - KOVÁČOVÁ-SLAMKOVÁ, M. Reconstruction and evolution of the Hajnáčka I paleoenvironment. In Early Villanyian site of Hajnácka I (Southern Slovakia). Paleontological research 1996-2000. - Rimavská Sobota : Gemersko-malohontské múzeum, 2004, p. 131-141. ISBN 80-85134-17-9.
TOMAŠOVÝCH, A. Effect of extrinsic factors on biofabric and brachiopod alteration in a shallow intraplatform carbonate setting (Upper Triassic, West Carpathians). In Palaios, 2004, vol. 19, p. 349-371.
TOMAŠOVÝCH, A. Microfacies and depositional environment of the an Upper Triassic intra-platform carbonate basin: the Fatric Unit of the West Carpathians (Slovakia). In Facies. - Erlangen : Institut für Paläontologie der Universität Erlangen-Nürnberg, 2004, vol. 50, p. 77-105.
TOMAŠOVÝCH, A. Postmortem durability and population dynamics affecting the fidelity of Brachiopod size-frequency distributions. In Palaios, 2004, vol. 19, p. 477-496.
VRŠANSKÝ, P. Transitional Jurassic/Cretaceous cockroach assemblage (Insecta, Blattaria) from the Shar-Teg in Mongolia. In Geologica Carpathica, 2004, vol. 55, no. 6, p. 457-468.
DOSTÁL, J. - VOZÁR, J. - KEPPIE, J.D. - HOVORKA, D. Permian volcanism in the Central Western Carpathians (Slovakia): Basin-and-Range type rifting in the southern Laurassian margin. In International Journal of Earth Sciences, 2003, vol. 92, no. 1, p. 27-35.
GRAD, M. - ŠPIČÁK, A. - KELLER, G.R. - GUTERCH, A. - BROŽ, M. - HEGEDÜS, E. - WORKING GROUP - VOZÁR, J. SUDETES 2003 seismic experiment. In Studia geophysica et geodaetica. - Praha : Academie věd České Republiky, 2003, vol. 47, no. 3, p. 681-689.
GUTERCH, A. - GRAD, M. - KELLER, G.R. - POSGAY, K. - VOZÁR, J. - ŠPIČÁK, A. - BRÜCKL, E. - HAJNAL, Z. - THYBO, H. - SELVI, O. - CELEBRATION 2000 EXPERIMENT TEAM. CELEBRATION 2000 seismic experiment. In Studia geophysica et geodaetica. - Praha : Academie věd České Republiky, 2003, vol. 47, no. 3, p. 659-669.
GUTERCH, A. - GRAD, M. - ŠPIČÁK, A. - BRÜCKL, E. - HEGEDÜS, E. - KELLER, G. R. - THYBO, H. - CELEBRATION 2000, ALP 2002, SUDETES 2003 WORKING GROUPS - VOZÁR, Jozef. An overview of recent seismic refraction experiments in Central Europe. In Studia geophysica et geodaetica. - Praha : Academie věd České Republiky, 2003, vol. 47, no. 3, p. 651-657.
HONTY, M. - ŠUCHA, V. - PUŠKELOVÁ, Ľ. Potassium fixation in smectites by wetting and drying in NaCl solution. In Geologica Carpathica, 2003, vol. 54, no. 4, p. 261-264.
LEICHMANN, J. - BROSKA, I. - ZACHOVALOVÁ, K. Low-grade metamorphic alteration of feldspar minerals: a CL study. In Terra Nova, 2003, vol. 15, no. 2, p. 104-108.
LUPTÁK, B. - JANÁK, M. - PLAŠIENKA, D. - SCHMIDT, S. Th. Alpine low-grade metamorphism of the Permian – Triassic sedimentary rocks from the Veporic unit, Western Carpathians: phyllosilicate composition and “crystallinity” data. In Geologica Carpathica, 2003, vol. 54, no. 6, p. 367-375.
MIKUŠ, T. - CHOVAN, M. Hydrothermal Sb-Au mineralization in the Strážovské vrchy Mountains (Malá Magura, Western Carpathians). In Geologica Carpathica, 2003, vol. 54, no. 4, p. 207-216.
MILOVSKÝ, R. - HURAI, V. - PLAŠIENKA, D. - BIROŇ, A. Hydrotectonic regime at soles of overthrust sheets: textural and fluid inclusion evidence from basal cataclasites of the Muráň nappe (Western Carpathians, Slovakia). In Geodinamica Acta, 2003, vol. 16, no. 1, p. 1-20.
PETRÍK, I. - NABELEK, P. - JANÁK, M. - PLAŠIENKA, D. Conditions of formation and crystallization kinetics of highly oxidized pseudotachylytes from the High Tatras (Slovakia). In Journal of Petrology, 2003, vol. 44, no. 5, p. 901-927.
PLAŠIENKA, D. Development of basement-involved fold and thrust structures exemplified by the Tatric–Fatric–Veporic nappe system of the Western Carpathians (Slovakia). In Geodinamica Acta, 2003, vol. 16, no. 1, p. 21-38.
POLÁK, M., BEZÁK, V., FILO, I., HAVRILA, M., KOHÚT, M., KOVÁČ, P., MELLO, J., MAGLAY, J., ELEČKO, M., OLŠAVSKÝ, M., VOZÁR, J., SIMAN, P., BUČEK, S. , HÓK, J. , RAKÚS, M., LEXA, J., ŠIMON, L. Geologická mapa Starohorských vrchov, Čierťaže a severnej časti Zvolenskej kotliny 1:50 000. Bratislava : ŠGÚDŠ - Nakladateľstvo D. Štúra, 2003.
PUTIŠ, M. - KOTOV, A.B. - PETRÍK, I. - KORIKOVSKY, S.P. - MADARÁS, J. - SALNIKOVA, E.B. - YAKOVLEVA, S.Z. - BEREZHNAYA, N.G. - PLOTKINA, Y.V. - KOVACH, V.P. - LUPTÁK, B. - MAJDÁN, M. Early- vs. Late orogenic granitoids relationships in the Variscan basement of the Western Carpathians. In Geologica Carpathica, 2003, vol. 54, no. 3, p. 163-174.
VIDLIČKA, Ľ. - VRŠANSKÝ, P. - SHCHERBAKOV, D. Two new troglobitic cockroach species of the genus Speleoblatta (Blattaria: Nocticolidae) from North Thailand. In Journal of Natural History, 2003, vol. 37, p. 107-114.
AUBRECHT, R. - SZULC, J. - MICHALÍK, J. - SCHLÖGL, J. - WAGREICH, M. Middle Jurassic Stromatactis mud-mound in the Pieniny Klippen Belt (Western Carpathians). In Facies, 2002, no. 47, p. 113-126.
BAKOS, F. - CHOVAN, M. - ANDRÁŠ, P. Gold mineralization in the Tatric tectonic unit (Western Carpathians). In Geologica Carpathica : Proceedings of the XVIIth Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, 2002, vol. 53, special issue, p. 89-91.
BIELY, A. - BEZÁK, V. - ELEČKO, M. - KONEČNÝ, V. - POLÁK, M. - VASS, D. - VOZÁR, J. Some new geological knowledge obtained in the Western Cartpathians between the Xth and XVIIth CBGA Congresses. In Geol. Carpathica, 2002, vol. 53, no. 3, p. 211-212.
BROSKA, I. - WILLIAMS, C.T. - AUBIN, A. - UHER, P. - LEICHMANN, J. Apatite composition and estimation of initial fluorine concetration in the West-Carpathian granites. In Geologica Carpathica, 2002, vol. 53, spec. iss., p. 190-192.
DUNKL, I. - ÁRKAI, P. - BALEN, D. - BALINTONI, I. - BERZA, T. - BIROŇ, A. - CSONTOS, L. - FRISCH, W. - FRITZ, H. - HOXHA, L. - JANÁK, M. - KÁZMÉR, M. - KOLLER, F. - KOROKNAI, B. - LELKES-FELDVÁRI, G. - MILOVANOVIC, D. - MOST, Th. - TÓTH, T.M. - NAKOV, R. - PALINKAŠ, L. - PAMIČ, D. - PLAŠIENKA, D. - PUSTE, A. - PUTIŠ, M. - SCHUSTER, Ralf - SZÉKELY, B. - THÖNI, M. - TOMLJENOVIČ, B. - TÖRÖK, K. - VRABEC, M. Web edition of the metamorphic map and database of Carpatho-Balkan-Dinaride area. In Geologica Carpathica, 2002, vol. 53, spec. iss., p. 161-164.
FARYAD, S.W. - SPIŠIAK, J. - HORVÁTH, P. - HOVORKA, D. - DIANIŠKA, I. - SÁNDOR, J. Meliata unit - petrology, geochemistry and geotectonic position of metabasites. In Geologica Carpathica, 2002, vol. 53, spec. iss., p. 180-183.
FICERIOVÁ, J. - BALÁŽ, P. - BOLDIŽÁROVÁ, E. - JELEŇ, S. Thiosulfate leaching of gold from a mechanically activated CuPbZn concentrate. In Hydrometallurgy, 2002, vol. 67, p. 37-43.
HRAŠKO, Ľ. - BROSKA, I. - FINGER, F. Permian granitic magmatism and disintegration of the Lower Paleozoic basement in the SW Veporicum near Klenovec (Western Carpathians). In Geologica Carpathica, 2002, vol. 53, spec. iss., p. 185-187.
HURAI, V. - KIHLE, J. - KOTULOVÁ, J. - MARKO, F. - SWIERCZEWSKA, A. Origin of the methane in quartz crystals from the Tertiary accretionary wedge and forearc basin of the Western Carpathians. In Applied Geochemistry, 2002, vol. 17, p. 1259-1271.
CHOVAN, M. - SCHROLL, E. - ANDRÁŠ, P. - EBNER, F. - KOTULOVÁ, J. - MALI, H. - PROCHASKA, W. Stibnite mineralization of Western Carpathians and Eastern Alps: geological, mineralogical and geochemical features. In Geologica Carpathica, 2002, vol. 53, spec. iss., p. 91-93.
IVAN, P. - DEMKO, R. - ROJKOVIČ, I. - VOZÁR, J. Geochemistry and Geodynamic setting of the Permian Volcanism in the Western Carpathians: a review. In Electronical Form of the Geol. Carpathica, 2002, vol. 53, Special Issue, Proc. of the XVIIth Congress of CBGA, Bratislava, Index I.
JANÁK, M. Polymetamorphic evolution of the crystalline complexes in the Central Western Carpathians (Tatric and Veporic units). In Geologica Carpathica, 2002, vol. 53, spec. iss., p. 160-161.
LINTNEROVÁ, O. - MICHALÍK, J. High resolution carbon isotope stratigraphy of Lower Cretaceous pelagic limestones. In Geologica Carpathica : Proceedings of the XVIIth Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, 2002, vol. 53, spec. iss., p. 64-66.
MICHALÍK, J. - LINTNEROVÁ, O. - SOTÁK, J. - HUDÁČKOVÁ, N. Orbital fluctuations and paleoclimate changes record in rhythmic rock sequences. In Geologica Carpathica : Proceedings of the XVIIth Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, 2002, vol. 53, special issue, p. 31.
MICHALÍK, J. - TOMAŠOVÝCH, A. - LINTNEROVÁ, O. - SOTÁK, J. Paleoclimatic, environmental and biotic changes during Triassic/Jurassic boundary time. In Geologica Carpathica : Proceedings of the XVIIth Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, 2002, vol. 53, special issue, p. 35-36.
MICHALÍK, J. (ed.) Tethyan/Boreal Cretaceous correlation : Mediterranean and Boreal Cretaceous paleobiogegraphic areas in Central and Eastern Europe. Bratislava : Veda, 2002. 291 P. ISBN 80-224-0708-9.
NOVÁK, MH. - ČERNÝ, P. - UHER, P. Extreme variation and apparent reversal of Nb-Ta fractionation in columbite-group minerals from the Scheibengraben beryl-columbite pegmatite, Maršíkov, Czech Republic. In European Journal of Mineralogy, 2003, vol. 15, no. 5, p. 565-574.
PAMIČ, J. - KOVÁCS, S. - VOZÁR, J. The Internal Dinaridic fragments into the collage of the South Pannonian Basin. In Geologica Carpathica, 2002, vol. 53, spec. iss., p. 9-12.
PIPÍK, R. - BODERGAT, A-M. The Upper Miocene Ostracode communities of the Turiec basin (Slovakia). In Geologica Carpathica : Proceedings of the XVIIth Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, 2002, vol. 53, spec. iss., p. 85-86.
PLAŠIENKA, D. Origin and growth of the West Carpathian orogenic wedge during the Mesozoic. In Geologica Carpathica, 2002, vol. 53, spec. iss., p. 132-135.
POLLER, U. - UHER, P. - BROSKA, I. - PLAŠIENKA, D. - JANÁK, M. First Permian - Early Triassic zircon ages for tin-bearing granites from the Gemeric unit (Western Carpathians, Slovakia): connection to the post-collisional extension of the Variscan orogen and S-type granite magmatism. In Terra Nova, 2002, vol. 14, p. 41-48.
RONIEWICZ, E. - MICHALÍK, J. Carnian corals from the Malé Karpaty Mountains, Western Carpathians, Slovakia. In Geologica Carpathica, 2002, vol. 53, no. 3, p. 149-157.
SOTÁK, J. - VOZÁROVÁ, A. - VOZÁR, J. The East Slovak triple point junction area: collisional puzzle of the West Carpathian-Pannonian-East Carpathian units. In Geol. Carpathica, 2002, vol. 53, Special Issue, Proc. of the XVIIth Congress of CBGA, Bratislava, p. 123–126.
ŠANTAVÝ, J. - BIELIK, M. - VOZÁR, J. Multidisciplinary Geophysical and Geological study of the Structure and Dynamics of the Lithosphere in the Western Carpathians and the Bohemina Massif Junction. In Electronical Form of the Geol. Carpathica, 2002, vol. 53, Special Issue, Proc. of the XVIIth Congress of CBGA, Bratislava, Index S.
TODT, W. - POLLER, U. - JANÁK, M. - KOHÚT, M. Metamorphic evolution of the western Tatra, Slovakia: new geochemical and geochronological data. In Geochimica et Cosmochimica Acta, 2002, vol. 66, 15 A, p. 777, Suppl. 1.
TRTÍKOVÁ, S. Environmental impact of exploitation of pyrite and stibnite in the Malé Karpaty Mountains, Slovakia. In Deposit and Geoenvironmental Models for Resource Exploitation and Environmental Security. - Netherlands : Kluwer Academic Publishers, 2002, p. 461-470. ISBN 1-4020-0989-5.
UHER, P. - JANÁK, M. - OZDÍN, D. Calcian dravite from metacarbonate rocks of the Mútnik magnesite-talc deposit, Hnúšťa, Slovakia. In Neues Jahrbuch für Mineralogie : Monatshefte, 2002, no. 2, p. 68-84.
VOZÁR, J. Remarks to the main tectonic fenomena along the northern part of the seismic transect 2T. In Geol. Carpathica, 2002, vol. 53, Special Issue, Proc. of the XVIIth Congress of CBGA, Bratislava, p. 126–127.
VRŠANSKÝ, P. - RASNITSYN, A.P. - VISHNIAKOVA, V.N. Order Blattida Latreille, 1810. In History of Insects. - Dodrecht : Kluwer Academic Publishers, 2002, p. 263-270. ISBN 1-4020-0026-X.
LEXA, J., BEZÁK, V., ELEČKO, M., MELLO, J., POLÁK, M., POTFAJ, M., VOZÁR, J. (Edits.), ELIÁŠ, M., KONEČNÝ, V., LESS, Gy., MANDE, G.W., MELLO, J., PÁLENSKÝ, P., PELIKÁN, P., POLÁK, M., POTFAJ, M., RADÓCZ, Gy., RYLKO, W., SCHNABEL, G.W., STRÁNÍK, Z., VASS, D., VOZÁR, J., & ZELENKA, T. Geological map of Western Carpathians and adjacent areas, 1:500 000. Geological Survey of Slovak republic, Bratislava, 2000.
MELLO, J., FILO, I., HAVRILA, M., IVANIČKA, J., MADARÁS, J., NÉMETH, Z., POLÁK, M., PRISTAŠ, J., VOZÁR, J., KOŠA, E. & JACKO, S. jun. Geologická mapa Slovenského raja, Galmusu a Hornádskej kotliny 1:50 000. ŠGÚDŠ, Bratislava, 2000.
PRISTAŠ, J. (edit.), ELEČKO, M., MAGLAY, J., FORDINÁL, K., ŠIMON, L., GROSS, P., POLÁK, M., HAVRILA, M., IVANIČKA, J., HATÁR, J. & VOZÁR, J., MELLO, J., NAGY , A. Geologická mapa Podunajskej nížiny – Nitrianskej pohorkatiny 1:50 000. ŠGÚDŠ, Bratislava, 2000.
GROSS, P., BUČEK, S., ĎURKOVIČ, T., FILO, I., KAROLI, S., MAGLAY, J., NAGY, A., HALOUZKA, R., SPIŠÁK, Z., ŽEC, B., VOZÁR, J., BORZA, V., LUKÁČIK, E., MELLO, J., POLÁK, M. & JANOČKO, J. Geologická mapa Popradskej kotliny, Hornádskej kotliny, Levočských vrchov, Spišsko-Šarišského medzihoria, Bachurne a Šarišskej vrchoviny 1:50 000. GS SR, Bratislava, 1999.
PLAŠIENKA, D. - JANÁK, M. - LUPTÁK, B. - MILOVSKÝ, R. - FREY, M. Kinematics and metamorphism of a Cretaceous core complex: The veporic unit of the Western Carpathians. In Physics and Chemistry of the Earth, Part A: Solid Earth and Geodesy, 1999, vol. 24, no. 8, p. 651-658.
SCHROLL, E. - ANDRÁŠ, P. - CHOVAN, M. First attempt to compare geochemometrically ore deposits of the Western Carpathians and of the Eastern Alps. In Geologica Carpathica, 1999, vol. 50, p. 192-195.
VOZÁR, J. - ŠANTAVÝ, J. - POTFAJ, M. - SZALAIOVÁ, V. - SCHOLTZ, P. - TOMEK, Č. - ŠEFARA, J. - MACHKOVÁ, N. - GNOJEK, I. - ŠÁLY, B. - PERESZLÉNYI, M. - HRUŠECKÝ, I. - HLAVATÝ, I. - JUREŇA, V. - RUDINEC, R. - MAGYAR, J. - SLÁVIK, M. Atlas of deep reflection seismic profiles of the Western Carpathians and their interpretation (Edits. J. Vozár & J. Šantavý), Geol. Survey of Slovak Rep., Bratislava, 1999, 31 p. form A2, 38 maps and tables form A2.
IVANIČKA, J., POLÁK, M., HÓK, J., HATÁR, J., GREGUŠ, J., VOZÁR, J., NAGY, A., FORDINÁL, K., PRISTAŠ, J., KONEČNÝ, V. & ŠIMON, L. Geologická mapa Tribeča. Reg. geol. mapy Slovenska 1:50 000. Geol. služba SR, Bratislava, 1998.
KONEČNÝ, V., LEXA, J., HALOUZKA, R., DUBLAN, L., ŠIMON, L., STOLÁR, M., NAGY, A., POLÁK, M., VOZÁR, J., HAVRILA, M. & PRISTAŠ, J. Geologická mapa Štiavnických vrchov a Pohronského Inovca (štiavnický stratovulkán). Reg. geol. mapy Slovenska 1:50 000. Geol. služba SR, Bratislava, 1998.
VOZÁR, J., BEZÁK, V., ELEČKO, M. GROSS, P., KONEČNÝ, V., LEXA, J., MELLO, J. POLÁK, M., POTFAJ, M., RAKÚS, M. VASS, D. & VOZÁROVÁ, A. Geological map of Slovakia, 1:1,000.000. Vozár, J. & Káčer, Š. (Edits.), Geol. Survey of Slovak republic, Bratislava, 1998.
WESSELY, G., KRÖLL, A., CSÁSZAR, G., VOZÁR, J. in MATURA, A. (Edit.) Map of the Pre-Tertiary basement 1:200.000 Danube Region: Vienna-Bratislava-Budapest. Publ. by MÁFI, Budapest, 1998.
BUJNOVSKÝ, A., POLÁK, M., KOHÚT, M., FILO, I., PRISTAŠ, J., HAVRILA, M., VOZÁR, J., MELLO, J., RAKÚS, M., BUČEK, S. & LEXA, J. Geologická mapa Veľkej Fatry. Reg. geol. mapy Slovenska 1:50 000. Geol. služba SR, Bratislava, 1997.
DUBLAN, L., BEZÁK, V., BUJNOVSKÝ, A., HALOUZKA, R., HRAŠKO, Ľ., VOZÁROVÁ, A. & VOZÁR, J. Geologická mapa Poľany. Reg. geol. mapy Slovenska 1:50 000. Geol. služba SR, Bratislava, 1997.
BIELY, A., BEZÁK, V., ELEČKO, M., KALIČIAK, M., KONEČNÝ, V., LEXA, J., NEMČOK, J., POTFAJ, M., RAKÚS, M., VASS, D., VOZÁR, J. & VOZÁROVÁ, A. Geological map of Slovak republic 1:500.000. Geol. Survey of Slovak republic, Bratislava, 1996.
POLÁK, M., JACKO, S., VOZÁR, J., VOZÁROVÁ, A., GROSS, P., HARČÁR, J., SASVÁRI, T., ZACHAROV, M., BALÁŽ, B., KAROLI, S., NAGY, A., BUČEK, S., MAGLAY, J., SPIŠÁK, Z., ŽEC, B., FILO, I. & JANOČKO, J. Geologická mapa Braniska a Čiernej hory. Region. geol. mapy Slovenska 1:50.000, Vyd. Geol. služba SR, Bratislava, 1996.
ANDRÁŠ, P. - WAGNER, F.E. - RAGAN, M. - FRIEDL, I. - MARCOUX, E. - CAŇO, F. - NAGY, G. Gold in arsenopyrites from Pezinok deposit (Western Carpathians, Slovakia). In Geologica Carpathica, 1995, vol. 46, no. 6, p. 335-342.
CHOVAN, M. - ANDRÁŠ, P. Sb, Au mineralization in the Malé Karpaty Mts. In: Chovan, M., Háber, M., Jeleň, S., Rojkovič, I. Eds.: Ore textures in the Western Carpathians. Slovak Academic Press, Bratislava, 1994. P. 60-67. ISBN 80-85665-24-7.
RAKÚS, M. edit., ELEČKO, M., GAŠPARIK, J., GOREK, J., HALOUZKA, R., HAVRILA, M., HORNIŠ, J., KOHÚT, M., KYSELA, J., MIKO, O., PRISTAŠ, J., PULEC, M., RAKÚS, M., VOZÁR, J., VOZÁROVÁ, A. & WUNDER, D. Geologická mapa Lúčanskej Malej Fatry, 1:50 000 - časť: Mladšie paleozoikum. Geol. Úst. D. Štúra, Bratislava, 1993.
BIELY, A. red., BEŇUŠKA, P., BEZÁK, V., BUJNOVSKÝ, A., HALOUZKA, R., IVANIČKA, J., KOHÚT, M., KLINEC, A., LUKÁČIK, E., MAGLAY, J., MIKO, O., PULEC, M., PUTIŠ, M. & VOZÁR, J. Geologická mapa Nízkych Tatier, 1:50 000 - časť: Mladšie paleozoikum. Geol. Úst. D. Štúra, Bratislava, 1992.
VASS, D. , BEZÁK, V., ELEČKO, M., KONEČNÝ, V., LEXA, J., PRISTAŠ, J., & VOZÁR, J. Geologická mapa Lučenskej kotliny a Cerovej vrchoviny, 1:50.000. Geol. Úst. D. Štúra, Bratislava, 1992.
KALIČIAK, M. red., BAŇACKÝ, V., JACKO, S., JANOČKO, J., KAROLI, S., MOLNÁR, J., PETRO, Ľ., SPIŠÁK, Z., VOZÁR, J. & ŽEC, B. Geologická mapa Slanských vrchov a Košickej kotliny - severná časť, 1:50.000. Geol. Úst. D. Štúra, Bratislava, 1991.
VASS, D., CVERČKO, J., ELEČKO, M., KALIČIAK, M., MOŘKOVSKÝ, M., & VOZÁR, J. Odokrytá geologická mapa Východoslovenskej nížiny, 1:100.000. Geol. Úst. D. Štúra, Bratislava, 1991.
VOZÁROVÁ, A. - VOZÁR, J. Late Paleozoic in West Carpathians (Mladšie paleozoikum v Západných Karpatoch). Monogr. Geol. Úst. D. Štúra, Bratislava, 1988, 314 p.
BAŇACKÝ, V., ELEČKO, M., LEXA, J., KALIČIAK, M., STRAKA, P., VASS, D., VOZÁR, J. & VOZÁROVÁ, A. Geologická mapa južnej časti Východoslovenskej nížiny a Zemplínskych vrchov, 1:50.000. Geol. Úst. D. Štúra, Bratislava, 1987.
BAJANÍK, Š., IVANIČKA, J., MELLO, J., PRISTAŠ, J., REICHWALDER, P., SNOPKO, L., VOZÁR, J. & VOZÁROVÁ, A. Geologická mapa Slovenského rudohoria - východná časť, 1:50.000. Geol. Úst. D. Štúra, Bratislava, 1984.
HOLUB, V.M., VOZÁR, J., TÁSLER, R., VOZÁROVÁ, A. & BAJANÍK, Š. Geologická a paleogeografická mapa karbónu a permu ČSSR, 1:1,000.000. Vyd. ÚÚG, Praha,1980.
ŽUKOV, F.J. - VOZÁR, J. - JANEV, S.N. Osadočno-vulkanogennyje i rudnyje mestoroždenija v permi Karpato-Balkanskoj oblasti (v ruskom jazyku), Izdat. "Naukova dumka", AN USSR, Kiev, 1976, 175 s.

V Katalógu publikačnej činnosti pracovníkov SAV nájdete kompletný prehľad publikácií od r. 1999 (príp. od nástupu zamestnanca na pracovisko SAV)