RNDr. Katarína ŽECOVÁ

 
externý doktorand


Pracovisko:
Telefón:0
E-mail:ks.yg1516508591oloeg1516508591@avoc1516508591ez.an1516508591irata1516508591k1516508591
Osobná webstránka:

Ďalšie informácie

Dizertačná práca:

Téma: Biostratigrafická paleoekologická analýza vápnitého nanoplanktónu z paleogénnych súvrství maguskej jednotky v oblasti Nízkych Beskýd
Školiteľ: doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.Projekty

 

Aktuálne riešené projekty:

 

Ukončené projekty:

Vybrané publikácie


V Katalógu publikačnej činnosti pracovníkov SAV nájdete kompletný prehľad publikácií od r. 1999 (príp. od nástupu zamestnanca na pracovisko SAV)